• Mały samorząd

   • Samorząd Uczniowski kl. I-III

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Opiekunowie: Dorota Matuszczak (wychowawca kl. 3d)

                       Katarzyna Bonat (wychowawca kl. 3k)

                      Joanna Majewska (wychowawca kl. 1j)

     

    Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.  W okresie pandemii zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę rąk i  ich dezynfekcji.

    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizja szkoły.  Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  Działania wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

     

    Postanowienia ogólne:

    • W szkole działa „ Samorząd Uczniowski kl. I-III”
    • „Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I- III.

     

     

     

    Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

     

    • Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
    • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Samorządu klas I-III”.
    • Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego   kl. I-III

     

    Plan pracy

    Małego Samorządu - klasy I- III

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Cel główny:

    • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

     

    Cele szczegółowe:

    • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w Warszawie.
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
    • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
    • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
    • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
    • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną , ekologiczną, matematyczną.
    • Wykorzystanie w systemie komunikacji narzędzi i zasobów cyfrowych . Zwracanie uwagi na bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
    • Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.
    • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
    • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

     

    Założenia:

    • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
    • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
    • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
    • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
    • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
    • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
    • Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.
    • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
    • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
    • Organizacja konkursów ( w systemie stacjonarnym i zdalnym).

    Formy realizacji:

    • Przygotowanie wydarzeń  szkolnych   zgodnie  z obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego).
    • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.
    • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.
    • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.
    • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III( w systemie stacjonarnym i zdalnym) .
    • Wzmacnianie  zasad zdrowego odżywiania poprzez udział w Programie ,, Szkoła na widelcu”.
    • Dbanie o rozwój fizyczny uczniów  poprzez udział w Ogólnopolskiej  akcji ,,Zdrowo  i Sportowo”.

     

    Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

    • Opiekunowie ,,Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu.
    • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
    • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
    • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

     

    Lp.

    Treści

    Termin

    1.

    Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

    - powołanie Samorządów Klasowych klas I- III

    - aktualizacja informacji na tablicy MSU

    - udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

    -  wybory klasowe pt. „Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie”- konkurs.

    Pogadanki z wychowawcami w klasach:

    - zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

    - spotkanie z gospodarzami klas, wybór przedstawicieli SU kl. I-III. Pogadanka  na temat ,,10 zasad dla uczniów. Bezpieczny powrót do szkoły”.

    Wrzesień

     

     

     

    Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

    2.

    Wystawianie i ocenianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

     

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    3.

    Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

    Cały rok szkolny

    Wg harmonogramu

    4.

    Konkursy organizowane w szkołach  dzielnicy Bielany w formie stacjonarnej lub zdalnej.

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Mała olimpiada matematyczna (kl. III)

    - I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

    - Ekologiczny (kl. III)

    - Warszawska syrenka (kl. I-III)

    - Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

    Wg harmonogramu

    Organizacja  stacjonarna zależna   od sytuacji epidemicznej

    5.

    Spotkania tematyczne stacjonarne lub online z osobami zaproszonymi:

    - Biblioteka Publiczna

    - Straż Miejska,

    - Policja,

    - autorzy książek dla dzieci,

    Cały rok szkolny.

    6.

    Wydarzenia organizowane  w klasach w formie pogadanek, online czy przygotowanych prezentacji multimedialnych.

    - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    - Ślubowanie klas pierwszych

    - Dzień Edukacji Narodowej

    - Rocznica Odzyskania Niepodległości

    - Andrzejki

    - Mikołajki

    - Jubileusz Szkoły-przybliżenie sylwetki patrona szkoły

    - Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

    - Dzień Wiosny
    - Dzień Dziecka

    - Organizacja prezentacji pasji, hobby, zainteresowań uczniów klas I-III „PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS”.

     

    Wg terminarza

    7.

    Multimedialne spotkania klas I-III organizowane z wykorzystaniem TIK: filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne przesyłanych przez opiekunów Samorządu do obejrzenia w klasie z wychowawcą.

    I półrocze,

    II półrocze- w zależności od sytuacji epidemicznej – stacjonarnie.

     

    8.

    Prace organizacyjno-porządkowe:

    - Moje miejsce pracy

    - Moja klasa

    - Moja Szkoła

    - Tradycje i zwyczaje świąteczne

    Cały rok szkolny

     

     

     

     

     

    WYDARZENIA SZKOLNE W  KL. I-III

    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Termin

    Temat

    Treść i forma

    Odpowiedzialni

    Wrzesień

    „Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole”

     

    Pogadanka  na temat ,,10 zasad dla uczniów. Bezpieczny powrót do szkoły”.

    - film edukacyjny

    Wychowawcy klas.

    Opiekunowie Samorządu

    Październik

    Dzień Tornistra

     

     

    Dzień Nauczyciela

    Ważenie plecaków w klasach.

     

    Uczczenie święta KEN- kartka dla Nauczyciela.

    Prezentacja multimedialna

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu,

     

    Katarzyna Bonat

     

     

    Dorota Matuszczak

    Listopad

    Rocznica Odzyskania Niepodległości

    Przybliżenie faktów historycznych z dziejów Polski.

    Film edukacyjny „Polak mały”

     Przygotowanie w klasach wraz z wychowawcami prezentacji multimedialnej „11 listopada”.

     

    Inga Budzyńska

     

     

     

    Wychowawcy klas I-III.

    Grudzień

    Nasz patron-Stefan Czarniecki

    Sylwetka Patrona szkoły

    Prezentacja multimedialna, folder „Historia SP Nr 133

    Zamieszczenie informacji i zdjęć na stronie szkoły

     

    Dorota Matuszczak

    Grudzień

    Polskie tradycje świąteczne, wigilijny stół

    Przypomnienie głównych obrzędów Świąt Bożego Narodzenia

    Film edukacyjny, prezentacja multimedialna.

     

    Beata Serafin-Ibek

    Styczeń

    Bezpieczne ferie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Babci i Dziadka

    Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.

    Film edukacyjny „Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”

     

     

    Szacunek dla osób starszych- nagranie wierszy, prezentacja zdjęć oraz przygotowanie życzeń, laurek i prezentów dla babć i dziadków.

    Opiekunowie Samorządu klas II-III.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Joanna Majewska

    Marzec

    Wiosna już.

    Zwiastuny wiosny.

    Prezentacja, film, zdjęcia.

    Danuta Rybusińska

    Kwiecień

    Zwyczaje wielkanocne

    Wielkanocny czas świętowania,

    Zdjęcia i film edukacyjny, nagranie życzeń.

    Piotr Śmiałkowski

    Maj

    Ja i moja Rodzina

    Moi Rodzice.

    Wywiady z rodzicami, rysowanie portretów Rodziców.

    Agata Skotnicka

    Czerwiec

    Bezpieczne wakacje

    Utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku.

    Film edukacyjny,

    Olga Kwiecień

    *wydarzenia szkolne w klasach I-III z wykorzystaniem narzędzi TIK: nagrań, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, przygotowanych i zamieszczonych informacji na stronie szkoły, dostępnych bezpłatnych platform edukacyjnych.

     

     

     

    KONKURSY PLASTYCZNE  kl. 0-III

    w roku szkolnym 2020/2021

    Termin

    Treść Konkursu

     

    Odpowiedzialni

    wrzesień- październik

    Pani Jesień.

     

    „Mój nauczyciel– konkurs na najładniejszą laurkę dla nauczyciela (kl.0-2), życzenia (kl.3).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    wychowawcy klas 0-III.

    listopad- grudzień

    ,,Najpiękniejsza choinka” (kl.0-1)- praca plastyczna

    „Kartka świąteczna" (kl. 2) -praca plastyczna, technika dowolna

    ,,Święta w Polsce i na świecie”- (kl. 3) – opowiadanie, prezentacja multimedialna

     

    styczeń- luty

    ,,Moi Dziadkowie” (kl. 0-1)-praca plastyczna.

    ,,Opis Babci lub Dziadka” (kl. 2)- praca literacka.

    ,, Mój najwspanialszy dzień spędzony z  dla Babcią lub Dziadkiem”- (kl. 3)- praca literacka (opowiadanie)

    marzec- kwiecień

    Wiosna wokół nas” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,, Pani wiosna” (kl. 2-)

     praca plastyczna.

    ,,Pierwsze oznaki wiosny” (kl. 3)- praca literacka (opis)

    maj - czerwiec

    ,,Jestem Polakiem i znam symbole narodowe’’ - kl. 0-3- technika dowolna praca plastyczna lub opis

    ,,Kwiaty dla mamy i taty” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Moi rodzice”(kl. 2) – praca plastyczna.

    ,, Moi rodzice” ( kl. 3)- opis.

     

     

    KONKURSY WIEDZY w kl. I-III

    w roku szkolnym 2020/2021

    Konkurs

    Termin

    Odpowiedzialni

     

    Ogólnopolski Konkurs Synapsik-klasy I-III

     

    październik

    Inga Budzyńska

    Wychowawcy klas

     

    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon -sesja jesienna

     

    listopad

    Joanna Majewska,

    Wychowawcy klas

    Konkurs wiedzy o Stefanie Czarnieckim.

    grudzień

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas

     

    Kangur Matematyczny- (kl. II-III)

     

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas II-III

     

    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon -sesja wiosenna

    marzec

    Beata Serafin-Ibek

    Wychowawcy klas

     

    I Ty możesz zostać Mistrzem ortografii-klasy III

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas III

     

    Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”

    marzec

    Olga Kwiecień,

    Wychowawcy klas

     

    Ogólnopolski Konkurs Synapsik-klasy I-III

    marzec

    Agata Skotnicka

    Wychowawcy klas

     

    Henryczek -klasy II-III

    marzec

    Danuta Rybusińska

    Wychowawcy klas.

     

    Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

    marzec

    Katarzyna Bonat

    Wychowawcy kla.

     

    Konkurs języka angielskiego ,,We Know It”

    marzec/maj

    Piotr Śmiałkowski

    Wychowawcy klas I-III

     

    Konkursy wewnątrzszkolne

    Na bieżąco

     

    Wychowawcy klas I-III

             

     

     

     

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *Organizacja i forma  konkursów zewnętrznych zależeć będzie od sytuacji epidemicznej                      

             (stacjonarnie lub zdalnie)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych