• Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku - 25.11.2013

   •  Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku

    Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa.
    Numer ogłoszenia: 250559 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

     

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego , ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 834 28 31, faks 22 834 28 31.

    • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp133waw.edupage.org
    • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa..

    II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

    II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa. Zamówiona moc cieplna - 0,3000 MW, planowane zużycie 2 000, 00 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej..

    II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

    II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

    II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

     

    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    III.2) ZALICZKI

    III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokument złożony przez Wykonawcę, o którym mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia.
    • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
    • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp.

    III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Formularz ofert o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczona kopia (jeżeli formularz oferty w tym wszelkie oświadczenia i dokument zostały podpisane przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    IV.3) ZMIANA UMOWY

    przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

    Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia - ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych o ile będą one powodowały konieczność dostosowania umowy z zastrzeżeniem, że zmiana ceny jest możliwa jedynie w sytuacji określonej w paragrafie 3 pkt.5 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp133waw.edupage.org
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa.

    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa - sekretariat; otwarcie ofert dnia 05.12.2013 r. godzina 10.00- gabinet dyrektora..

    IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     

    Załączniki:

    Wynik_postepowania.pdf

    SIWZ_dostawa_energii_cieplnej.doc

    Zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc

    Zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docx

    Zalacznik_nr_3_-_formularz_oswiadczenia_art__22_ust__1_ustawy.docx

    Zalacznik_nr_4_-_formularz_oswiadczenia_art__24_ust__1_ustawy.docx

    Zalacznik_nr_5_-_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx

    Zalacznik_nr_6_-_Istotne_postanowienia_umowy.docx

     

                   

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych