• Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku - 25.11.2013

   •  Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku

    Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa.
    Numer ogłoszenia: 250559 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

     

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego , ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 834 28 31, faks 22 834 28 31.

    • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp133waw.edupage.org
    • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa..

    II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

    II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa. Zamówiona moc cieplna - 0,3000 MW, planowane zużycie 2 000, 00 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej..

    II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

    II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

    II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

     

    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    III.2) ZALICZKI

    III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokument złożony przez Wykonawcę, o którym mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia.
    • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.

    III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Formularz ofert o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczona kopia (jeżeli formularz oferty w tym wszelkie oświadczenia i dokument zostały podpisane przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    IV.3) ZMIANA UMOWY

    przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

    Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia - ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych o ile będą one powodowały konieczność dostosowania umowy z zastrzeżeniem, że zmiana ceny jest możliwa jedynie w sytuacji określonej w paragrafie 3 pkt.5 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp133waw.edupage.org
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa.

    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa - sekretariat; otwarcie ofert dnia 05.12.2013 r. godzina 10.00- gabinet dyrektora..

    IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     

    Załączniki:

    Wynik_postepowania.pdf

    SIWZ_dostawa_energii_cieplnej.doc

    Zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc

    Zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docx

    Zalacznik_nr_3_-_formularz_oswiadczenia_art__22_ust__1_ustawy.docx

    Zalacznik_nr_4_-_formularz_oswiadczenia_art__24_ust__1_ustawy.docx

    Zalacznik_nr_5_-_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx

    Zalacznik_nr_6_-_Istotne_postanowienia_umowy.docx

     

                   

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych