• Program Wychowawczo-Profilaktyczny

   •  Program_wychowawczo-profilaktyczny_SP133_2019-2020.docx

     

    Podstawa Prawna

     

    1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
    2. Konwencja o Prawach Dziecka;
    3. Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);
    4. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
    5. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
    6. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
    7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249) z późniejszymi zmianami.
    8. Ustawa Karta Nauczyciela;
    9. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie na lata 2016- 2021
    10. Statut Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

     

     

     

    Misja
     

    “Pomóż mi zrobić to samodzielnie”

                                                                                                           Maria Montessori

     

     

     

    Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów.

     

     

    Wstęp

    Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie opiera się na hierarchii wartości wynikającej z przyjętej w szkole koncepcji pracy, zaakceptowanej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori: „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

                Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

     

    Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

    • wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej,
    • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
    • ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,
    • wniosków i analiz zespołów nauczycieli,
    • obserwacji i rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami dotyczącymi wzajemnych relacji uczniów, stanu bezpieczeństwa w szkole
    • wyników diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczącej uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym wyników diagnozy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 
    • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonych przez MEN.

     

     

    Niezbędne warunki realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego to:

    • powszechna znajomość programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
    • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności we współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
    • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
    • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły np. organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,
    • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu wszystkich jego odbiorców czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

     

    Rola szkoły w rozwoju ucznia i wychowanka – wychowanie ku wartościom

    Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężać niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Miarą dojrzałości człowieka są wartości, którymi kieruje się w życiu. Dlatego chcemy wychowywać dzieci ku wartościom, które są cenne i ważne dla jednostki oraz społeczeństwa. Opracowując program wychowawczo-profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę wartości cenione przez  ogół społeczności szkolnej. Będziemy się nimi kierować w działaniach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Do wartości uznanych za ważne przez ogół społeczności szkolnej należą: rodzina, wiedza, przyjaźń, miłość, uczciwość i prawda, tolerancja, zdrowie i bezpieczeństwo, szczęście, dobroć, ojczyzna, wiara.

                Chcemy, aby uczeń kończący naszą szkołę kierował się w swoim życiu powszechnie szanowanymi wartościami i był wyposażony w umiejętności niezbędne w dalszym samodzielnym rozwoju.

     

     

    Sylwetka Absolwenta

    Pragniemy, aby nasz absolwent:

    • dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
    • był aktywny, otwarty na świat, ludzi, przyrodę,
    • znał siebie, akceptował swoje mocne i słabe strony,
    • wyrażał swoje emocje w sposób społecznie akceptowany,
    • prezentował swoje zdanie i uzasadniał je,
    • wywiązywał się ze swoich obowiązków i zadań,
    • sprawnie komunikował się z innym,
    • współpracował w grupie,
    • był tolerancyjny,
    • przejawiał gotowość niesienia pomocy innym,
    • postępował zgodnie z przyjętymi zasadami etyki i moralności,
    • rozróżniał i oceniał uczynki dobre i złe w oparciu o obowiązujący system wartości,
    • dokonywał świadomych wyborów (był asertywny i odpowiedzialny),
    • szanował swój kraj i swoją małą ojczyznę,
    • świadomie uczestniczył w kulturze, rozwijał swoje zainteresowania i pasje,
    • miał potrzebę uczenia się, wykorzystywał różne źródła wiedzy,
    • był dobrze przygotowany do dalszego etapu nauki.

     

     

    Cele programu wychowawczo-profilaktycznego

    1) wspieranie ucznia i wychowanka w jego dążeniu do pełnej dojrzałości  w sferze:

    • fizycznej – ukierunkowane na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
    •  psychicznej (z uwzględnieniem emocji i intelektu)  – ukierunkowane na osiągnięcie przez ucznia równowagi emocjonalnej, adekwatnej samooceny, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, potrzeby rozwijania własnego potencjału intelektualnego i indywidualnych uzdolnień oraz zainteresowań, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat,
    • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, podejmowaniu działań na rzecz dobra innych osób  itp.
    • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, podejmowania działań w imię ogólnoludzkich wartości np. ochrony życia, ochrony przyrody, dobra kraju, ochrony dóbr kultury.

    2) budowanie środowiska szkolnego, w którym obowiązują normy i zasady sprzyjające zdrowemu życiu i rozwojowi wszystkich członków społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych), a w szczególności rozwijaniu umiejętności samokontroli uczniów, nauczycieli i rodziców, przyjmowaniu odpowiedzialności za własne działania oraz przyjmowaniu postawy szacunku dla innych ludzi i instytucji (szkoła, kościół, urzędy, muzea itp.)

    3) dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń;

    4) ograniczanie ryzyka wystąpienia działań dysfunkcjonalnych i podejmowania zachowań ryzykownych przez uczniów, czyli działania profilaktyczne obejmujące równolegle trzy obszary:

    1. wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
    2. ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
    3. inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

     

     

    Oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze realizowane są w ramach:

    • bieżącej pracy z uczniami,
    • lekcji wychowawczych, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
    • lekcji przedmiotowych np. historii, przyrody, wychowania fizycznego, techniki, informatyki,
    • zajęć wynikających z programu adaptacyjnego dla uczniów klas I, IV i VII, którzy będą realizować nową podstawę programową,
    • zajęć specjalistycznych na terenie szkoły,
    • zajęć świetlicowych,
    • zajęć rozwijających zainteresowania organizowanych przez szkołę,
    • uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, apeli, imprez kulturalnych, rekolekcji,
    • konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
    • wycieczek szkolnych i zajęć edukacyjnych poza szkołą,
    • zajęć profilaktycznych,
    • spotkań ze specjalistami – psychologami, pedagogami, logopedą, terapeutami, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej itp.
    • spotkań z rodzicami (dni otwarte, wywiadówki, spotkania indywidualne, wykłady i warsztaty dla rodziców)
    • współpracy z instytucjami wspomagającymi (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Młodzieżowe Domy Kultury, Bielańska Poradnia Rodzinna oraz inne organizacje samorządowe i pozarządowe w zależności od potrzeb).

     

     

    Program będzie realizowany przez dyrekcję i Radę Pedagogiczną, a w szczególności:

    wychowawców klas, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, terapeutę pedagogicznego, logopedę,  nauczycieli przedmiotów, pracowników świetlicy, pielęgniarkę szkolną oraz specjalistów niebędących pracownikami szkoły, a realizujących na jej terenie zajęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych szkoła będzie prowadzić działania we współpracy z przedstawicielami państwowych wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw związanych z zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tych działań.

     

     

    Ewaluacja programu:

    Ewaluacja będzie dokonana po drugim semestrze na podstawie wniosków z ankiet przeprowadzonych w z uczniami i rodzicami, analizy danych statystycznych dotyczących odbiorców programu, informacji zwrotnych dotyczących działań profilaktyczno-wychowawczych zbieranych od uczestników i realizatorów zajęć.

     

     

    Harmonogram działań

     

     

    Oddział przedszkolny

    SFERA

    Zadania

    Forma realizacji

    Osoby realizujące

    Termin

    FIZYCZNA

     

    Uczenie dbałości o bezpieczeństwo

     

     

     

     

    Zajęcia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć edukacyjnych, zabawy własnej, oraz  zajęć (zabaw) na placu zabaw, boisku, miejscach publicznych (wycieczki) oraz w domu

    Pogadanki, scenki na temat znajomości  własnych danych osobowych i ich wykorzystania

    Ewakuacja z budynku podczas próbnego alarmu przeciwpożarowego.

    Zajęcia ze Strażą Miejską: Zasady bezpiecznej zabawy, Umiem wezwać pomoc

    Zajęcia z Policją: Policjant przyjaciel dziecka

    wychowawcy, nauczyciele

     

     

     

    Straż Miejska,

    Policja

     

    cały rok szkolny

     

     

     

     

    wrzesień 2019

    Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, samoobsługa

    Zajęcia dotyczące  zdrowego stylu życia, higieny i samoobsługi:

    - zasady prawidłowego odżywiania się

    - aktywne spędzanie wolnego czasu

    - nauka korzystania z urządzeń sanitarnych

    -dbanie o higienę i estetyczny wygląd

    - dbanie o kulturę oraz odpowiednie zachowanie się przy stole podczas spożywania posiłków

    -  kształtowanie samodzielności w codziennych czynnościach (ubieranie, rozbieranie się , dostosowanie ubioru do warunków pogodowych, sprzątanie po sobie, czynności higieniczne itp.)

    wychowawcy,  nauczyciele

    cały rok szkolny

    EMOCJONALNA

     

    Kształtowanie nawyków kulturalnego porozumiewania się w różnych sytuacjach

     

     

    Zajęcia edukacyjne zachęcające dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych oraz współpracy ze sobą  i wzajemnej pomocy.

     

    Pogadanki na temat radzenia sobie w różnych stanach emocjonalnych (agresja, lęk itp.)

    Uczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Odgrywanie scenek.

    wychowawcy, nauczyciele

     

    cały rok szkolny

    Uczenie zasad właściwego zachowania

     

    Konsekwentne reagowanie na niewłaściwe zachowania dzieci i pokazywanie pozytywnych przykładów.

     

    wychowawcy,

    nauczyciele

    cały rok szkolny

    INTELEKTUALNA

     

    Wyrabianie umiejętności wybierania wartościowych programów TV, racjonalnego korzystania z komputera i Internetu

    Zajęcia edukacyjne  na temat  racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem.

    Wspólne oglądanie programów i filmów edukacyjnych dostępnych w Internecie lub na DVD, wspólne słuchanie muzyki, audiobooków i omawianie ich treści.

    wychowawcy

    cały rok szkolny

    Wyrabianie nawyku czytania i szacunku dla książek

    Zajęcia edukacyjne w bibliotece.

    Codzienne czytanie książek dzieciom przez nauczyciela.

    wychowawcy

    cały rok szkolny

     

    Współpraca z Rodzicami

     

     

     

    Spotkania z rodzicami, dni otwarte, rozmowy indywidualne, zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych, dziennik Librus.

    Udział rodziców przy organizowaniu imprez grupowych, wycieczkach, życiu klasy

    Współpraca ze specjalistami.

    wychowawcy

    cały rok szkolny

    SPOŁECZNA

     

    Zintegrowanie grupy. Łagodzenie przekraczania progu przedszkole - szkoła

     

    Poznanie budynku szkoły, ważnych dla dziecka miejsc (zwiedzanie budynku szkoły).

    Zabawy i gry integracyjne.

    Stwarzanie atmosfery wychowawczej opartej na współpracy, życzliwości, opiekuńczości w stosunku do słabszych.

    wychowawcy, nauczyciele

     

    wrzesień 2019

     

    cały rok szkolny

     

    Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz wdrażanie do przestrzegania norm społecznych

     

     

    Zajęcia dotyczące:

    • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w grupie,
    • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i samoobsługowych,
    • dbanie o kulturę oraz odpowiednie zachowanie przy stole podczas spożywania posiłków,
    • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do innych i przyswajanie form grzecznościowych.

     

    Udział w  uroczystościach szkolnych (apele) oraz imprezach grupowych (Jasełka,  Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka,  Śniadanie wielkanocne, Dzień Mamy i Taty)

     

    wychowawcy

    cały rok szkolny

    Preorientacja zawodowa

     

     Zajęcia dotyczące:

    - poznawania własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju,

    - zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka lub te, które wzbudziły zainteresowanie (zapraszanie do szkoły rodziców, wyjścia do zakładów pracy),

    - odgrywanie ról zawodowych w zabawie

    wychowawcy

    cały rok szkolny

    AKSJOLOGICZNA

    Kształtowanie postawy tolerancji

    Pogadanki na temat tolerancji dla „inności”, akceptowanie i dostrzeganie różnic w wyglądzie, tolerancja dla ludzi mających inną kulturę, kolor skóry.

    wychowawcy

    cały rok szkolny

     

    Uczenie postaw proekologicznych  – Ekologia na co dzień

    Zajęcia edukacyjne na temat ekologii:

    - oglądanie filmów i albumów przyrodniczych,

    - obserwacja zmian w przyrodzie,

    - udział w konkursach ekologicznych

    Segregacja śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej i wody.

    Realizacja innowacji „Zielono mi”

    Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Drzewo w mieście” realizowany we współpracy z Fundacją Szkatułka

     

     

    wychowawcy

    rodzice,

    Fundacja Szkatułka

     

     

    cały rok szkolny

     

     

     

     

    Uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki

    Przygotowanie do roli odbiorcy i twórcy dóbr kultury i sztuki.

    Oglądanie dzieł sztuki. Tworzenie własnych dzieł.

    Słuchanie muzyki klasycznej. Wspólne śpiewanie pieśni, kolęd.

    Słuchanie poezji i deklamowanie wierszy.

    Przygotowywanie inscenizacji i przedstawień słowno – muzycznych.

    Realizacja programu „Kulturalny przedszkolak”

    Lekcje muzealne.

    Oglądanie spektakli teatralnych.

    Zajęcia edukacyjne w różnych instytucjach zewnętrznych (MDK, BCEK i SCEK).

    Uczenie zasad zachowania w miejscach publicznych i instytucjach kultury i sztuki.

     

    Wychowawcy,

    nauczyciele,

    rodzice,

    nauczyciele z MDK,

    BCEK, SCEK,

    m. st. Warszawa

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

     

     

    Zajęcia edukacyjne na temat:

    - kultywowania polskich tradycji i świąt narodowych,

    - budzenie poczucia przynależności  narodowej (symbole narodowe, nauka hymnu państwowego),

    - kultywowanie obyczajów związanych ze świętami rodzinnymi.

     

    wychowawcy,

    nauczyciele,

    rodzice

    cały rok szkolny

     

     

    Klasy I, II i III

    SFERA

    Zadania

    Forma realizacji

    Osoby realizujące

    Termin

    FIZYCZNA

     

    Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz promowanie bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.

     

     

     

    Ustalenie kodeksu zachowania klasowego.

    Poznanie budynku szkoły, ważnych dla uczniów miejsc i osób, do których mogą zwrócić się o pomoc w razie wypadku lub trudnej sytuacji (pielęgniarka, wychowawca, nauczyciel świetlicy, pedagog, psycholog) – spacer po szkole klas I.

    Uczenie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i na powietrzu – zapoznanie z zasadami BHP.

    Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych – pogadanki, instrukcje.

    Bezpieczny dom – przykłady bezpiecznego zachowania w domu.

    Zajęcia z Policją: „Bezpiecznie poruszam się po drodze, bezpiecznie bawię się na podwórku”, „Obcy, niebezpieczny, potrafię mówić NIE”

    Próbny alarm przeciwpożarowy.

    Apele klas I-III dotyczące zasad bezpieczeństwa: bezpieczne ferie i wakacje.

    Zajęcia praktyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  z udziałem ratownika medycznego dla klas II-III.

    Zajęcia dla klas I ze Strażą Miejską

    Bezpieczna droga do szkoły.

    Spotkanie z nieznajomym.

    Zajęcia ze Strażą Miejską dla klas II: Czy pies musi ugryźć?

    Udział uczniów klas I w projekcie dotyczącym zasad bezpiecznego poruszania się po drodze „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” realizowanym przez Urząd Dzielnicy Warszawa - Bielany.

    Dyrektor, wychowawcy klas I-III,

    opiekunowie Samorządu klas I-III

    Policja,

    Straż Miejska, pedagog,

    nauczyciele świetlicy

     

    IX- X 2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cały rok szkolny

     

     

    Propagowanie zdrowego stylu życia.

    Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej.

     

    Wspólne śniadanie w klasie.

    Piramida zdrowia – znaczenie dla zdrowia urozmaiconych posiłków.

    Udział uczniów  w akcjach propagujących zdrowe jedzenie: „Wiem, co  jem”- klasy II, „Warzywa i owoce w szkole”.

    Realizacja programu „Lżejszy tornister”.

    Pogadanki dotyczące znaczenia odpoczynku i ruchu na świeżym powietrzu. Zabawy i gry na świeżym powietrzu.

    Pogadanki dla rodziców na temat postaw prozdrowotnych.

     

    - wychowawcy ,

    - pedagog szkolny,

     

    - pielęgniarka szkolna,

     

    - wychowawcy klas,

    - nauczyciele w.f. ,

    - nauczyciele świetlicy.

     

    cały rok szkolny,

     

     

     

    Wyrabianie właściwych nawyków

    higienicznych.

    Zapobieganie chorobom

     

    Pogadanki dotyczące posługiwania się chustką do nosa, mycia rąk przed posiłkiem, mycia owoców i warzyw.

    Uczenie właściwego korzystania z urządzeń sanitarnych.

    Pogadanki i zajęcia dotyczące dostosowania ubioru do pory roku i pogody

    Nauka prawidłowego czyszczenia zębów. Fluoryzacja.

    Zwracanie uwagi na schludny wygląd.

    Realizacja programu „Problem głowy”

    Realizacja programu profilaktyki chorób zakaźnych „Więcej wiem – mniej choruję”  w klasach III we współpracy z Powiatową  Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie

    Udział w konkursach ogólnopolskich promujących higieniczny tryb życia.

     

    wychowawcy,

    pielęgniarka szkolna,

    rodzice

    cały rok szkolny

     

    Doskonalenie sprawności  motorycznej i manualnej

     

     

     

     

    Udział uczniów w zajęciach ruchowych i zawodach sportowych.

    Edukacja plastyczna.

    Przygotowywanie dekoracji klasowych, udział w konkursach plastycznych.

    Udział w zajęciach sportowych  pozalekcyjnych.

     

    Wychowawcy

    Nauczyciele wychowania fizycznego

     

    Cały rok szkolny

    Wspieranie aktywności fizycznej i rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów

     

     

     

    Spotkania ze znanymi sportowcami.

    Udział w imprezach i uroczystościach o charakterze sportowym.

    Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,  zielonych szkół.

    Organizacja Dnia Dziecka na sportowo.

     

    nauczyciele WF, wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III

     

    cały rok szkolny,

     

    VI 2019

     

     

     

     

     

     

    EMOCJONALNA

     

     

    Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

    Realizacja programu adaptacyjnego dla klas I.

    Opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów wszystkich razem i każdego z osobna.

    Otoczenie dzieci  troską i uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych.

    Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas młodszych.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji i uczuć.

    Udział uczniów klas III w projekcie edukacyjnym „Wiem, czuję, pomagam” w oparciu o scenariusze Efekt Domina.

    Zajęcia dotyczące rozpoznawania emocji i  sposobów ich wyrażania w sposób nieraniący innych.

    Uczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

    Zajęcia ze Strażą Miejską dla klas II - Uczymy się żyć bez przemocy.

    Wychowawcy klas, rodzice,

    wychowawcy klas, psycholog,

    Straż Miejska

     

    INTELEKTUALNA

    Wskazywanie efektywnych sposobów uczenia się

    Zwracanie uwagi na porządek na ławce.

    Pokazywanie sposobów na zapamiętanie  wymaganych treści i umiejętności np. rymowanki, mnożenie na palcach itp.

    Odrabianie prac domowych w świetlicy szkolnej.

    Zachęcanie do liczenia i czytania w czasie codziennych czynności np. w drodze do szkoły i do domu.

    Wychowawca,

    nauczyciele, psycholog,

    nauczyciele świetlicy,

    rodzice

    cały rok szkolny

    Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

    Zajęcia specjalistyczne stosownie do potrzeb uczniów.

    Indywidualizacja nauczania. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów.

    Konsultacje specjalistyczne w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    Opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

     

    Nauczyciele,

    specjaliści w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    rodzice,

    opiekunowie uczniów z placówek opiekuńczo-wychowawczych

    cały rok szkolny

    Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów, w tym kompetencji matematycznych i postaw przedsiębiorczości uczniów.

    Zajęcia rozwijające zainteresowania.

    Lekcje muzealne

    Wycieczki edukacyjne

    Współpraca z uczelniami.

    Organizacja Pokazu Talentów dla uczniów klas I-III.

     

    Warsztaty naukowe, plastyczne, muzyczne,  muzyczne (klasy II) w MDK  Bielany

    Realizacja projektów ogólnopolskich: „Matematyka” „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” (klasy II-III)

    Realizacja projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki” (klasy II),

    Warsztaty historyczne „Warszawskie tajemnice (klasy I), „Życie codzienne. Obyczaje” (klasy II).

    wychowawcy klas,

    nauczyciele klas I-III,

    nauczyciele świetlicy

     

     

    Uniwersytet Dzieci

     

    Ministerstwo Finansów

     

     

     

    Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

     cały rok szkolny

    Promowanie uzdolnień

    uczniów.

    Przygotowywanie uczniów do konkursów.

    Prezentacja prac plastycznych i zdolności artystycznych uczniów podczas Pikniku Rodzinnego.

    Organizacja  Pokazu Talentów uczniów.

     

    wychowawcy klas,

    Opiekunowie  Małego Samorządu

    cały rok szkolny

     

     

    VI 2020

     

    Rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

    Organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci.

    Udział uczniów w projektach czytelniczych.

    Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - Wspólne czytanie książek z wychowawcą i rodzicami.

    Uczestnictwo uczniów w edukacji filmowej promującej ciekawe książki.

    Tablice (wystawy) szkolne prezentujące autorów i treści książek /lektur dla dzieci

    Konkursy czytelnicze.

     

    Opiekunowie  Małego Samorządu,

    wychowawcy klas,

    nauczyciele świetlicy

    rodzice

     

     

     

    Cały rok szkolny

     

    Kształcenie umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych bibliotek

     

    Pasowanie na czytelnika uczniów klas I - wręczenie kart bibliotecznych,

    Lekcje biblioteczne w klasie II  - zapoznanie z regulaminem czytelni.

    Pogadanki dotyczące budowy książki, karty katalogowej, strony tytułowej, encyklopedii słowników, katalogów alfabetycznych i rzeczowych.

    Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę publiczną

    wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz,

    biblioteka publiczna

    cały rok szkolny

    Uczenie wybierania wartościowych programów telewizyjnych, racjonalnego korzystania z komputera i Internetu.

    Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

    Proponowanie oglądania odpowiednich programów w telewizji.

    Dyskusje dotyczące obejrzanych filmów lub programów popularno-naukowych.

    Omawianie ciekawych programów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

    Oglądanie w klasie programów edukacyjnych dostępnych w Internecie lub na DVD, wspólne słuchanie muzyki, audiobooków, audycji radiowych

    Wskazywanie uczniom linków do ciekawych stron internetowych

    Zachęcanie do korzystania z  Internetu jako pomocy naukowej (informacje naukowe, gry edukacyjne, kolorowanki, wyszukiwanie obrazów).

    Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu (ochrona swoich danych osobowych).

    Zajęcia profilaktyczne „Sieciaki.pl – Misja: Bezpieczny Internet”

     

    wychowawcy bibliotekarz,

    katecheta,

    nauczyciel etyki,

    nauczyciel informatyki,

    nauczyciele świetlicy

    Straż Miejska

    cały rok szkolny

    SPOŁECZNA

    Kształtowanie poczucia przynależności klasowej i szkolnej.

    Późniejsze rozpoczynanie lekcji przez uczniów klas pierwszych w okresie adaptacyjnym zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego

    Zabawy integracyjne,

    Uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

    Strój szkolny (krawaty i chusty) – identyfikacja ze szkołą.

    Bal karnawałowy dla klas I-III

    Dzień Patrona – pogadanki dotyczące życia Stefana Czarnieckiego, oglądanie portretu hetmana, wykonywanie dekoracji związanych z postacią patrona.

    Nauka hymnu szkolnego.

    Obchody jubileuszu 85-lecia szkoły- udział uczniów w uroczystości.

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    rodzice

    Wrzesień -

    - Październik 2019

     

     

     

     

     

    Cały rok (wg harmonogramu).

    Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

     

    Pogadanki z dziećmi na temat zwycięstwa i porażki w wyniku podejmowanych wyzwań – zajęcia edukacyjne (edukacja wczesnoszkolna i edukacja zdrowotna).

    wychowawca, nauczyciel w-f

    cały rok szkolny

    Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla ludzi niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego .

    Podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

    Pogadanki dotyczące tolerancji i właściwych postaw w stosunku do osób starszych niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo.

    Poznanie i respektowanie praw mniejszości.

    Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

    Zajęcia edukacyjne w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

    Zajęcia profilaktyczne „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

     

    wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog

    cały rok szkolny (według potrzeb)

    Uczenie właściwego pełnienia roli ucznia i kolegi

    Omówienie praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły

    Apele dotyczące zasad kulturalnego zachowania.

    Nauka właściwego zwracania się do osób dorosłych w różnych sytuacjach.

    Kształcenie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w codziennym życiu.

    Konsekwentne reagowanie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły na niewłaściwe zachowanie uczniów i pokazywanie pozytywnych przykładów.

     

    wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

     

    cały rok szkolny

    Uwrażliwienie uczniów

    na potrzeby innych ludzi i zwierząt.

    Organizacja zbiórek charytatywnych: zabawek, przyborów szkolnych dla dzieci chorych lub biednych.

    Zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach.

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    wychowawcy klas, rodzice

    Cały rok (wg potrzeb)

    Wdrażanie do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych

    Uczenie samorządności poprzez wybór samorządu klasowego i przedstawicieli do Małego Samorządu Szkolnego.

    Podział obowiązków wśród uczniów (uczniowie dyżurni, dekorowanie klasy).

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    Wrzesień

     

    Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych  i konfliktowych

    Prowadzenie pogadanek i zajęć dotyczących umiejętności komunikowania własnych potrzeb, proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach, odmawiania w sytuacji presji społecznej.

    Uczenie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji, asertywnej komunikacji oraz dyskusji.

    Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i osobach, które udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży.

    Zajęcia ze Strażą Miejską dla klas I „Spotkanie z nieznajomym”

     

     

     

    wszyscy nauczyciele,

    pedagog szkolny, psycholog

    Straż Miejska

    Cały rok szkolny

    Orientacja zawodowa

     

    Zajęcia dotyczące:

    - poznawania własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju,

    - zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka lub te, które wzbudziły zainteresowanie (zapraszanie do szkoły rodziców wykonujących dany zawód, wycieczki edukacyjne do zakładów pracy)

    - odgrywanie ról zawodowych w zabawie,

    - służby mundurowe: Policja, Straż Miejska,

    Straż Pożarna.

    Wychowawca,

    Nauczyciele

    Rodzice

    Cały rok szkolny

    Włączanie rodzin uczniów w życie szkoły

    Uroczystości z udziałem uczniów i rodziców: 

    - Dzień Matki, Dzień Ojca.

    - Piknik Rodzinny.

    - Dzień Babci i Dzień Dziadka

    Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji wycieczek, Balu Karnawałowego, uroczystości klasowych związanych z tradycją bożonarodzeniową i wielkanocną.

    Zapraszanie zainteresowanych rodziców do organizowania zajęć edukacyjnych lub pogadanek dla uczniów zgodnych z podstawą nauczania w danej klasie.

    Samorząd klas I-III,

     wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy,

    rodzice

     

    Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej, losowej

    Współpraca z OPS.

    Kierowanie uczniów do ośrodków wsparcia dziennego – Oratorium, Gniazdo, ognisko wychowawcze.

    Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

    Wychowawcy,

    pedagog,

     

    Rada Rodziców

    Cały rok szkolny,

     

     

    grudzień

    AKSJOLOGICZNA

    Uczenie szacunku dla rodziny i jej członków.

    Kultywowanie więzi rodzinnych

    Święto Zmarłych – pamięć o tych, którzy odeszli, wspominanie zmarłych członków rodziny.

    Przygotowywanie laurek i wierszyków dla babci i dziadka.

    Przygotowanie przedstawienie z okazji Święta Babci i Dziadka i zaproszenie na nie dziadków.

    Przygotowywanie laurek i wierszyków z okazji Dnia Matki i Ojca.

    Piknik Rodzinny.

     

    Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy,

    Wszyscy nauczyciele,

    rodzice

    Zgodnie z kalendarzem świąt:

    listopad,

    styczeń

    maj,

    czerwiec

    Uwrażliwienie na piękno sztuki

    Przygotowanie do roli odbiorcy i twórcy dóbr kultury i sztuki.

    Edukacja plastyczna. Oglądanie dzieł sztuki. Tworzenie własnych dzieł.

    Edukacja muzyczna. Słuchanie muzyki klasycznej. Wspólne śpiewanie pieśni, kolęd.

    Słuchanie poezji i deklamowanie wierszy

    Wyjścia na koncerty muzyczne.

    Prezentacja twórczości i dorobku artystycznego uczniów, przygotowywanie inscenizacji i przedstawień słowno – muzycznych.

    Uczestniczenie w lekcjach muzealnych.

    Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

    Lekcje edukacyjne w różnych instytucjach zewnętrznych (MDK, BCEK i SCEK).

    Uczenie zasad zachowania w miejscach publicznych i instytucjach kultury i sztuki.

    Realizacja projektu m.st. Warszawy „Klasa w Warszawie – Warszawa z klasą”

     

     

    Wychowawcy,

    nauczyciele,

    rodzice,

    m.st. Warszawa

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie postaw patriotycznych, identyfikacji z miejscem zamieszkania

    Nauka hymnu narodowego i właściwej postawy przy jego śpiewaniu.

    Podkreślanie znaczenia symboli narodowych w życiu Polaków.

    Rozmowy w klasie na temat świąt narodowych.

    Dekorowanie klas i korytarza z okazji rocznic narodowych

    Apele z okazji świąt narodowych.

    Lekcje muzealne w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich- POLIN.

    Zapoznanie dzieci z postacią Stefana Czarnieckiego – patrioty i patrona szkoły

    Odwoływanie się do postawy patrona szkoły jako wzoru do naśladowania – rozmowy w klasie.

    Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy- realizacja programu „Varsavianistyczna Szkoła” w klasach I-III

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

     

    Cały rok szkolny  (wg harmonogramu).

     

    Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.

    Środowisko naturalne jako wspólne dobro (wartość) ludzkości – ochrona życia na ziemi.

    Omówienie podstawowych zasad ekologii (stosownie do możliwości percepcyjnych dziecka).

    Zwracanie uwagi potrzebę oszczędzania wody- realizacja projektu „Podróże z Kropelkiem” w klasach II

    Udział w akcjach ekologicznych:

    zbiórka makulatury, elektrośmieci.

    Akcja „Sprzątanie świata”.

    Konkurs „Eko-Szkoła. II edycja”( klasy I-III) – (organizator NWFOŚiGW) oraz zajęcia „Eko -zajęcia z Enfosiem” w ramach konkursu organizowanego z okazji 30-lecia NWFOŚiGW- kl. II-III.

    Zajęcia komunikacyjne „Ekologiczna i czysta Warszawa” (Zarząd Transportu Miejskiego)- klasy II.

    Apel dla uczniów klas I-III z okazji Dnia Ziemi.

    Dokarmianie ptaków zimą.

    Zajęcia ze Strażą Miejską dla klas III „Przyjaciele zwierząt” (prawa i ochrona zwierząt).

    Edukacja przyrodnicza zgodna z programem.

    Warsztaty dla uczniów dotyczące życia pszczół, ich znaczenia w przyrodzie oraz konieczności ochrony.

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    ZTM

    Cały rok (wg harmonogramu).

    Kultywowanie tradycji świątecznych i/lub

    religijnych.

    Przygotowanie Jasełek.

    Wigilia klasowa.

    Wielkanocne śniadanie.

    Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

    Lekcje muzealne w Muzeum Etnograficznym:

    „Obrzędy wielkanocne i bożonarodzeniowe”

    Udział uczniów uczęszczających na lekcje religii w rekolekcjach wielkopostnych.

    Kiermasz Świąteczny

     

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    Katecheta,

    Nauczyciele świetlicy

    Cały rok (wg harmonogramu).

     

     

     

    Klasy IV-VIII

    SFERA

    Zadania

    Forma realizacji

    Osoby realizujące

    Termin

    FIZYCZNA

     

    Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz promowanie bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.

     

     

     

     

     

     

     

    Bezpieczeństwo na drodze

     

     

     

     

    Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy

     

     

    Ustalenie kodeksu zachowania klasowego.

    Poznanie regulaminów pracowni przedmiotowych – zapoznanie z zasadami BHP.

    Udział w programie: „B&N - Bezpieczny Niechroniony uczestnik ruchu drogowego.”

    Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych – pogadanki, instrukcje.

    Próbny alarm przeciwpożarowy.

    Pogadanki dotyczące zasad bezpieczeństwa: bezpieczne ferie i wakacje, filmy edukacyjne.

    Zajęcia profilaktyczne z Policją: Obcy, niebezpieczny, potrafię mówić NIE

    Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską: Fajerwerki a dobra zabawa.

    Rowerowy ruch drogowy – zajęcia teoretyczne i praktyczne ze Strażą Miejską

    Spotkanie z lekarzem- ratownikiem medycznym.

    Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Wiem – pomagam – ratuję”.

    Konkurs „Policjanci są wśród nas”

    Dyrektor, wychowawcy klas,

    opiekunowie Samorządu Szkolnego

    nauczyciele przedmiotów

    Policja,

    Straż Miejska, pedagog, wychowawcy świetlicy

    wrzesień 2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cały rok szkolny według harmonogramu

     

     

    Promowanie zdrowego stylu życia.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Profilaktyka uzależnień od nikotyny

     

    Wspólne śniadanie w klasie.

    Piramida zdrowia – znaczenie dla zdrowia urozmaiconych posiłków.

    Realizacja programu „Lżejszy tornister”.

    Filmy edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia.

    Zajęcia techniczne- przygotowywanie zdrowych posiłków (sałatki, kanapki)

    Udział szkoły w kampanii promującej zdrowe jedzenie: „Bielański Dzień Dobrego Jedzenia”.

    Pogadanki dotyczące zasad przyjmowania leków i suplementów diety oraz ich szkodliwości dla zdrowych ludzi.

    Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”

    Udział w akcji „Rowerowy maj”

    Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu  „Znajdź właściwe rozwiązanie”

     

    Nauczyciele przyrody i biologii

    Nauczyciel techniki

    Wychowawcy

    Wszyscy nauczyciele,

    pielęgniarka szkolna,

    nauczyciele świetlicy

     

    Straż Miejska,

     

    Cały rok szkolny

    Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji  psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych  substancji psycho-

    aktywnych

    Zajęcia z Policją „Profilaktyka uzależnień oraz odpowiedzialność prawna wynikająca z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”

    Wykład dla rodziców „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko”

     

    Policja

    Straż Miejska,

     

    Cały rok szkolny

    Przekazywanie wiedzy na temat procesów związanych z okresem dojrzewania.

     

    Godziny wychowawcze.

    Zajęcia WDŻ

    Zajęcia dotyczące higieny w okresie dojrzewania „Między nami Kobietkami”.

    Pogadanka dotycząca znaczenia prawidłowej masy ciała (wskaźnik BMI).

    Lekcje W-f, zajęcia SKS.

     

    Wychowawcy

    nauczyciel WDŻ,

    nauczyciel przyrody i biologii,

    Psycholog

    Pedagog,

    Pielęgniarka szkolna

    Dział Profilaktyki i Edukacji Firmy Procter & Gamble

    Cały rok szkolny

    Profilaktyka wad postawy

    uczniów

    Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.

    Pogadanki i instrukcje dotyczące właściwej pozycji na krześle przy stole, przy komputerze.

    Pielęgniarka szkolna,

    pedagog,

    rodzice

    Cały rok szkolny

    EMOCJONALNA

     

    Zapewnienie poczucia akceptacji.

    Stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.

    Realizacja programu adaptacyjnego dla klas IV.

    Realizacja programu adaptacyjnego dla klas VII.

    Wsparcie emocjonalne ze  strony wychowawcy. Indywidualizacja nauczania. Pozytywne motywowanie uczniów do nauki (pochwały).

    Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas IV

    Ustalenie kodeksu zachowania klasowego.

    Indywidualne omawianie z uczniem jego problemów (z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem).

    Warsztaty edukacyjne w Muzeum POLIN: Jak pięknie się różnić?

    Wychowawcy,

    Nauczyciele przedmiotów,

    pedagog,

    psycholog

     

    Cały rok szkolny

    Kształcenie umiejętności kontroli emocji w sytuacji stresu i konfliktu

     

    Lekcje wychowawcze.

    Pokazywanie sposobów redukowania napięcia emocjonalnego w sytuacji egzaminacyjnej i w sytuacji stresu.

    Pokazywanie sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje, dyskusja).

    Lekcje z emocjami. według scenariuszy Fundacji Uniwersytet Dzieci

    Bieżące rozwiązywanie konfliktów między uczniami.

    Wspieranie emocjonalne uczniów w trudnych sytuacjach.

    Współpraca z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego
    dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany.

    Wychowawcy

    Wszyscy nauczyciele

     

    Psycholog

    Pedagog,

    specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej

    Cały rok szkolny

    Kształcenie umiejętności wyrażania pozytywnych emocji.

    Budowanie pozytywnej samooceny.

    Lekcje wychowawcze dotyczące odczuwania i okazywania przyjaźni, miłości, wdzięczności, współczucia.

    Pogadanki dotyczące relacji emocjonalnych między chłopcami a dziewczętami.

    Ćwiczenie autoprezentacji – okazywanie dumy i radości z własnych osiągnięć.

    Ćwiczenie umiejętności okazywania współczucia i gotowości pomocy innym osobom.

    Lekcje WDŻ.

    Wolontariat.

    Realizacja projektu Fundacji Uniwersytet Dzieci pt. „Lekcje z emocjami” według scenariuszy dostępnych na internetowej platformie edukacyjnej – klasy VI

    Wychowawcy

     

    Psycholog

    Pedagog

     

    Nauczyciel WDŻ

    Cały rok szkolny

    INTELEKTUALNA

    Mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania wiedzy.

     

    Wyrównywanie szans edukacyjnych

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

    Monitorowanie osiągnięć uczniów przez wychowawcę i innych nauczycieli.

    Określanie i eksponowanie mocnych stron ucznia.

    Indywidualizacja nauczania w czasie lekcji.

    Zadawanie i sprawdzanie prac domowych z poszczególnych przedmiotów.

    Przeprowadzanie sprawdzianów i wskazywanie uczniom treści lub umiejętności, które dobrze opanowali i tych, które wymagają poprawy (wskazówki, porady dla ucznia).

    Zachęcanie uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych.

    Zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy (telewizja, radio, Internet, encyklopedie,  wizyty w muzeach).

    Zachęcanie do wykorzystywania komputera jako wielofunkcyjnej pomocy naukowej

    Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych i motywowanie do aktywnego w nich udziału

     

    Lekcje biblioteczne. Nauka korzystania ze słowników i encyklopedii.

    Prezentacja ciekawych książek (spotkania z autorami książek).

    Konkursy czytelnicze.

    Wychowawcy,

    nauczyciele przedmiotów,

    nauczyciel bibliotekarz

    Cały rok szkolny

    Wskazywanie efektywnych i alternatywnych sposobów uczenia się

    Pokazywanie sposobów na zapamiętanie  wymaganych treści i umiejętności np. rymowanki, skojarzenia, fiszki, mapy myśli, tabelki i inne.

    Uczenie sporządzania notatek z lekcji ułatwiających zapamiętanie i powtarzanie materiału edukacyjnego (rozplanowanie tekstu na kartce, zaznaczanie ważniejszych zagadnień.

    Uczenie korzystania z podręcznika i innych materiałów naukowych.

    Wykorzystywanie różnych zmysłów w nauce – nauczanie polisensoryczne..

    Odrabianie prac domowych w świetlicy szkolnej.

    Zachęcanie do ćwiczenia umiejętności szkolnych w codziennym życiu (np. liczenie i ważenie w czasie zakupów w sklepie, mierzenie przy pomocy taśm mierniczych, korzystanie z planów i map, oglądanie filmów lub słuchanie piosenek ze ścieżką dźwiękową w języku angielskim lub hiszpańskim i inne)

    Wychowawca,

    nauczyciele, psycholog,

    nauczyciele świetlicy,

    rodzice,

    specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania

    Lekcje przedmiotowe

    - tworzenie prezentacji multimedialnych,

    - eksperymenty badawcze,

    - projektowanie w ramach lekcji techniki, plastyki i innych,

    - rozwiązywanie zadań matematycznych, fizycznych, chemicznych.

    Zajęcia rozwijające zainteresowania.

    Udział uczniów Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia i konkursach przedmiotowych.

    Przygotowywanie szkolnych przedstawień teatralnych – stroje, dekoracje, gra aktorska.

    Udział uczniów w warsztatach  prowadzonych metodą projektu STEAM - współpraca z Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych

     

    Nauczyciele przedmiotów,

    wychowawcy,

    Bielański Integrator Przedsiębiorczych,

    m.st. Warszawa

     

    Cały rok szkolny (według harmonogramu wydarzeń)

     

     

     

     

    Rozwijanie uzdolnień

     i wyłanianie talentów

     

    Udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania.

    Prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły.

    Zachęcanie do udziału w zajęciach i konkursach pozaszkolnych organizowanych przez instytucje kultury (MDK, BCEK, SCEK).

    Spotkania z ciekawymi ludźmi.

    Udział w konkursach i zawodach sportowych.

    Promowanie prac uczniów w formie wystawy, prezentacji multimedialnej, pokazów. Szkolny Dzień Talentów.

    Wychowawcy

    Nauczyciele przedmiotów,

    nauczyciele świetlicy,

    rodzice

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

     

    Lekcje wychowawcze dotyczące odpowiedzialności za własne decyzje i działania.

    Lekcje WDŻ

    Lekcje wychowawcze w oparciu o scenariusze z internetowej platformy edukacyjnej Uniwersytet Dzieci.

     

     

    wychowawcy

    nauczyciel WDŻ

    pedagog

    doradca zawodowy

    Cały rok szkolny

     

    Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

    Wykorzystywanie tablicy Interaktywnej do prezentacji treści edukacyjnych.

    Przygotowywanie prezentacji multimedialnych przez uczniów na lekcje przedmiotowe.

    Udział w szkoleniach dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii.

    Wykorzystywanie multimedialnych gier edukacyjnych w nauce.

    Udział uczniów w projekcie realizowanym w oparciu o metodę STEAM w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych

    Wszyscy nauczyciele

    Nauczyciel informatyki,

    rodzice

    Cały rok szkolny

    SPOŁECZNA

    Wspieranie uczniów w adaptowaniu się do nowych obowiązków i wymagań związanych z przejściem do kolejnego etapu edukacyjnego i zmianą programu nauczania.

    Integracja zespołów klasowych

     

    Realizacja programu adaptacyjnego dla klas IV

    Realizacja programu adaptacyjnego dla klas VII

    Zajęcia wspomagające.

    Spotkania z rodzicami.

    Zajęcia i wycieczki integracyjne

    Wychowawcy,

    Nauczyciele przedmiotów,

    nauczyciel - rzecznik praw ucznia,

    Samorząd Szkolny

    rodzice

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie poczucia przynależności klasowej i szkolnej.

    Zabawy integracyjne.

    Omawianie i przypominanie praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie

    Uroczystości klasowe i szkolne.

    Identyfikacja ze szkołą poprzez strój szkolny (krawaty i chusty), śpiewanie hymnu szkolnego.

    Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli i uczniów.

    Dzień Patrona – pogadanki dotyczące życia Stefana Czarnieckiego, konkursy związane z postacią patrona.

    Wychowawcy klas,

    Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     

    Cały rok (wg harmonogramu).

    Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla ludzi niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego .

    Podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

     

    Pogadanki dotyczące tolerancji i właściwych postaw w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo.

    Poznanie i respektowanie praw mniejszości.

    Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

    Warsztaty edukacyjne w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  „Jak pięknie się różnić?”, „Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści” klasy VI-VII

    Zajęcia z Policją „Dyskryminacja rówieśnicza, jej formy oraz umiejętność przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym” – klasy IV-V

    Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

    Projekt „Niepełnosprawni? A kto to?” w klasach VII – realizowany przez Fundację TUS

    Otoczenie uczniów niepełnosprawnych wsparciem ze strony nauczycieli i innych uczniów.

    Wolontariat.

    wychowawcy,

    wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog

    Policja,

    uczniowie,

    rodzice

    cały rok szkolny

    Przygotowanie do wyboru szkoły i zawodu

    Orientacja zawodowa dla klas IV-VI

     

     

     

    Doradztwo zawodowe dla klas VII - VIII

    Indywidualne rozmowy z uczniami.

    Lekcje wychowawcze dotyczące wyboru zawodu, predyspozycji do określonych zawodów, możliwości zatrudnienia w wybranym zawodzie.

    Prezentacja zawodów w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych np. biolog, chemik, geolog, kartograf.

    Zawód jako służba dla społeczeństwa: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Poczta Polska, służba zdrowia.

    Wycieczki do zakładów pracy i muzeów związanych z określonymi zawodami np. kulisy Teatru Wielkiego,  Fabryka Czekolady E.Wedel, Filtry Warszawskie, Stacja Muzeum, Ogród Zoologiczny, Muzeum farmacji.

    Zapraszanie do szkoły rodziców wykonujących dany zawód w celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w tym zawodzie.

    Zajęcia z doradcą zawodowym

    Realizacja szkolnego programu doradztwa zawodowego.

     

    wychowawcy

    pedagog

    psycholog

    doradca zawodowy

    nauczyciele przedmiotów,

    rodzice

    cały rok szkolny

    Profilaktyka uzależnień od urządzeń multimedialnych (telefon komórkowy, tablet, komputer, telewizor)

    Zajęcia z uczniami (pogadanki, dyskusje, kampanie społeczne) dotyczące zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z urządzeń multimedialnych.

    Kontrola rodzicielska.

    Procedury korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych obowiązujące w naszej szkole.

    Dyrektor, wychowawcy klas,

    nauczyciele

    rodzice

     

    cały rok szkolny

    Edukacja w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

    Informowanie o niebezpieczeństwie związanym z korzystaniem z portali społecznościowych.

    Filmy i programy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie

    Program „Bezpieczeństwo w sieci” dla klas V realizowany przez Straż Miejską

    Zajęcia profilaktyczne w oparciu o scenariusze dostępne na internetowej platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę np. „Owce w sieci”, „3,2,1 Internet”, „Gdzie jest Mimi?”

    Zajęcia z Policją „Bezpieczeństwo w sieci” (problem cyberprzemocy)

    Materiały multimedialne dla rodziców dotyczące ochrony dzieci w Internecie dostępne na stronie www.saferinternet.pl: „Zostań znajomym swojego dziecka”

    Konsultacje i porady psychologa i pedagoga szkolnego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

    Wykład dla rodziców dotyczący kontroli rodzicielskiej w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie  realizowany przez Policję

    Wychowawcy,

    Wszyscy nauczyciele

    Nauczyciel informatyki,

    Straż Miejska,

    Policja

    Psycholog,

    Pedagog,

    rodzice

    cały rok szkolny

    Włączanie rodzin uczniów w życie szkoły.

    Tworzenie atmosfery serdeczności, życzliwości
     i wzajemnego szacunku pomiędzy uczniami, nauczycielami
     i rodzicami.

    Uroczystości szkolne z udziałem uczniów i rodziców.

    Piknik Rodzinny.

    Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji wycieczek, uroczystości klasowych związanych z tradycją bożonarodzeniową i wielkanocną.

    Zapraszanie zainteresowanych rodziców do organizowania zajęć edukacyjnych lub pogadanek dla uczniów zgodnych z podstawą nauczania w danej klasie lub wyborem zawodu..

    Kiermasze świąteczne.

     

    Wychowawcy,
    wszyscy nauczyciele,
    Rada Rodziców,

    rodzice

    Cały rok szkolny

    Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej, losowej

    Współpraca z OPS.

    Stypendia szkolne.

    Kierowanie uczniów do ośrodków wsparcia dziennego – Oratorium, Gniazdo, ognisko wychowawcze.

    Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

    Organizowanie pomocy koleżeńskiej

    Wychowawcy,

    pedagog,

    psycholog

    Rada Rodziców

    Samorząd Uczniowski

    Cały rok szkolny,

     

     

    grudzień

    Kształtowanie postaw obywatelskich.

    Uczenie samorządności i pracy zespołowej

     

    Wybór samorządu klasowego i Samorządu Szkolnego.

    Podział obowiązków wśród uczniów (uczniowie dyżurni, dekorowanie klasy)

    Wyznaczanie zadań wymagających współpracy w zespołach uczniowskich.

    Odwoływanie się do postawy Stefana Czarnieckiego jako wzoru do naśladowania – zajęcia z wychowawcą, lekcje historii

    Udział w apelach, akademiach okolicznościowych

    Udział w uroczystościach państwowych

    Wolontariat szkolny

    Wychowawcy

     

    Nauczyciel historii i muzyki

     

    Opiekunowie Pocztu Sztandarowego

    Wszyscy nauczyciele,

     

    Samorząd Uczniowski

    Cały rok szkolny

    AKSJOLOGICZNA

    Kształtowanie systemu wartości uczniów zgodnego z sylwetką absolwenta.

    Wskazywanie uniwersalnych wartości w życiu człowieka.

    Lekcje WDŻ

    Lekcje wychowawcze dotyczące  znaczenia rodziny, miłości, przyjaźni, tolerancji, uczciwości, wiedzy,

    Lekcje religii i etyki

    Wskazywanie przykładów postaci historycznych jako wzorów do naśladowania

    Zwracanie dzieciom uwagi na wartości ogólne oraz te, które zostały wybrane jako

    najważniejsze dla społeczności naszej szkoły

    Nauczyciel WDŻ

    Wychowawcy

    Wszyscy nauczyciele

    Katecheci

    Nauczyciele etyki

     

    Cały rok szkolny

    Kształtowanie postaw patriotycznych oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania i nauki.

    Podkreślanie znaczenia symboli narodowych w życiu Polaków (hymn, godło, flaga).

    Rozmowy w klasie na temat świąt narodowych (Narodowe Święto Niepodległości, 3 Maja).

    - przygotowanie okolicznościowych spektakli słowno – muzycznych.

    Dekorowanie klas i korytarza z okazji rocznic narodowych

    Lekcje muzealne w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich- POLIN, Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

    Odwoływanie się do postawy Stefana Czarnieckiego jako wzoru do naśladowania – zajęcia z wychowawcą, lekcje historii.

    Udział w apelach, akademiach

    okolicznościowych

    Udział w uroczystościach państwowych

    Kultywowanie tradycji narodowych - lekcje patriotyzmu

    Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy- realizacja programu „Varsavianistyczna Szkoła”,

    Realizacja projektu m.st. Warszawy „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą”

    Obchody jubileuszu 85-lecia szkoły- udział uczniów w uroczystości.

    Nauczyciel historii i muzyki

    Wychowawcy

    Opiekunowie Pocztu Sztandarowego

    Wszyscy nauczyciele,

    Rada Rodziców,

    rodzice

    Cały rok szkolny

    Uwrażliwienie na piękno sztuki

    Lekcje plastyki. Oglądanie dzieł sztuki. Tworzenie własnych dzieł.

    Lekcje muzyki. Słuchanie muzyki klasycznej. Wspólne śpiewanie pieśni, kolęd.

    Słuchanie poezji i deklamowanie wierszy.

    Lekcje muzealne.

    Współpraca z MDK, BCEK i SCEK.

    Wyjścia do teatru.

    Wyjścia na koncerty muzyczne.

    Realizacja projektu m.st. Warszawy „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą”

    Wychowawcy,

    Nauczyciele plastyki i muzyki,

    Nauczyciele języka polskiego,

    Rodzice,

    Prezydent m.st. Warszawa

    Cały rok szkolny

     

    Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.

    Środowisko naturalne jako wspólne dobro (wartość) ludzkości – ochrona życia na ziemi.

    Omówienie podstawowych zasad ekologii.

    Zwracanie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i energii.

    Udział w akcjach ekologicznych:

    zbiórka makulatury, elektrośmieci.

    Akcja „Sprzątanie świata”.

    Dokarmianie ptaków zimą.

    Edukacja przyrodnicza zgodna z programem (prawa i ochrona zwierząt).

    Warsztaty dla uczniów dotyczące życia pszczół, ich znaczenia w przyrodzie oraz konieczności ochrony.

    Wychowawcy klas,

    Nauczyciele przyrody i biologii

    Pracownia Pszczelarium  Bielański Ośrodek Kultury

    Cały rok szkolny

    Kultywowanie tradycji świątecznych i/lub

    religijnych.

    Przygotowanie Jasełek.

    Wigilia klasowa.

    Wielkanocne śniadanie.

    Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

    Lekcje muzealne w Muzeum Etnograficznym:

    „Obrzędy wielkanocne i bożonarodzeniowe”

    Udział uczniów uczęszczających na lekcje religii w rekolekcjach wielkopostnych i mszy świętej z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

    Kiermasz świąteczny

     

    Wychowawcy klas,

    Nauczyciele plastyki

    Katecheta,

    Nauczyciele świetlicy

    Cały rok szkolny (wg kalendarza świąt)

      

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych