• liczba odwiedzin: 760
    • Rok szkolny 2019/2020

    •  

      

      TERMINY EGZAMINU KLAS ÓSMYCH

     25.05.2021 - język polski

     26.05.2021 - matematyka

     27.05.2021 - język obcy

      

     Szanowni Państwo, uczniowie,

     informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

     Informacje o egzaminie wraz z przykładowymi arkuszami znajdują się na stronie cke.gov.pl.

     Informacje podstawowe

     Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

     Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

     *   uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

     • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej·  słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
     • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

     W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

     1. języka polskiego
     2. matematyki
     3. języka obcego nowożytnego.

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

     II. Zadania na egzaminie ósmoklasisty

     W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     III. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W terminie głównym

     1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
     2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
     3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 (czwartek) – godz. 9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (poniedziałek) 
     2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (wtorek) 
     3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (środa)

      

      

     CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

     Czas trwania (min)

     język polski 120 do 180

     matematyka 100 do 150

     język obcy nowożytny 90 do 135

     * Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2020/2021

     IV. Przed egzaminem ósmoklasisty

     1.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 1października 2020 r. składają pisemną deklarację:

     a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

     b. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

     2. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

     a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB

     b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

     3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

     a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
     b. słabowidzących
     c. niewidomych

     d. słabosłyszących i niesłyszących
     e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
     f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
     g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
     h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki).

     4. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

     a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym ucznia
     b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

     c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
     d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
     e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
     f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

     6. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
     a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
     b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

     c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
     d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
     e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
     f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

     • objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
     • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

     7. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r.

     8. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r.

     9. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej

     10. W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

     11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2020 r.

     12. Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 23 listopada 2020 r.

     V. Arkusze
     Przykładowe arkusze z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka nowożytnego dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

      

     VI. Terminy

     Terminy

     Zadania/działania

     Do 1 października

     przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji

     do 15 października 2018r.

     przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później)

     do 20 listopada 2020r.

     poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

     do 23 listopada 2020r.

     przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

     do 15 stycznia 2020r.

     przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości przekazanie tej informacji do OKE do 18 stycznia 2020r.

      

     VII. Potrzebne linki

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

     https://www.oke.waw.pl/

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych