• Mały samorząd

   • Samorząd Uczniowski kl. I-III

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Opiekunowie: Dorota Matuszczak (wychowawca kl. 3d)

                       Katarzyna Bonat (wychowawca kl. 3k)

                      Joanna Majewska (wychowawca kl. 1j)

     

    Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.  W okresie pandemii zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę rąk i  ich dezynfekcji.

    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizja szkoły.  Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  Działania wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

     

    Postanowienia ogólne:

    • W szkole działa „ Samorząd Uczniowski kl. I-III”
    • „Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I- III.

     

     

     

    Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

     

    • Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
    • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Samorządu klas I-III”.
    • Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego   kl. I-III

     

    Plan pracy

    Małego Samorządu - klasy I- III

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Cel główny:

    • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

     

    Cele szczegółowe:

    • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w Warszawie.
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
    • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
    • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
    • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
    • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną , ekologiczną, matematyczną.
    • Wykorzystanie w systemie komunikacji narzędzi i zasobów cyfrowych . Zwracanie uwagi na bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
    • Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.
    • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
    • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

     

    Założenia:

    • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
    • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
    • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
    • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
    • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
    • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
    • Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.
    • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
    • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
    • Organizacja konkursów ( w systemie stacjonarnym i zdalnym).

    Formy realizacji:

    • Przygotowanie wydarzeń  szkolnych   zgodnie  z obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego).
    • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.
    • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.
    • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.
    • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III( w systemie stacjonarnym i zdalnym) .
    • Wzmacnianie  zasad zdrowego odżywiania poprzez udział w Programie ,, Szkoła na widelcu”.
    • Dbanie o rozwój fizyczny uczniów  poprzez udział w Ogólnopolskiej  akcji ,,Zdrowo  i Sportowo”.

     

    Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

    • Opiekunowie ,,Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu.
    • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
    • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
    • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

     

    Lp.

    Treści

    Termin

    1.

    Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

    - powołanie Samorządów Klasowych klas I- III

    - aktualizacja informacji na tablicy MSU

    - udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

    -  wybory klasowe pt. „Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie”- konkurs.

    Pogadanki z wychowawcami w klasach:

    - zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

    - spotkanie z gospodarzami klas, wybór przedstawicieli SU kl. I-III. Pogadanka  na temat ,,10 zasad dla uczniów. Bezpieczny powrót do szkoły”.

    Wrzesień

     

     

     

    Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

    2.

    Wystawianie i ocenianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

     

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    3.

    Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

    Cały rok szkolny

    Wg harmonogramu

    4.

    Konkursy organizowane w szkołach  dzielnicy Bielany w formie stacjonarnej lub zdalnej.

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Mała olimpiada matematyczna (kl. III)

    - I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

    - Ekologiczny (kl. III)

    - Warszawska syrenka (kl. I-III)

    - Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

    Wg harmonogramu

    Organizacja  stacjonarna zależna   od sytuacji epidemicznej

    5.

    Spotkania tematyczne stacjonarne lub online z osobami zaproszonymi:

    - Biblioteka Publiczna

    - Straż Miejska,

    - Policja,

    - autorzy książek dla dzieci,

    Cały rok szkolny.

    6.

    Wydarzenia organizowane  w klasach w formie pogadanek, online czy przygotowanych prezentacji multimedialnych.

    - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    - Ślubowanie klas pierwszych

    - Dzień Edukacji Narodowej

    - Rocznica Odzyskania Niepodległości

    - Andrzejki

    - Mikołajki

    - Jubileusz Szkoły-przybliżenie sylwetki patrona szkoły

    - Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

    - Dzień Wiosny
    - Dzień Dziecka

    - Organizacja prezentacji pasji, hobby, zainteresowań uczniów klas I-III „PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS”.

     

    Wg terminarza

    7.

    Multimedialne spotkania klas I-III organizowane z wykorzystaniem TIK: filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne przesyłanych przez opiekunów Samorządu do obejrzenia w klasie z wychowawcą.

    I półrocze,

    II półrocze- w zależności od sytuacji epidemicznej – stacjonarnie.

     

    8.

    Prace organizacyjno-porządkowe:

    - Moje miejsce pracy

    - Moja klasa

    - Moja Szkoła

    - Tradycje i zwyczaje świąteczne

    Cały rok szkolny

     

     

     

     

     

    WYDARZENIA SZKOLNE W  KL. I-III

    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Termin

    Temat

    Treść i forma

    Odpowiedzialni

    Wrzesień

    „Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole”

     

    Pogadanka  na temat ,,10 zasad dla uczniów. Bezpieczny powrót do szkoły”.

    - film edukacyjny

    Wychowawcy klas.

    Opiekunowie Samorządu

    Październik

    Dzień Tornistra

     

     

    Dzień Nauczyciela

    Ważenie plecaków w klasach.

     

    Uczczenie święta KEN- kartka dla Nauczyciela.

    Prezentacja multimedialna

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu,

     

    Katarzyna Bonat

     

     

    Dorota Matuszczak

    Listopad

    Rocznica Odzyskania Niepodległości

    Przybliżenie faktów historycznych z dziejów Polski.

    Film edukacyjny „Polak mały”

     Przygotowanie w klasach wraz z wychowawcami prezentacji multimedialnej „11 listopada”.

     

    Inga Budzyńska

     

     

     

    Wychowawcy klas I-III.

    Grudzień

    Nasz patron-Stefan Czarniecki

    Sylwetka Patrona szkoły

    Prezentacja multimedialna, folder „Historia SP Nr 133

    Zamieszczenie informacji i zdjęć na stronie szkoły

     

    Dorota Matuszczak

    Grudzień

    Polskie tradycje świąteczne, wigilijny stół

    Przypomnienie głównych obrzędów Świąt Bożego Narodzenia

    Film edukacyjny, prezentacja multimedialna.

     

    Beata Serafin-Ibek

    Styczeń

    Bezpieczne ferie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Babci i Dziadka

    Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.

    Film edukacyjny „Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”

     

     

    Szacunek dla osób starszych- nagranie wierszy, prezentacja zdjęć oraz przygotowanie życzeń, laurek i prezentów dla babć i dziadków.

    Opiekunowie Samorządu klas II-III.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Joanna Majewska

    Marzec

    Wiosna już.

    Zwiastuny wiosny.

    Prezentacja, film, zdjęcia.

    Danuta Rybusińska

    Kwiecień

    Zwyczaje wielkanocne

    Wielkanocny czas świętowania,

    Zdjęcia i film edukacyjny, nagranie życzeń.

    Piotr Śmiałkowski

    Maj

    Ja i moja Rodzina

    Moi Rodzice.

    Wywiady z rodzicami, rysowanie portretów Rodziców.

    Agata Skotnicka

    Czerwiec

    Bezpieczne wakacje

    Utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku.

    Film edukacyjny,

    Olga Kwiecień

    *wydarzenia szkolne w klasach I-III z wykorzystaniem narzędzi TIK: nagrań, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, przygotowanych i zamieszczonych informacji na stronie szkoły, dostępnych bezpłatnych platform edukacyjnych.

     

     

     

    KONKURSY PLASTYCZNE  kl. 0-III

    w roku szkolnym 2020/2021

    Termin

    Treść Konkursu

     

    Odpowiedzialni

    wrzesień- październik

    Pani Jesień.

     

    „Mój nauczyciel– konkurs na najładniejszą laurkę dla nauczyciela (kl.0-2), życzenia (kl.3).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    wychowawcy klas 0-III.

    listopad- grudzień

    ,,Najpiękniejsza choinka” (kl.0-1)- praca plastyczna

    „Kartka świąteczna" (kl. 2) -praca plastyczna, technika dowolna

    ,,Święta w Polsce i na świecie”- (kl. 3) – opowiadanie, prezentacja multimedialna

     

    styczeń- luty

    ,,Moi Dziadkowie” (kl. 0-1)-praca plastyczna.

    ,,Opis Babci lub Dziadka” (kl. 2)- praca literacka.

    ,, Mój najwspanialszy dzień spędzony z  dla Babcią lub Dziadkiem”- (kl. 3)- praca literacka (opowiadanie)

    marzec- kwiecień

    Wiosna wokół nas” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,, Pani wiosna” (kl. 2-)

     praca plastyczna.

    ,,Pierwsze oznaki wiosny” (kl. 3)- praca literacka (opis)

    maj - czerwiec

    ,,Jestem Polakiem i znam symbole narodowe’’ - kl. 0-3- technika dowolna praca plastyczna lub opis

    ,,Kwiaty dla mamy i taty” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Moi rodzice”(kl. 2) – praca plastyczna.

    ,, Moi rodzice” ( kl. 3)- opis.

     

     

    KONKURSY WIEDZY w kl. I-III

    w roku szkolnym 2020/2021

    Konkurs

    Termin

    Odpowiedzialni

     

    Ogólnopolski Konkurs Synapsik-klasy I-III

     

    październik

    Inga Budzyńska

    Wychowawcy klas

     

    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon -sesja jesienna

     

    listopad

    Joanna Majewska,

    Wychowawcy klas

    Konkurs wiedzy o Stefanie Czarnieckim.

    grudzień

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas

     

    Kangur Matematyczny- (kl. II-III)

     

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas II-III

     

    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon -sesja wiosenna

    marzec

    Beata Serafin-Ibek

    Wychowawcy klas

     

    I Ty możesz zostać Mistrzem ortografii-klasy III

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas III

     

    Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”

    marzec

    Olga Kwiecień,

    Wychowawcy klas

     

    Ogólnopolski Konkurs Synapsik-klasy I-III

    marzec

    Agata Skotnicka

    Wychowawcy klas

     

    Henryczek -klasy II-III

    marzec

    Danuta Rybusińska

    Wychowawcy klas.

     

    Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

    marzec

    Katarzyna Bonat

    Wychowawcy kla.

     

    Konkurs języka angielskiego ,,We Know It”

    marzec/maj

    Piotr Śmiałkowski

    Wychowawcy klas I-III

     

    Konkursy wewnątrzszkolne

    Na bieżąco

     

    Wychowawcy klas I-III

             

     

     

     

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *Organizacja i forma  konkursów zewnętrznych zależeć będzie od sytuacji epidemicznej                      

             (stacjonarnie lub zdalnie)