• Mały samorząd

   • Samorząd Uczniowski kl. I-III

    w roku szkolnym 2021/2022

     

    Opiekunowie: Dorota Matuszczak (wychowawca kl. 1d)

                         Joanna Majewska (wychowawca kl. 2j)

     

    Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. W okresie pandemii zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę rąk i ich dezynfekcję.

    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizja szkoły. Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

    Działania wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

     

    Postanowienia ogólne:

     W szkole działa „ Samorząd Uczniowski kl. I-III”

    „Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I- III.

     

    Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

    Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

    Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Samorządu klas I-III”.

    Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego kl. I-III

     

    Plan pracy

    Małego Samorządu - klasy I- III

    w roku szkolnym 2021/2022

     

    Cel główny:

     Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

     

    Cele szczegółowe:

    - Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w

       Warszawie.

    - Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

    - Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

    - Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych

        aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

    - Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

    - Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną , ekologiczną, matematyczną.

    - Wykorzystanie w systemie komunikacji narzędzi i zasobów cyfrowych . Zwracanie uwagi na bezpieczne i

        efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

    - Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.

    - Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

    - Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

     

    Założenia:

    - Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i

       zadań szkoły.

    - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

    - Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.

    - Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.-

    - Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.

    - Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

    - Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.

    - Sporządzanie gazetek okolicznościowych.

    - Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

    Organizacja konkursów ( w systemie stacjonarnym i ewentualnie zdalnym).

    Formy realizacji:

    -  Przygotowanie wydarzeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego).

    - Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.

    - Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

    - Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.

    - Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III ( w systemie stacjonarnym i

       zdalnym) .

    - Wzmacnianie zasad zdrowego odżywiania poprzez udział w Programie ,, Szkoła na widelcu”.

    - Dbanie o rozwój fizyczny uczniów poprzez udział w Ogólnopolskiej akcji ,,Zdrowo i Sportowo”.

     

    Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

    - Opiekunowie ,,Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu.

     - Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.

    - Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.

    - Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

     

     

    Lp.

    Treści

    Termin

    1.

    Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

    - wybór Samorządów Klasowych klas I- III

    - aktualizacja informacji na tablicy MSU

    - udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

    30.09.2021 r. wybory klasowe pt.

    „Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie”.

    Pogadanki z wychowawcami w klasach:

    - zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

    - spotkanie z gospodarzami klas, wybór przedstawicieli SU kl. I-III. Pogadanka na temat ,,Zasady higieny w okresie pandemii. Bezpieczny powrót do szkoły”.

    Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

     

    2.

    Wystawianie i ocenianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    3.

    Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

    Cały rok szkolny

    Wg harmonogramu

    4.

    Konkursy organizowane w szkołach dzielnicy Bielany w formie stacjonarnej lub zdalnej.

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Mała Olimpiada Matematyczna (kl. III)

    - I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

    - Warszawska Syrenka (kl. I-III)

    - Wędrówka z legendą przez Polskę (kl. III)

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Plastusiowy Pamiętnik (kl. I-III)

    - Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

    - Moja Mała Ojczyzna (kl. III)

    Wg harmonogramu

    Organizacja stacjonarna zależna od sytuacji epidemicznej

    5.

    Spotkania tematyczne stacjonarne lub online z osobami zaproszonymi:

    - Biblioteka Publiczna

    - Straż Miejska,

    - Pszczelarz,

    - Policja,

    - autorzy książek dla dzieci.

    Cały rok szkolny.

    6.

    Wydarzenia organizowane w klasach w formie pogadanek, online czy przygotowanych prezentacji multimedialnych.

    - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    - Ślubowanie klas pierwszych

    - Dzień Edukacji Narodowej

    - Andrzejki

    - Mikołajki

    - Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

    - Dzień Wiosny - Dzień Dziecka

     

    Wg terminarza

     

    7.

    Prace organizacyjno-porządkowe:

    - Moje miejsce pracy

    - Moja klasa

    - Moja Szkoła

    - Tradycje i zwyczaje świąteczne

    Cały rok szkolny

    Cały rok szkolny

     

     

    WYDARZENIA SZKOLNE W KL. I-III

    w roku szkolnym 2021/2022

     

    Termin

    Temat

    Treść

    Odpowiedzialni

    Wrzesień

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ważne daty:

     

    15.09.2021

     

     

     

    23.09.2021

     

     

     

    24.09.2021

     

     

     

     

     

    29.09.2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30.09.2021

    Witaj Szkoło!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Kropki

     

     

     

    Pierwszy Dzień Jesieni

     

     

     

    Dzień Piżamy

     

     

     

     

     

    Dzień Głośnego Czytania

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Chłopaka

    Powitanie klas.

     

    Wybór członków Małego Samorządu Uczniowskiego.

    Pogadanka na temat „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły” oraz ,,Zasady higieny w okresie pandemii”.

     

     

     

    Kreatywne zabawy w klasach.

     

     

    Ubiór żółto, czerwono, zielono.

     

     

    Wspieramy ważną akcję społeczną leczenie dzieci chorych.

     

     

     

    Spotkanie autorskie on-line z Waldemarem Cichoń autorem książki ,,Cukierku ty łobuzie” oraz integracja społeczności szkolnej w formie czytania przez uczniów klas 4 kolegom z klas 1.

     

     

     

    Wybór najsympatyczniejszego kolegi z klasy.

    Opiekunowie Samorządu

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowanie Samorządu

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu,

    uczniowie klas 4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

    Październik

     

    Ważne daty:

    1.10.2021

     

     

    4.10.2021

     

     

     

     

     

    8.10.2021

     

     

     

     

    14.10.2021

     

     

     

    Dzień Tornistra

     

     

    Dzień Zwierząt

     

     

     

     

     

    Ślubowanie klas Pierwszych

     

     

     

    Nasz nauczyciel

     

     

     

    Ważenie plecaków.

     

     

    W ramach współpracy w wolontariatem szkolnym zbiórka akcesoriów na zimę dla czworonogów.

     

    Uroczystość przyjęcia nowych członków do społeczności szkolnej.

     

     

    Uczczenie święta KEN-apel.

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas I

     

     

     

     

    Beata Serafin-Ibek

    Listopad

     

    Ważne daty:

     

    3.11.2021

     

     

     

     

    5.11.2021

     

     

     

     

     

     

    9.11.2021

     

     

     

     

     

    11.11.2021

     

     

     

     

     

    20.11.2021

     

     

     

    25.11.2021

     

     

     

     

    Pamiętajmy o tych co odeszli.

     

     

     

    Dzień Postaci z Bajek

     

     

     

     

     

     

    Europejski Dzień Wynalazcy

     

     

     

     

    Narodowe Święto Niepodległości

     

     

     

     

    Dzień Praw Dziecka

     

     

     

    Dzień  Pluszowego Misia

     

     

     

     

    Posprzątanie cmentarza, zapalenie zniczy.

     

     

    Zabawa klasowa: odgadnij za kogo jestem przebrany/a.

     

     

     

     

    Każdy z nas jest kreatywny: doświadczenia, eksperymenty w klasach.

     

    Prezentacja faktów historycznych z historii Polski-apel

     

     

     

    Pogadanka o prawach dziecka i ważności ich respektowania.

     

    Każdy uczeń tego dnia przynosi swojego pluszowego przyjaciela.

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

    Olga Kwiecień

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

    Grudzień

    Ważne daty:

     

    6.12.2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.12.2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    22.12.2021r.

     

     

     

    Mikołajki

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Obudź w sobie anioła”

     

     

     

     

     

     

     

    Tradycje bożonarodzeniowe

     

    Pierwszy dzień zimy

     

     

     

    Zakładamy czapki św. Mikołaja - kto przyjdzie w czapce Mikołaja- nie będzie tego dnia pytany i nie będzie pisał niezapowiedzianej kartkówki!

     

     

    Zbiórka artykułów papierniczych, książeczek itp. (nowych) dla dzieci z Szpitala Bielańskiego  (termin do 21.12.)

     

     

     

    Główne obrzędy Świąt Bożego Narodzenia-apel

     

    Ubiór w kolorze białym

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu

     

     

     

     

     

     

    Agata Skotnicka

     

     

    Wychowawcy klas

    Styczeń

     

    Ważne daty:

     

    18.01.2022

     

     

     

     

     

    21.01.2022

    22.01.2022

     

     

     

    28.01.2022

     

     

     

     

    Dzień Kubusia Puchatka

     

     

     

     

    Dzień Babci

    Dzień Dziadka

     

     

     

    Międzynarodowy Dzień Lego

     

     

     

     

    Bezpieczne ferie

     

     

     

     

     

     

     

    Oglądanie bajek, pogadanki na temat dziecięcego bohatera, prace plastyczne.

     

     

    Okazywanie szacunku osobom starszym- apel.

     

     

     

    Zabawy interaktywne w układanie lego (wykorzystanie narzędzi TIK).

     

     

    Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych- apel.

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

    Joanna Majewska

    Wychowawcy klas I

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

    Piotr Śmiałkowski

     

     

     

     

    Marzec

     

    Ważne daty:

     

    8.03.2022

     

     

    21.03.2022

     

     

     

     

    Dzień Kobiet

     

     

    Pierwszy Dzień Wiosny.

     

     

     

    Wiosna ach to Ty...

     

     

     

    Wybór najsympatyczniejszej koleżanki z klasy.

     

    Pogadanka o tradycjach przywitania wiosny, ubiór zielony.

     

     

    Zwiastuny wiosny-apel.

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Danuta Rybusińska

    Kwiecień

     

    Ważne daty:

     

    6.04.2022

     

     

     

    22.04.2022

     

     

     

     

     

    29.04.2022

     

     

     

     

    Dzień Sportu

     

     

     

    Dzień Ziemi

     

     

     

     

     

    Dzień Tańca

     

     

     

    Wielkanoc: tradycje            i zwyczaje

     

     

     

     

    Konkurencje sportowe, zabawa na świeżym powietrzu.

     

    Filmy edukacyjne, pogadanki, przygotowanie plakatów o tematyce proekologicznej.

     

    Wspólna zabawa taneczna.

     

     

    Wielkanocny czas świętowania-apel.

    Zdjęcia i film edukacyjny, nagranie życzeń.

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Inga Budzyńska

    Maj

     

    Ważne daty:

     

    19.05.2022

     

     

     

     

     

     

    26.05.2022

     

     

     

     

     

    Dzień dobrych uczynków

     

     

     

     

     

    Dzień Mamy

     

     

     

     

     

    Dzieci zapisują na wyciętej z papieru dłoni dobre uczynki itworzą z nich klasowe drzewo dobrych uczynków.

     

     

    Moi Kochani Rodzice-apel.

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

    Dorota Matuszczak

    Czerwiec

     

    Ważne daty:

     

    1.06.2022

     

     

     

    9.06.2022

     

     

     

    21.06.2022

     

    23.06.2022

     

     

     

     

     

    Dzień Dziecka

     

     

     

    Dzień Przyjaciela

     

     

     

    Pierwszy dzień lata

     

    Dzień Ojca

     

     

    Bezpieczne wakacje

     

     

     

     

    Lekcje na wesoło (konkursy, rebusy, śmieszne żarty).

     

    Pogadanka o znaczeniu przyjaźni w naszym życiu.

     

    Ubiór  w kolorze

    żółtym i czerwonym.

     

    Wykonanie upominków, portretów taty.

     

    Utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku-apel

     

     

     

     

    Wychowawcy klas.

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas.

     

    Wychowawcy klas

     

     

    Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     

    *wydarzenia szkolne w klasach I-III z wykorzystaniem narzędzi TIK: nagrań, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, przygotowanych i zamieszczonych informacji na stronę szkoły, dostępnych bezpłatnych platform edukacyjnych.

     

     

    KONKURSY PLASTYCZNE  kl. 0-III

    w roku szkolnym 2021/2022

    Termin

    Treść Konkursu

     

    Odpowiedzialni

    wrzesień- październik

    Złota polska jesień.

     

    „Kwiat dla nauczyciela” – konkurs na najładniejszą laurkę dla nauczyciela

     

     

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    wychowawcy klas 0-III.

    listopad- grudzień

    ,,Moje święta” (kl.0-1)- praca plastyczna

    „Kartka świąteczna" (kl. 2) -praca plastyczna, technika dowolna

    ,,Święta w Polsce i na świecie”- (kl. 3) – opowiadanie 

     

    styczeń- luty

    ,,Dziadkowie” (kl. 0-1)-praca plastyczna.

    ,,Opis Babci lub Dziadka” (kl. 2)- praca literacka.

    ,,List Babci lub Dziadka”- (kl. 3)- praca literacka.

    marzec- kwiecień

    Wiosenna łąka” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Wiosna wokół nas” (kl. 2-)

     praca plastyczna.

    ,,Oznaki wiosny” (kl. 3)- opis

    maj - czerwiec

    ,,Jestem Polakiem i znam symbole narodowe’’ - kl. 0-3- technika dowolna praca plastyczna lub opis

    ,,Laurka dla mamy i taty” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Moi rodzice” (kl. 2)- praca plastyczna

    ,,Moi Rodzice” ( kl. 3)- opis

     

    Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2021-2022

    klasy I-III

     

    RODZAJ KONKURSU

     

    NAZWA KONKURSU

    TERMIN

    ORGANIZATOR

    ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE

    Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy

     

    “Wędrówka z legendą przez Polskę”

    I

    półrocze

    SP 293 Warszawa

    Agata Skotnicka

    Olga Kwiecień

    Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

    “ Alfik Matematyczny”

    I

    półrocze

    24.11.2021

    Łowcy Talentów Jersz

    Piotr Śmiałkowski

    Agata Skotnicka

     

    Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

     

    “Kangur Matematyczny”

     

    II półrocze

    Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

     

    Beata Serafin – Ibek

    Danuta Rybusińska

    Joanna Majewska

    Ogólnopolski

    Konkurs Matematyczny

    “Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia”

     

    II

    półrocze

    04.03.2022

    CES

    Agata Skotnicka

    Olga Kwiecień

    Dorota Matuszczak

    Dzielnicowy

    Konkurs Ortograficzny

     

    “I Ty Możesz zostać Mistrzem Ortografii“

    II półrocze

    SP 247 Warszawa

    Dorota Matuszczak

    Beata Serafin – Ibek

    Olga Kwiecień

    Konkurs recytatorski

     

    “Warszawska  Syrenka”

    II półrocze

    Mazowiecki Instytut Kultury

    Agata Skotnicka

    Inga Budzyńska

     

     

    Ogólnopolski Konkurs Nauk  Przyrodniczych

     

     

    “Świetlik”

     

    II półrocze

    8.03.2022

     

    Fundacja Akademia IBSE

     

    Olga Kwiecień

    Joanna Majewska

    Dorota Matuszczak

    Warszawski Konkurs Matematyczny

    Mała Olimpiada Matematyczna

    II półrocze

     Szkoła Podstawowa nr 65 Warszawa

    Beata Serafin Ibek

    Danuta Rybusińska

    Piotr Śmiałkowski

    Konkurs

    Ogólnopolski

    ,,Synapsik  MEN”

    II półrocze

    Wydawnictwo

    Synapsa

    Dorota Matuszczak

    Joanna Majewska

    Beata Serafin-Ibek

    Konkurs z języka angielskiego

    We know it – mini

    II półrocze

    Szkoła Podstawowa nr 133 Warszawa

     

    Piotr Śmiałkowski

    Dzielnicowy konkurs czytelniczy

    Henryczek

    II półrocze

    Szkoła Podstawowa nr 289

    Agata Skotnicka

    Joanna Majewska

    Olga Kwiecień

     Dzielnicowy

    Konkurs wiedzy historycznej

    Moja mała Ojczyzna

    I półrocze

    Szkoła Podstawowa nr 80

    Danuta Rybusińska

    Beata Serafin-Ibek

    Dzielnicowy konkurs plastyczny

    Plastusiowy Pamiętnik

    I półrocze

    Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

    Dorota Matuszczak

    Joanna Majewska

    Konkurs

    Wiedzy  matematyczno- informatycznej

    Super Pierwszak

    II półrocze

    Szkoła Podstawowa nr 133

    Dorota Matuszczak

    Joanna Majewska

    Konkursy wewnątrzszkolne

    Plastyczne zgodnie z ustalonym terminarzem

    I i II półrocze

    Szkoła Podstawowa nr 133

    Opiekunowie Samorządu, wychowawcy klas I-III

     

    *Organizacja i forma konkursów zewnętrznych zależeć będzie od sytuacji epidemicznej

    (stacjonarnie lub zdalnie)

    Dorota Matuszczak i Joanna Majewska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych