• Nasza Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30

    Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach edukacyjnych. W szczególności dbanie o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, relaksu, odpoczynku w atmosferze życzliwości i otwartości .

    Najważniejszym dokumentem regulującym pracę świetlicy jest Regulamin Świetlicy, który powstał na podstawie  Statutu szkoły.  Świetlica   pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który tworzony jest  w korelacji z takimi dokumentami szkoły jak: Koncepcją Pracy  Szkoły, Planem Pracy  Szkoły oraz Programem Profilaktyczno-Wychowawczym .

    Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące, zwane Hasłami tygodnia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.  Nawiązują do uroczystości, świąt, tradycji oraz zmian zachodzących w przyrodzie, ekologii, promowania zdrowego stylu życia.

    Zajęcia świetlicowe prowadzone są  w grupach wychowawczych. Grupę  wychowawczą tworzą uczniowie jednej klasy, zapisani  do świetlicy szkolnej. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25. Świetlica korzysta z sal lekcyjnych,  w których dana klasa ma lekcje, zmienia się tylko nauczyciel prowadzący zajęcia. Pozostajemy w ścisłej współpracy z wychowawcami klas. Przykładamy dużą wagę do stałego kontaktu z rodzicami.

    W naszej świetlicy  szczególności dbamy o :

    • codzienną porcję ruchu na świeżym powietrzu,  korzystamy  ze szkolnych boisk i placów zabaw.  
    • Podczas pobytu w świetlicy w swoich grupach wychowawczych wychodzimy do stołówki szkolnej, gdzie dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku pod opieką nauczyciela.
    • Zapewniamy warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Wdrażamy dzieci do systematycznej pracy,  ucząc samodzielności.
    • Dbamy o różnorodność zajęć  rozwijających zainteresowania i  predyspozycje wychowanków: pogadanki tematyczne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, czytelnicze, filmy edukacyjne, gry zespołowe i zabawy ruchowe, gry dydaktyczne i edukacyjne, quizy, zabawy konstrukcyjne.   
    • W swojej pracy wykorzystujemy ciekawe i oryginalne techniki plastyczne,  doskonaląc motorykę dłoni i umiejętności manualne dzieci.
    • Prace uczniów prezentujemy na wystawach pokonkursowych,  kwartalnych oraz systematycznie eksponując je w Galerii prac świetlicy i gazetkach w salach lekcyjnych.
    • W czasie pobytu w świetlicy  dzieci mają możliwość bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli oraz przez  jednostki  zewnętrzne na terenie naszej placówki.
    • Szczególną wagę przykładamy do rozwoju postaw prospołecznych, które rozwijają takie działania świetlicowe jak udział w konkursach, turniejach oraz imprezach i uroczystościach świetlicowych.
    • Uwrażliwiamy dzieci na działania pomocowe, co roku wspólnie z rodzicami organizując akcje charytatywne i kiermasze z okazji świąt.
    •  Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Sprzyjają temu gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia organizowane przez nauczycieli.   
    • Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw ( zasada fair play) oraz szacunek i wzajemną troskę.
    • Dobrych przykładów pożądanych zachowań szukamy  w literaturze oraz w filmotece dziecięcej, z którymi zapoznajemy dzieci w trakcie ,,czytelniczych  czwartków" oraz ,, filmowych piątków".
    • Ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi są spotkania z rodzicami dzieci, którzy wykonują interesujące czy też rzadko spotykane zawody lub mają oryginalne pasje .

      

    Zasady dotyczące zapisu dziecka do świetlicy:

    warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej lub przekazanie jej do wychowawcy klasy. Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki świetlica. Istnieje możliwość wysłania skanu  wypełnionej karty z podpisami drogą e-mail na adres szkoły.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych