• DOBRE PRAKTYKI – DOBRZY NAUCZYCIELE – SKUTECZNA SZKOŁA

   •          

     

    DOBRE PRAKTYKI – DOBRZY NAUCZYCIELE – SKUTECZNA SZKOŁA

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy, Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o., Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

     

    Czas trwania projektu:   01.08.2010 – 31.10.2014

    Cele projektu:

    a) cele ogólne :

    -  praktyczne kształcenie nauczycieli, metodyków, dydaktyków i studentów,

    -  przygotowanie studentów do kształcenia praktycznego,

    -  lepsze przygotowanie nauczycieli –metodyków i praktyków do korzystania z wiedzy akademickiej,

    - efektywna współpraca APS z wybranymi  szkołami na terenie Warszawy,

    - nawiązanie bliskiej współpracy uczelni z placówkami praktycznego kształcenia - wykorzystanie doświadczeń z projektu dla utworzenia zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej,

    - powstanie międzywydziałowej jednostki uczelnianej organizującej praktyki – Uczelnianego Biura Praktyk,

    - opracowanie ogólnopolskiego innowacyjnego modelu praktyk pedagogicznych

     „Dobre praktyki- dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła".

    b) cele szczegółowe:

    -wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej a nauczycielami szkół warszawskich,

    -przeprowadzenie praktyk studenckich dla 800 studentów studiów I stopnia na kierunkach   nauczycielskich w 61 placówkach edukacyjnych,

    -utworzenie i wykorzystanie platformy internetowej do konsultacji między metodykami, studentami i koordynatorami praktyk w placówkach;

    -zakup dla placówek laptopów, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kamer do rejestracji     i późniejszej analizy praktyk,

     -organizacja Uczelnianego Biura Dobrych Praktyk i Punktów Dobrych Praktyk w placówkach,

    -powołanie Zespołów Merytorycznych dla wszystkich specjalności (metodycy, przedstawiciele placówek, przedstawiciele studentów danej specjalności) w celu systematycznego opiniowania dokonywanych zmian.

     

    Sposoby rozpowszechniania projektu:

    - naklejki i napisy z logo projektu rozwieszone  na drzwiach, zgodnie z  wymogami projektu,

    - tablice informacyjne i plakaty  w  pokoju nauczycielskim i na korytarzach,

    - informacja na stronie internetowej szkoły,

    - przekazywanie informacji o współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej podczas warsztatów,

    - gadżety z logo projektu,

    - książka  - Przewodnik po praktykach pedagogicznych wydany przez APS dla studentów i nauczycieli,

     

    Wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, środowisko lokalne):

    Uczniowie:

    - korzystanie na lekcjach z tablicy multimedialnej, projektora i komputera

    - uczestnictwo uczniów w różnorodnej i bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych,

    - właściwa i efektywna komunikacja ze studentami podczas zajęć lekcyjnych.

    - umiejętność korzystania  z multimediów,

    - prezentacja przez uczniów swoich osiągnięć za pomocą multimediów,

     

    Nauczyciele:

    - podniesienie kompetencji i wiedzy pedagogicznej w zakresie kształtowania samoświadomości zawodowej studentów- przyszłych nauczycieli,

    - poznanie i wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych i merytorycznych dzięki uczestnictwu w warsztatach i szkoleniach metodycznych,

    - sprawne posługiwanie się tablicą multimedialną,

    - wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pedagogicznej z pracownikami uczelni podczas organizowanych konferencji,

    -wzrost zainteresowania technologią informacyjną i komunikacyjną poprzez uczestnictwo  w szkoleniach dotyczących obsługi platformy, tablicy multimedialnej,

    - uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie narzędzi multimedialnych i nowoczesnych rozwiązań metodycznych,

    - wzbogacenie doświadczenia poprzez obserwację, wsparcie i stałą pomoc

     

    Szkoła:

    -pozyskanie sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop, oprogramowanie do tablicy, kamera) dzięki uczestnictwu w projekcie,

    - utworzenie i udostępnienie uczniom w szkole sali multimedialnej wyposażonej w tablicę i sprzęt  multimedialny,

    -zainteresowanie nauczycieli technologią informacyjną i komunikacyjną (obsługa tablicy interaktywnej)

    - pozyskanie twórczych i kreatywnych pedagogów,

    - uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych,

    - promowanie szkoły za pośrednictwem działań nauczycieli biorących udział w projekcie,

    - stała współpraca z  Akademią Pedagogiki Specjalnej,

    - uzyskanie pomocy studentów w organizacji większych uroczystości np.  Pikniki, Dzień Dziecka

    - uzyskanie statusu szkoły ćwiczeń dla studentów,

    -promowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych poprzez innowacyjne działania nauczycieli,

    - zwiększenie liczby nowych kandydatów do szkoły (większa ilość klas pierwszych)

    - uczestnictwo w projektach mających na celu promowanie zdolności i talentów,

    - partnerstwo w projekcie  i uznanie innych placówek i nauczycieli,

    - promowanie szkoły na konferencjach w Akademii Pedagogiki Specjalnej,

     

     

    Środowisko lokalne:

    - wizerunek szkoły jako innowacyjnej, kreatywnej i nowoczesnej placówki wśród szkół bielańskich,

     - pozytywna ocena osiągnięć szkoły i efektywnej współpracy z uczelniami tj. APS,

    -  udział władz Dzielnicy w wydarzeniach szkolnych: Festiwal Nauki, Piknik.

     

    Dorota Matuszczak

    koordynator projektu

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych