• Zima w mieście

   •  

    ZAŁĄCZNIKI:

    RAMOWY_PROGRAM_DZIENNY.docx

     

    PLAN DNIA I TURNUS: 

    PLAN_DNIA_13.02.2023(2).docx

    PLAN_DNIA_14.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_15.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_16.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_17.02.2023(2).docx

     

    •  Zajęcia oraz rozkład dnia mogą ulec zmian wg bieżących potrzeb.

     

     

    PLAN DNIA II TURNUS: 

    PLAN_DNIA_20.02.2023(2).docx

    PLAN_DNIA_21.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_22.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_23.02.2023.docx

    PLAN_DNIA_24.02.2023(3).docx

     Zajęcia oraz rozkład dnia mogą ulec zmian wg bieżących potrzeb.

     

    ZWROT OPŁAT ZA POSIŁKI ORAZ OPIEKĘ 

     

     W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi, po spełnieniu następujących warunków:

    1. do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia:

    • telefonicznego- (22) 834 28 31
    • e-mailowego (a.mikulska@eduwarszawa.pl)
    • osobistego przez rodzica/opiekuna prawnego.
     

    2. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

    W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

    Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

     

     

     

    Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 13 lutego - 24 lutego 2023 r.

     

    Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie ferii zimowych, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

    Jak się zapisać?

    Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 22.12.2022 r. o godzinie 16.00

    Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

    Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20.01.2023 r. o godzinie 16.00.

    Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23.01.2023 r. od godziny 8.00 do 31.01.2023 r. do godziny 12.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

    Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

    Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

    Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

    Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

    Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

    Również od 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 rozpoczynamy zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji „Wspólna Warszawska Zima” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. „Wspólna Warszawska Zima” to propozycja zajęć integracyjno-opiekuńczo-wychowawczych uzupełniających ofertę Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023. Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do „Wspólnej Warszawskiej Zimy” jest analogiczna do zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023. Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl , w zakładce „Dzieci z Ukrainy” zostaną zamieszczone wszystkie informacje (również w języku Ukraińskim).

    Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2023 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

    Załączniki: 

    Kierownicy_FPE.xlsx

     

     

    Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

    Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

    w Warszawie

     

    1. FPE funkcjonują w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

     

    2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

     

    3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

    · posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

    · złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

    · przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia chorobą zakaźną.

     

    4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

     

    5.  FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

     

    6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

     

    7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

     

    8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

     

    9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     

    10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     

    11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi, po spełnieniu następujących warunków:

    · do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

    · złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

     

    Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

     

    12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

     

    13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    · opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 14 1030 1508 0000 0005 5022 5042

    · posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 59 1140 2062 3090 0000 0753 7879 

     

    14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

     

    15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

     

    16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

     

    17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

     

    18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2023.

     

    19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych