• Co ma ręka do mówienia

   • INNOWACJA LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNA  ,,CO MA RĘKA DO MÓWIENIA”

    Harmonijny rozwój dziecka to współzależność prawidłowego rozwoju psychicznego i ruchowego. Zarówno rozwój mowy jak i ręki  jest czynnością złożoną, procesem wieloetapowym, w którego realizację zaangażowanych jest wiele struktur mózgowych. Jednocześnie ze wzrostem precyzyjnej motoryki rąk wzrastają możliwości w zakresie motoryki narządu artykulacyjnego. Zdaniem badaczek Anny Regner i Swietłany Masgutowej istnieje neurologiczne powiązanie między polami ruchowymi rąk a narządami artykulacyjnymi. Stymulując dłonie wysyłamy impulsy dystalne do kory mózgowej skąd otrzymujemy odpowiedź w postaci zmiany napięcia mięśniowego w obszarze ustno-twarzowym. Warto dodać, że już w okresie płodowym odpowiednim etapom rozwoju ręki dziecka odpowiadają etapy rozwoju aparatu artykulacyjnego.

    Ze względu na ścisłe powiązanie sprawności narządu artykulacyjnego oraz sprawności motoryki ręki  innowacja pt. ,,Co ma język do mówienia” ma na celu jednoczesne usprawnianie narządu artykulacyjnego i ręki w celu poprawienia stanu mowy oraz ruchów precyzyjnych rąk dziecka.

    Logopedyczne badania przesiewowe, prowadzone na początku każdego roku szkolnego oraz obserwacje uczniów pozwalają na zauważenie u dzieci takich problemów jak złożone zaburzenia artykulacji, opóźniony rozwój mowy, połykanie niemowlęce, obniżone napięcie mięśniowe w obrębie małej motoryki, nadmierne ślinienie się, nieprawidłowy tor oddechowy a także zaburzenia wykonywania różnych czynności ruchowych w obrębie ręki.   Dlatego też podczas prowadzonych zajęć logopedycznych równolegle będą wykonywane ćwiczenia logopedyczne i grafomotoryczne, gdyż warto wspierać rozwój dziecka dając możliwość wielokierunkowej terapii.

     

    Cele ogólne programu:

    1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia.

    2. Kształtowanie prawidłowej motoryki małej poprzez korygowanie zaburzeń.

    3. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i grafomotorycznych.

    4. Wdrażanie do wykorzystywania w życiu  nabytych umiejętności podczas zajęć.

     

    Cele szczegółowe programu:

     

    1. Rozwijanie i kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

    2. Wyrównywanie napięcia mięśniowego w obrębie motoryki małej.

    3. Usprawnianie motoryki narządu artykulacyjnego.

    4. Rozwijanie sprawności aparatu oddechowego i fonacyjnego.

    5. Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

    6. Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych w obrębie motoryki małej.

    7. Poprawienie poziomu graficznego pisma i rysunków.

    8. Wykształcenie umiejętności prawidłowej artykulacji.

    9. Rozwijanie i kształtowanie spostrzegawczości.

    10. Usprawnianie zdolności koncentracji uwagi.