• Duży samorząd uczniowski

   •  

    Opiekunowie samorządu:

    Pani Danuta Święczkowska

    Pani Paulina Falańczyk

    Pani Paulina Telicka 

    Pani Magdalena Tomella

     

     

    Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

    JEREMI ANESZKO

     

     

    Z-ca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

    Iwo Strachota

     

     

    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV- VII

    w  Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

    w Warszawie na rok szkolny 2019/2020

     

    Cele:

    -       reprezentowanie ogółu uczniów,

    -       uczenie samorządności i zasad konstruktywnej współpracy,

    -       kształtowanie umiejętności działań zespołowych,

    -       wyrabianie samokontroli,

    -       budowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro,

    -       uczenie zasad demokracji i podejmowania odpowiedzialności za powzięte decyzje,

    -       budowanie sylwetki przyszłego absolwenta działającego na rzecz środowiska lokalnego, dbającego o honor i wizerunek szkoły, kultywującego i wzbogacającego jej tradycję.

     

     

    Działania organizacyjne:

     

    Zadanie

    Termin

    1.     Kampania wyborcza do SU

    wrzesień

    2.     Wybory przewodniczącego SU

    wrzesień

    3.     Opracowanie rocznego planu pracy.

    wrzesień

    4.     Aktualizacja regulaminów:

    - Samorządu Uczniowskiego

    - Organizacji Dyskotek

    - „Szczęśliwego Numerka”

    październik

    5.     Stworzenie ankiety dla uczniów dotyczącej oczekiwań

    październik,

    6.     Spotkanie z dyrektorem szkoły

    październik, luty, czerwiec

    7.     Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

    październik

    8.     Organizacja dyskoteki – Andrzejki

    listopad

    9.     Organizacja Jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły

    październik - grudzień

    10.  Organizacja dyskoteki karnawałowej

    luty

    11.  Organizacja „Szkolnej Poczty Walentynkowej”

    luty

     

     

    Stałe działania Samorządu Uczniowskiego:

     

    Zadanie

    Termin

    1.     Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań, w tym samopomoc koleżeńska w ramach działań szkolnego wolontariatu.

    wrzesień - czerwiec

    2.     Koordynacja zbiórki nakrętek na rzecz Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek

    wrzesień - czerwiec

    3.     Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

    wrzesień - czerwiec

    4.     Współpraca z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły

    wrzesień - czerwiec

    5.     Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

    - realizacja projektu Varsavianistycznej szkoły,

    - współpraca w ramach wolontariatu

    wrzesień – czerwiec
    (w miarę potrzeb)

    6.     Zamieszczanie informacji SU na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym.

    wrzesień - czerwiec

    7.     Wznowienie akcji „Szczęśliwy numerek”.

    październik – czerwiec

    8.     Kolorowe dni.

    październik – czerwiec (jeden w miesiącu)

    9.     Reaktywacja gazetki szkolnej.

    październik – czerwiec

    (jeden numer w miesiącu)

    10.  Stworzenie radiowęzła.

    październik – czerwiec

     

    11.  Włączenie się w działania wolontariatu.

     

    październik – czerwiec

    12.  Stworzenie pudełka z rzeczami do pożyczania.

    październik – czerwiec

    13.  Promowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu:
    - kino,

    - teatr,

    - muzea,

    - projekcje filmowe w szkole,

    październik - czerwiec

    14.  Akcja „Klasy starsze czytają młodszym”

    listopad – maj

    15.  Organizacja kiermaszu na rzecz szkolnego wolontariatu

    listopad, marzec

    16.  Stworzenie ogródków za które będą odpowiedzialne klasy 4-8

    marzec – czerwiec

    17.  Akcja integracyjna „Śniadanie na trawie”

    kwiecień – czerwiec
    (każdy piątek
    pod warunkiem ładnej pogody)

    18.  Dzień sportów alternatywnych.

    maj

    19.  Dzień dziecka sportowo i teatralnie.

    czerwiec

     

     

    Zasady współpracy:

    -       spotkania SU – raz w miesiącu

    -       spotkania z dyrekcjąminimum co pół roku,

     

    -       stworzenie ankiety dla uczniów – minimum dwie, 

     

     

     

     

     

     

     


     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych