• Dzień dziecka

     • Bądź dzieckiem jak najdłużej,

      Jak dziecko baw się, śmiej.

      I kochaj tak, jak dziecko,

      I serce dziecka zawsze miej!

      Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta życzą

       

      Nauczyciele SP133

       

       

     • Zarządzenie Nr 17/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 17/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 26 maja 2020 roku

       

       

      w sprawie: pracy Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie oraz sposobu traktowania wypożyczonych egzemplarzy po zniesieniu obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

       

      Na podstawie: § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792), Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 zarządzam, co następuje:

       

      § 1

       

      Wprowadza się Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

      § 2

       

      Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

       

      § 3

       

      Zaleca się  uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom zapoznanie i stosowanie Procedur korzystania z Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

       

      § 4

      Zobowiązuje się wychowawców do przekazania procedur uczniom i rodzicom .

       

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załączniki: 

      Zalacznik_Procedury_biblioteka.odt

       

        Dyrektor szkoły

      Małgorzata Szerszeń

     • Zarządzenie Nr 16/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 16/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 26 maja 2020 roku

       

       

      w sprawie: w sprawie udostępnienia obiektu sportowego (sali gimnastycznej) w trakcie obostrzeń związanych występowaniem pandemii COVID - 19

       

      Na podstawie:

      1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 ze zm.);

      2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.                 z 2003r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

      3.Stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 maja 2020 r. zatwierdzającego wytyczne ogłoszone na stronie Ministerstwa Sportu w dniu 4 maja 2020 r.  zarządza się, co następuje:

       

      § 1

      Wprowadza się Regulamin udostępniania obiektu sportowego (sali gimnastycznej) w trakcie obostrzeń związanych występowaniem pandemii COVID – 19 w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

       

      § 2

      Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców oraz innych osób korzystających z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie i zobowiązuje się wyżej wymienione osoby do jego stosowania.

       

      § 3

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załączniki: 

      Regulamin_korzystania_z_sali_gimnastycznej_-pandemia_zal._1_zarz._16.docx

       

       

       Dyrektor szkoły

      Małgorzata Szerszeń

     • Zarządzenie Nr 14/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 14/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 16 maja 2020 roku

       

      w sprawie wprowadzenia zasad zachowania przeciwepidemicznego w czasie korzystania z boiska szkolnego

       

      Na podstawie

      •  art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
      • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
      • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz. 878)

       

      §1

      Wprowadzam  następujące procedury stanowiące załącznik do zarządzenia:

      Zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie korzystania

      z boiska szkolnego.

      § 2

       

      Zaostrzone procedury obowiązują od 18.05.2020 r. do odwołania.

       

      § 3

       

      Procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły .

       

      § 4

       

      Tracą moc zasady wprowadzone dnia 15 maja 2020 r.

       

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załącznik: 

      Zal.1_Zasady_korzystania_z_boisk_SP133.docx

       

      Dyrektor szkoły    

      Małgorzata Szerszeń

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
    • sp133@edu.um.warszawa.pl
    • informatyksp133@gmail.com
    • (22) 834 28 31
    • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
    • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
  • Galeria zdjęć

    brak danych