• „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

    lecz wyzwalajmy aktywność.

    Nie każmy myśleć, lecz stwarzajmy warunki

    do myślenia,

    Nie żądajmy, lecz przekazujmy.

    Pozwólmy dziecku pytać

    i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

    aby samo wiedzieć chciało.

    Janusz Korczak

     

    Nasza Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30

    Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych. W szczególności dbanie o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, relaksu, odpoczynku w atmosferze życzliwości i otwartości. Jest to możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej naszej świetlicy, która nieustanie dba o samokształcenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

    Nauczyciele świetlicy pracują w oparciu o Roczny Plan Pracy, który powstaje w korelacji z takimi dokumentami szkoły jak: Plan Pracy Szkoły oraz Program Profilaktyczno-Wychowawczy.

    Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są zgodnie z tematami  zaplanowanymi na poszczególne tygodnie miesiąca, zwane hasłami tygodnia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Nawiązują do uroczystości, świąt, tradycji oraz zmian zachodzących w przyrodzie, ekologii, promowania zdrowego stylu życia.

    Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych. W naszej szkole grupę wychowawczą tworzą uczniowie jednej klasy, zapisani do świetlicy szkolnej. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

    Nasza świetlica dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi salami świetlicowymi oraz korzysta z sali lekcyjnych. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych każda z klas I-III pozostaje w swojej sali pod opieką nauczyciela świetlicy, który prowadzi zróżnicowane zajęcia dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

    Staramy się sprostać wymaganiom współczesnej szkoły stale podnosząc jakość pracy świetlicy, doposażając sale w potrzebne sprzęty, materiały i pomoce dydaktyczne. W swej pracy korzystamy z dziennika elektronicznego Librus.

    W naszej świetlicy w szczególności dbamy o :

    • miłą i przyjazną atmosferę, w której zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci,
    • codzienną porcję ruchu na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu szkolnych boisk i placów zabaw,
    •  możliwość zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej pod opieką nauczyciela wychowawcy,
    • zapewniamy warunki do nauki własnej oraz pomoc podczas odrabiania lekcji, wdrażając dzieci do systematycznej pracy i samodzielnego myślenia,
    • dbamy o rozwijanie społecznej aktywności, integracji grupowej podczas imprez i uroczystości świetlicowych,
    • oferujemy wachlarz zróżnicowanych zajęć rozwijających zainteresowania i predyspozycje uczniów, jak : pogadanki tematyczne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, czytelnicze, filmy edukacyjne, gry zespołowe i zabawy ruchowe, gry edukacyjne i planszowe, quizy, zabawy konstrukcyjne,
    •  dbamy o uatrakcyjnianie zajęć proponując ciekawe i oryginalne techniki plastyczne: origami, farby marmurkowe, decoupage, quilling, makramy, tworzenie własnych świec, mydełek,
    • motywujemy wychowanków do udziału w konkursach świetlicowych oraz do sprawdzenia swoich umiejętności w konkursach pozaszkolnych,
    •  dbamy o możliwość prezentacji osiągnięć uczniów na forum szkoły tworząc wystawy pokonkursowe, tematyczne, ekspozycje w Galerii Prac Świetlicy oraz w internetowej kronice świetlicy,
    • umożliwiamy uczniom podczas pobytu w świetlicy, korzystanie z zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania, prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz firmy zewnętrzne,
    • szczególną wagę przykładamy do rozwoju postaw prospołecznych, uwrażliwiamy dzieci na działania pomocowe, współpracując ze szkolnym kołem wolontariatu oraz organizując przy współpracy z rodzicami akcje charytatywne i kiermasze z okazji świąt,
    • dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw, umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej oraz szacunku i wzajemnej troski, 
    • dobrych przykładów pożądanych zachowań szukamy w literaturze oraz w filmotece dziecięcej, z którymi zapoznajemy dzieci w trakcie ,,czytelniczych czwartków" oraz ,, filmowych piątków",
    •  w swej pracy wykorzystujemy projekty edukacyjne- jako dodatkowe działania w ramach zajęć świetlicowych, które rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiedzę ( ,,Europa i ja”, ,,Miedzy świetlicowa wymiana pocztówkowa”),
    •  pozostajemy w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, przykładamy dużą wagę do stałego kontaktu z rodzicami wspierając ich w zakresie opieki i wychowania.

      Zasady dotyczące zapisu dziecka do świetlicy:

    warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej lub wychowawcy klasy. Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki świetlica. Istnieje możliwość wysłania skanu wypełnionej karty z podpisami drogą e-mail na adres szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych