• Dni wolne

   • Na podstawie §5 i §6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego (D.U. z 2017 r. poz.1603 ze zm.)

    Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

     

         2.01. 2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

         3.01. 2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

         21.04. 2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

         22.04.2020 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze    ( egzamin ósmoklasisty)

         23.04.2020 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   ( egzamin ósmoklasisty)

         12.06.2020 r.- odpracowane 30.05.2020 r. – Piknik- Święto rodziny

    Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 ( D. U. z 2020 r. poz. 781) ,

    Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców informuję o zmianie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

         16.06. 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

         17.06.2020 r.-  egzamin ósmoklasisty

         18.06.2020 r.-  egzamin ósmoklasisty.

    Małgorzata Szerszeń