• Nasza Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30

    Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach edukacyjnych. W szczególności dbanie o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, relaksu, odpoczynku w atmosferze życzliwości i otwartości .

    Najważniejszym dokumentem regulującym pracę świetlicy jest Regulamin Świetlicy, który powstał na podstawie  Statutu szkoły.  Świetlica   pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który tworzony jest  w korelacji z takimi dokumentami szkoły jak: Koncepcją Pracy  Szkoły, Planem Pracy  Szkoły oraz Programem Profilaktyczno-Wychowawczym .

    Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące, zwane Hasłami tygodnia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.  Nawiązują do uroczystości, świąt, tradycji oraz zmian zachodzących w przyrodzie, ekologii, promowania zdrowego stylu życia.

    Zajęcia świetlicowe prowadzone są  w grupach wychowawczych. Grupę  wychowawczą tworzą uczniowie jednej klasy, zapisani  do świetlicy szkolnej. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25. Świetlica korzysta z sal lekcyjnych,  w których dana klasa ma lekcje, zmienia się tylko nauczyciel prowadzący zajęcia. Pozostajemy w ścisłej współpracy z wychowawcami klas. Przykładamy dużą wagę do stałego kontaktu z rodzicami.

    W naszej świetlicy  szczególności dbamy o :

    • codzienną porcję ruchu na świeżym powietrzu,  korzystamy  ze szkolnych boisk i placów zabaw.  
    • Podczas pobytu w świetlicy w swoich grupach wychowawczych wychodzimy do stołówki szkolnej, gdzie dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku pod opieką nauczyciela.
    • Zapewniamy warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Wdrażamy dzieci do systematycznej pracy,  ucząc samodzielności.
    • Dbamy o różnorodność zajęć  rozwijających zainteresowania i  predyspozycje wychowanków: pogadanki tematyczne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, czytelnicze, filmy edukacyjne, gry zespołowe i zabawy ruchowe, gry dydaktyczne i edukacyjne, quizy, zabawy konstrukcyjne.   
    • W swojej pracy wykorzystujemy ciekawe i oryginalne techniki plastyczne,  doskonaląc motorykę dłoni i umiejętności manualne dzieci.
    • Prace uczniów prezentujemy na wystawach pokonkursowych,  kwartalnych oraz systematycznie eksponując je w Galerii prac świetlicy i gazetkach w salach lekcyjnych.
    • W czasie pobytu w świetlicy  dzieci mają możliwość bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli oraz przez  jednostki  zewnętrzne na terenie naszej placówki.
    • Szczególną wagę przykładamy do rozwoju postaw prospołecznych, które rozwijają takie działania świetlicowe jak udział w konkursach, turniejach oraz imprezach i uroczystościach świetlicowych.
    • Uwrażliwiamy dzieci na działania pomocowe, co roku wspólnie z rodzicami organizując akcje charytatywne i kiermasze z okazji świąt.
    •  Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Sprzyjają temu gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia organizowane przez nauczycieli.   
    • Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw ( zasada fair play) oraz szacunek i wzajemną troskę.
    • Dobrych przykładów pożądanych zachowań szukamy  w literaturze oraz w filmotece dziecięcej, z którymi zapoznajemy dzieci w trakcie ,,czytelniczych  czwartków" oraz ,, filmowych piątków".
    • Ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi są spotkania z rodzicami dzieci, którzy wykonują interesujące czy też rzadko spotykane zawody lub mają oryginalne pasje .

      

    Zasady dotyczące zapisu dziecka do świetlicy:

    warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej lub przekazanie jej do wychowawcy klasy. Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki świetlica. Istnieje możliwość wysłania skanu  wypełnionej karty z podpisami drogą e-mail na adres szkoły.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych