• Duży samorząd uczniowski

   •  

    Opiekunowie samorządu:

    Pani Danuta Święczkowska

    Pani Paulina Falańczyk

    Pani Paulina Tylicka 

    Pani Magdalena Żmijewska

     

     

    Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

     

     

     

    Z-ca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

     

     

     

    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV- VII

    w  Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

    w Warszawie na rok szkolny 2019/2020

     

    Cele:

    -       reprezentowanie ogółu uczniów,

    -       uczenie samorządności i zasad konstruktywnej współpracy,

    -       kształtowanie umiejętności działań zespołowych,

    -       wyrabianie samokontroli,

    -       budowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro,

    -       uczenie zasad demokracji i podejmowania odpowiedzialności za powzięte decyzje,

    -       budowanie sylwetki przyszłego absolwenta działającego na rzecz środowiska lokalnego, dbającego o honor i wizerunek szkoły, kultywującego i wzbogacającego jej tradycję.

     

     

    Działania organizacyjne:

     

    Zadanie

    Termin

    1.     Kampania wyborcza do SU

    wrzesień

    2.     Wybory przewodniczącego SU

    wrzesień

    3.     Opracowanie rocznego planu pracy.

    wrzesień

    4.     Aktualizacja regulaminów:

    - Samorządu Uczniowskiego

    - Organizacji Dyskotek

    - „Szczęśliwego Numerka”

    październik

    5.     Stworzenie ankiety dla uczniów dotyczącej oczekiwań

    październik,

    6.     Spotkanie z dyrektorem szkoły

    październik, luty, czerwiec

    7.     Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

    październik

    8.     Organizacja dyskoteki – Andrzejki

    listopad

    9.     Organizacja Jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły

    październik - grudzień

    10.  Organizacja dyskoteki karnawałowej

    luty

    11.  Organizacja „Szkolnej Poczty Walentynkowej”

    luty

     

     

    Stałe działania Samorządu Uczniowskiego:

     

    Zadanie

    Termin

    1.     Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań, w tym samopomoc koleżeńska w ramach działań szkolnego wolontariatu.

    wrzesień - czerwiec

    2.     Koordynacja zbiórki nakrętek na rzecz Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek

    wrzesień - czerwiec

    3.     Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

    wrzesień - czerwiec

    4.     Współpraca z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły

    wrzesień - czerwiec

    5.     Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

    - realizacja projektu Varsavianistycznej szkoły,

    - współpraca w ramach wolontariatu

    wrzesień – czerwiec
    (w miarę potrzeb)

    6.     Zamieszczanie informacji SU na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym.

    wrzesień - czerwiec

    7.     Wznowienie akcji „Szczęśliwy numerek”.

    październik – czerwiec

    8.     Kolorowe dni.

    październik – czerwiec (jeden w miesiącu)

    9.     Reaktywacja gazetki szkolnej.

    październik – czerwiec

    (jeden numer w miesiącu)

    10.  Stworzenie radiowęzła.

    październik – czerwiec

     

    11.  Włączenie się w działania wolontariatu.

     

    październik – czerwiec

    12.  Stworzenie pudełka z rzeczami do pożyczania.

    październik – czerwiec

    13.  Promowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu:
    - kino,

    - teatr,

    - muzea,

    - projekcje filmowe w szkole,

    październik - czerwiec

    14.  Akcja „Klasy starsze czytają młodszym”

    listopad – maj

    15.  Organizacja kiermaszu na rzecz szkolnego wolontariatu

    listopad, marzec

    16.  Stworzenie ogródków za które będą odpowiedzialne klasy 4-8

    marzec – czerwiec

    17.  Akcja integracyjna „Śniadanie na trawie”

    kwiecień – czerwiec
    (każdy piątek
    pod warunkiem ładnej pogody)

    18.  Dzień sportów alternatywnych.

    maj

    19.  Dzień dziecka sportowo i teatralnie.

    czerwiec

     

     

    Zasady współpracy:

    -       spotkania SU – raz w miesiącu

    -       spotkania z dyrekcjąminimum co pół roku,

     

    -       stworzenie ankiety dla uczniów – minimum dwie, 

     

     

     

     

     

     

     


     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego