• Stypendia i zasiłki

    Warszawa_wspiera_uczniow_-_plakat.pdf

    ____________________________________________________________________________________________

    Program lżejszy tornister 

    Program_lzejszy_tornister.docx

    ____________________________________________________________________________________________

    Program adaptacyjny dla uczniów klas 1,4,7

    Program_adaptacyjny_2019-2020.docx

    ____________________________________________________________________________________________

    Szanowni Uczniowie, Rodzice!

    Uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

    Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowi
    a.

    ____________________________________________________________________________________________

    Stydendia szkolne

    Wzory wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 wraz z klauzulą RODO oraz instrukcją wypełniania są na stronie Biura Edukacji w zakładce „Dla Ucznia i rodzica” → „Pomoc socjalna dla uczniów”.

    Link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

    ____________________________________________________________________________________________

    Uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2019 r. rozpoczną się spotkania warsztatowe „Szkoły dla rodziców”.

    Jest to cykl 8 spotkań, których głównym celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców i poprawa relacji z dzieckiem.

    Będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania:

     

     – Jak słuchać dzieci, żeby chciały z nami rozmawiać?

    – Jak pomagać dzieciom w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć?

    – Jak zachęcić dzieci do współpracy i samodzielności?

    – Jak skutecznie wyznaczać dzieciom granice?

    – Jak nauczyć dzieci ponoszenia konsekwencji własnych zachowań? Czy stosować kary?

    – Jak rozwiązywać rodzinne konflikty?

    – Jak uwalniać dzieci od przypisanych im mu ról (,,lenia”, ”bałaganiarza”, ……) ?

    – Jak chwalić? Jak pomagać w kształtowaniu adekwatnej samooceny?

     Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się u prowadzących zajęcia lub w sekretariacie Poradni. Liczba miejsc ograniczona (14 osób w grupie).

    Miejsce: PPP nr 10, ul. Wrzeciono 24

    grupa I :  Termin: kolejne poniedziałki.,  godzina 17.00,

                    Czas trwania: 8 spotkań po 3 godziny

    Grupa II : Termin: kolejne soboty, godzina 9.00

                     Czas trwania: do uzgodnienia z grupą - łącznie 24 godziny

    Prowadzące: Magdalena Gałka– psycholog, Dorota Klimczyk – psycholog, Emilia Muciek - psycholog, Adriana Święszkowska - logopeda

    Udział w zajęciach jest bezpłatny.

    Dokładny termin rozpoczęcia jest uzależniony od naboru chętnych.

    ____________________________________________________________________________________________

    Mazowiecki program stypendialny

     

    W najbliższy piątek - 22 czerwca rusza nabór wniosków do IV edycji projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka.

    Terminarz:

    - od 22 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. – elektroniczne wypełnianie wniosków na stronie internetowej,

    - do 10 lipca 2018 r. – ostateczny termin przesłania/złożenia wniosku wraz z załącznikami . O dotrzymaniu terminu – decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

    Szczegółowe informacje: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/info/1

    ____________________________________________________________________________________________

    Załączniki:

    Stypendia_Jana_Pawla_II.docx

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Szanowni Państwo

    Uprzejmie informuję, że na stronie BE umieszczone zostały uaktualnione wzory wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W związku z faktem, że obecnie stypendia przyznawane są cały rok szkolny, we wniosku, w części „Pożądana forma stypendium szkolnego” nie ma rozbicia na dwa okresy, tj. wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec. W załączeniu link :

    http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Szanowni Państwo

    Informację oraz wnioski do pobrania dotyczące stypendium szkolnego i „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2016/2017 znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji:

    http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


    Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

    Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

    w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe. 2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole   W roku szkolnym  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”

    O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

    Wniosek elektroniczny:

     http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/ 

    Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Szanowni Państwo,

     

     przekazuję linki do oferty stypendialnej m.st. Warszawy, z prośbą o rozpowszechnienie:

     - Stypednia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (termin składania wniosków do 1 sierpnia br.): http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

     - Stypednia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO (termin składania wniosków do 31 sierpnia br.): http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/10696-stypendia-edukacyjne-prezydenta-mst-warszawy-sapere-auso-za          

    Uwaga: w Biurze Edukacji trwają prace nad zmianą uchwały nr  XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W związku z tym zwracam Państwa uwagę na możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o stypendia do września br. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po 25 sierpnia 2016 r.

    Przypominam, że edukacyjna baza stypendialna dostępna jest na stronie: www.mojestypendium.pl

     

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Szanowni Państwo,

      W imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucji Kultury m.st. Warszawy pragniemy poinformować, że w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i akademickiego oraz nadchodzącym terminem naborów wniosków do programu,  uczniowie mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w roku szkolnym 2016/2017.

    Załączniki:

    - Informacja_o_stypendiach_2016.doc

    - Informacja_prasowa_Stypendia_m.st._Warszawy_CMJP2_02_06_2016.doc
     

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Gra edukacyjna QuestCity

     

    Informacje dotyczące bezpłatnej gry edukacyjnej QuestCity stworzonej przez ekspertów ochrony ludności z terenu Europy (gra w języku polskim oraz kilku językach europejskich). Gra QuestCity uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych.

    Gra współfinansowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej, polskim partnerem projektu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

    Szczegółowe informacje na stronie internetowej SGSP - https://www.sgsp.edu.pl/wspolpraca/questcity

    Strona internetowa gry: www.questcity.eu

     

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    "LŻEJSZY TORNISTER"

    W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy program "Lżejszy tornister". Jest to program pomagający uczniom, rodzicom i nauczycielom odciążyć plecaki dzieci. Zachęcamy wszystkich aby włączyć się do akcji.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W 2014 r. - "WYPRAWKA SZKOLNA"
     

    Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

    Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

    Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2014 r.

    W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

    a) wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:

    - druk nr 1 dotyczący uczniów klas II, III lub VI szkół podstawowych oraz uczniów klas III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz techników;

    - druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszacych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży;

    b) wzory tabel zawierających dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć do organu prowadzącego (w przypadku szkół nadzorowanych przez Dzielnicę organem właściwym do złożenia materiału jest Dzielnica, w przypadku szkół specjalnych Biuro Edukacji za pośrednictwem MBFO).

     

    rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-29-lipca-2014-r.pdf

    druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

    druk-nr-2-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015
     
    W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

    - wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

    - wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2014 r.
     
     
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     
     
    PROGRAM PROFILAKTYKI I KOREKCJI WADPOSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV
     

    Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     


    PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE POPRAWY STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ DLA UCZNIÓW KLAS II

    Kontynuacja programu, którego celem jest obniżenie częstości występowania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży oraz poprawa jakości ich życia.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     

    PROGRAM PROFILAKTYCZNY WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II.
     
    Celem Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń widzenia i odpowiednia ich korekcja, które w większości przypadków mogą zapobiec rozwojowi trwałych ubytków widzenia
     
     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     
    PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS I I IV.
     

    Celem tego Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     

     

     

    BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

    W poniedziałek, 16 września 2013r. uczniowie klas I będą uczestniczyli w programie profilaktycznym pt. „ Bezpieczna droga do szkoły”. Zajęcia prowadzone będą przez Straż Miejską w obecności wychowawcy klasy.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    SPOTKANIE Z RADIEM KOLOR

    5 września o godz. 7.30 pod szkołą pojawili się przedstawiciele Radia Kolor wraz z Policją aby patrolować ruch w najbliżej okolicy szkoły.

    O godz. 9.15 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w pogadance o bezpieczeństwie na drodze. Na koniec każde dziecko dostało upominki

    w postaci odblasków.  Akcję organizowało Radio Kolor z Policją oraz Dzielnicą Bielany.

     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

     

    Osoby zainteresowane uzyskaniem przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym zapraszam  na stronę Biura Edukacji. Znajdują się tam szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania.
     
     
    Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego :
     
    "Wyprawka skolna" do dnia 10 września 2013r.
     
    "Stypendium szkolne" do dnia 13 września 2013r.
     
     

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG W SZKOLE 

     

    1. Współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz rozwojem osobowym uczniów.

    2. Współpracuje z wychowawcami w dziedzinie wychowania.

    3. Współpracuje ze specjalistami w planowaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują.

    4. Rozeznaje potrzeby socjalne i stara się zapewnić pomoc materialną uczniom, którzy tego potrzebują.

    5. Służy pomocą i interweniuje w nagłych przypadkach.

    6. Planuje i organizuje akcje profilaktyczne.

    7. Służy wsparciem psychicznym uczniom, którzy tego potrzebują.

    8. Doradza rodzicom uczniów w sprawach wychowania, opieki, edukacji czy diagnozy zgodnie z potrzebami dzieci.

    9. Współpracuje z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej oraz sądem w sprawach uczniów.