• Mały samorząd

   •  

    Samorząd Uczniowski kl. I-III

    w roku szkolnym 2023/2024

     

    Opiekunowie:

     

     

     

    Przewodnicząca Samorządu klas I-III :

     

    Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.

    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizja szkoły. Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

    Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

     

    Postanowienia ogólne:

     W szkole działa „ Samorząd Uczniowski kl. I-III”

     „Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I- III.

     

    Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

     Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

     Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Samorządu klas I-III”.

     Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego kl. I-III

     

    Plan pracy

    Małego Samorządu - klasy I- III

    w roku szkolnym 2023/2024

     

    Cel główny:

    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.

     

    Cele szczegółowe:

     Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w Warszawie.

     Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

     Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

     Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

     Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

     Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną , ekologiczną, matematyczną.

     Kształtowanie społecznej postawy, w której uczeń z własnej inicjatywy włącza się w działalność kulturalną, charytatywną, naukową, sportową.

     Wykorzystanie w systemie komunikacji narzędzi i zasobów cyfrowych . Zwracanie uwagi na bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

     Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.

     Dbanie o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

     Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

     Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

     

    Założenia:

     Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

     Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

     Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.

     Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

     Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.

     Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

     Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.

     Sporządzanie gazetek okolicznościowych.

     Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

     Organizacja konkursów.

     

    Formy realizacji:

     Przygotowanie wydarzeń szkolnych.

     Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.

     Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

     Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.

     Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

     Dbanie o rozwój fizyczny uczniów poprzez udział w Ogólnopolskiej akcji ,,Zdrowo i Sportowo”.

     

    Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

     Opiekunowie ,,Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu.

     Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.

     Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.

     Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

     

     

    Lp.

    Treści

    Termin

    1.

    Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

    - wybór Samorządów Klasowych klas I- III

    - aktualizacja informacji na tablicy MSU

    - udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

    30.09.2022 r. wybory klasowe pt.

    Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie”. Przygotowanie życzeń koleżanek dla kolegów z klasy.

    Pogadanki z wychowawcami w klasach:

    - zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

    - spotkanie z gospodarzami klas, wybór przedstawicieli SU kl. I-III. Pogadanka na temat ,, Bezpieczna droga do szkoły i domu”.

    Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

     

    2.

    Wystawianie i ocenianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    3.

    Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

    Cały rok szkolny

    Wg harmonogramu

    4.

    Konkursy organizowane w szkołach dzielnicy Bielany:

    - Synapsik MEN (klasy I-III)

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Mała Olimpiada Matematyczna (kl. III)

    - I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

    - Warszawska Syrenka (kl. I-III)

    - Wędrówka z legendą przez Polskę (kl. III)

    - Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

    Wg harmonogramu

     

    5.

    Spotkania tematyczne z osobami zaproszonymi:

    - Biblioteka Publiczna,

    - Straż Miejska,

    - architekt

    - dziennikarz

    - Policja,

    - autorzy książek dla dzieci.

    Cały rok szkolny.

    6.

    Wydarzenia organizowane w klasach w formie pogadanek czy przygotowanych prezentacji multimedialnych.

    - Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

    - Ślubowanie klas pierwszych

    - Dzień Edukacji Narodowej

    - Andrzejki

    - Mikołajki

    - Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

    - Dzień Wiosny - Dzień Dziecka

     

    Wg terminarza

     

    7.

    Prace organizacyjno-porządkowe:

    - Moje miejsce pracy

    - Moja klasa

    - Moja Szkoła

    - Tradycje i zwyczaje świąteczne

    Cały rok szkolny

     

    WYDARZENIA SZKOLNE W KL. I-III

    w roku szkolnym 2023/2024

     

    Termin

    Temat

    Treść

    Odpowiedzialni

    WRZESIEŃ

    1-15.09.2023r.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ważne daty:

     

    15.09.2023

     

     

    16.09-18.09.2023

     

     

     

     

    19.09.2023

     

     

     

     

    23.09.2023

     

     

     

     

    29.09.2023

     

     

     

     

     

    30.09.2023

    Witaj Szkoło!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Kropki

     

     

     

    Udział w 29. akcji ,,Sprzątania Świata”

     

     

    Lżejszy tornister

     

     

     

     

    Pierwszy Dzień Jesieni

     

     

     

     

    Dzień Głośnego Czytania

     

     

     

    Dzień Chłopaka

    Powitanie klas.

     

    Wybór członków Małego Samorządu Uczniowskiego.

    Pogadanka na temat „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły” .

     

     

     

     

    Kreatywne zabawy w klasach.

     

     

    Wspieramy ważną inicjatywę społeczną, uczymy postaw proekologicznych.

     

    Dbanie o zdrowie i rozwój uczniów- ważenie plecaków.

     

     

    Ubiór żółto, czerwono, zielono.

     

     

     

    Integracja społeczności szkolnej w formie czytania przez uczniów klas 4 kolegom z klas 1.

     

    Wybór najsympatyczniejszego kolegi z klasy. Składanie życzeń kolegom z klasy.

    Opiekunowie Samorządu

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu, wychowawcy klas

     

     

    Szkolne Koło Wolontariatu

    wychowawcy Klas

     

     

    Opiekunowie Samorządu

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    uczniowie klas 4

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Ważne daty:

     

    4.10.2023

     

     

     

     

     

    7.10.2023

     

     

     

     

    14.10.2023

     

     

     

     

     

    28.10.2023

     

     

     

    Dzień Zwierząt

     

     

     

     

     

    Dzień Tabliczki Mnożenia

     

     

     

    Ślubowanie klas Pierwszych

    Nasz nauczyciel

     

     

     

    Dzień Miłośników Pluszaków

     

     

     

    W ramach współpracy w wolontariatem szkolnym zbiórka akcesoriów na zimę dla czworonogów.

     

    Kreatywne zabawy matematyczne w klasach.

     

     

    Uroczystość przyjęcia nowych członków do społeczności szkolnej.

    Uczczenie święta KEN-apel.

     

    Zabawy klasowe z naszymi ulubieńcami pluszowymi.

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Wychowawcy klas I

     

     

    Agata Skotnicka

     

     

    Wychowawcy klas

    LISTOPAD

     

    Ważne daty:

     

    3.11.2023

     

     

     

     

    5.11.2023

     

     

     

     

     

     

    8.11.2023

     

     

     

     

    11.11.2023

     

     

    14.11.2023

     

     

     

     

     

    20.11.2023

     

     

     

    25.11.2023

     

     

     

    Pamiętajmy o tych co odeszli.

     

     

     

    Dzień Postaci z Bajek

     

     

     

     

     

     

    Dzień Zdrowego Jedzenia

     

     

    Narodowe Święto Niepodległości

     

     

    Europejski Dzień Seniora

     

     

     

     

    Dzień Praw Dziecka

     

     

     

    Dzień Pluszowego Misia

     

     

     

    Posprzątanie cmentarza, zapalenie zniczy.

     

     

    Zabawa klasowa: odgadnij za kogo jestem przebrany/a.

     

     

     

     

    Wspólne zdrowe śniadanie w klasie.

     

     

    Prezentacja faktów historycznych z historii Polski-apel

     

    Włączenie się w akcje wsparcia, integracji z seniorami w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu

     

    Pogadanka o prawach dziecka i ważności ich respektowania.

     

    Każdy uczeń tego dnia przynosi swojego pluszowego przyjaciela.

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Inga Budzyńska

     

     

     

     

    Szkolne Koło Wolontariatu

    Wychowawcy klas

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas

    GRUDZIEŃ

    Ważne daty:

     

    6.12.2023

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.12.2023

     

     

     

     

     

     

     

    20.12.2023

     

     

     

    Mikołajki

    Dzień Anioła

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I Ty możesz zostać Mikołajem

     

     

     

     

    Tradycje bożonarodzeniowe

     

     

     

    Z okazji Dnia Anioła pomagamy sobie nawzajem.

    Zakładamy czapki św. Mikołaja - kto przyjdzie w czapce Mikołaja- nie będzie tego dnia pytany i nie będzie pisał niezapowiedzianej kartkówki!

     

    Zbiórka artykułów papierniczych, książeczek itp. (nowych) dla dzieci z Szpitala Bielańskiego (termin do 21.12.)

     

    Główne obrzędy Świąt Bożego Narodzenia-apel

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu

     

     

     

    Joanna Majewska

    STYCZEŃ

    Ważne daty:

     

    15.01.2024

    28.01.2024

     

     

     

     

     

     

    Bezpieczne ferie

     

     

     

    Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych- apel.

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

    Beata Serafin-Ibek

     

     

     

     

    MARZEC

    Ważne daty:

     

    8.03.2024

     

     

     

    21.03.2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Kobiet

     

     

     

    Pierwszy Dzień Wiosny.

     

     

     

     

     

     

     

    Wiosna ach to Ty...

     

     

    Wybór najsympatyczniejszej koleżanki z klasy. Składanie życzeń.

     

    Przebranie się przez uczniów w stroje z elementami wiosny (kolorowe, kwieciste, oryginalne) - wybór najciekawszego wiosennego stroju

     

    Zwiastuny wiosny-apel.

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

    Danuta Rybusińska

    KWIECIEŃ

    Ważne daty:

     

    6.04.2024

     

     

     

    22.04.2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień Sportu

     

     

     

    Dzień Ziemi

     

     

     

     

     

     

    Dzień Tańca

     

     

     

     

     

    Konkurencje sportowe, zabawa na świeżym powietrzu.

     

    Promocja ekologii i zdrowego stylu życia – przygotowanie strojów ekologicznych z materiałów odpadowych itp.).

     

    Wspólna zabawa taneczna.

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas

    Opiekunowie Samorządu

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

    MAJ

    Ważne daty:

    10.05.2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.05.2024

     

     

     

     

     

     

     

    26.05.2024

     

     

    Kultura narodów – wielokulturowość w szkole

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dzień dobrych uczynków

     

     

     

     

     

     

    Święto Mamy

     

     

    Prezentacja różnych krajów świata – stroje narodowe, pamiątki i przedmioty, język (podstawowe zwroty), prezentacja multimedialna, cechy charakterystyczne, potrawy danego narodu we własnych salach.

     

     

    Dzieci zapisują na wyciętej z papieru dłoni dobre uczynki i tworzą z nich klasowe drzewo dobrych uczynków.

     

     

     

     

    Moi Kochani Rodzice-apel.

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

     

     

     

     

    Joanna Majewska

    CZERWIEC

     

     

    1.06.2024

     

     

     

     

     

     

    9.06.2024

     

     

     

    23.06.2024

     

     

     

    Dzień Dziecka

     

     

     

     

     

     

    Dzień Przyjaciela

     

     

     

    Święto Taty

     

     

    Bezpieczne wakacje

     

     

    Piknik Szkolny.

    Lekcje na wesoło (konkursy, rebusy, śmieszne żarty).

    Pokaz Talentów kl. 0-III.

     

    Pogadanka o znaczeniu przyjaźni w naszym życiu.

     

    Wykonanie upominków, portretów taty.

     

    Utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku-apel

     

     

    Wychowawcy klas.

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     

     

    KONKURSY PLASTYCZNE kl. 0-III

    w roku szkolnym 2023/2024

    Termin

    Treść Konkursu

     

    Odpowiedzialni

    wrzesień- październik

    Jesień w lesie - dowolna technika plastyczna.

     

    Mój nauczyciel ” – konkurs na portret swojego nauczyciela.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowie Samorządu klas I-III,

    wychowawcy klas 0-III.

    listopad- grudzień

    ,,Magiczne święta” (kl.0-1)- praca plastyczna

    Kartka świąteczna" (kl. 2) -praca plastyczna, technika dowolna

    ,,Święta w Polsce i na świecie”- (kl. 3) – opowiadanie

     

    styczeń- luty

    ,,Moi Dziadkowie” (kl. 0-1)-praca plastyczna.

    ,,Opis Babci lub Dziadka” (kl. 2)- praca literacka.

    ,,List Babci lub Dziadka”- (kl. 3)- praca literacka.

    marzec- kwiecień

    Wiosenny krajobraz” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Wiosna wokół nas” (kl. 2-)

    praca plastyczna.

    ,,Oznaki wiosny” (kl. 3)- opis

    maj - czerwiec

    ,,Mój kraj-Polska’’ - kl. 0-3- technika dowolna praca plastyczna lub opis

    ,,Laurka dla mamy i taty” (kl. 0-1)-praca plastyczna

    ,,Moi rodzice” (kl. 2)- praca plastyczna

    ,,Moi Rodzice” ( kl. 3)- opis

     

    KONKURSY WIEDZY w kl. I-III

    w roku szkolnym 2023/2024

    Konkurs

    Termin

    Odpowiedzialni

    Synapsik MEN

    październik

    Olga Kwiecień,

    Dorota Matuszczak

    Wychowawcy klas

    Alfik matematyczny (kl. III)

    listopad

    Joanna Majewska

    wychowawcy klas III

    Wędrówka z legendą przez Polskę (kl .III)

    listopad

    Agata Skotnicka, Olga Kwiecień

    Warszawska Syrenka

    marzec

    Joanna Majewska

    Dorota Matuszczak

    wychowawcy klas I-III

    Kangur Matematyczny- (kl. II-III)

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Inga Budzyńska

    I Ty możesz zostać Mistrzem ortografii-klasy III

    marzec

    Agata Skotnicka

    wychowawcy klas III

    Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”

    marzec

    Joanna Majewska

    Olga Kwiecień

    Mała Olimpiada Matematyczna

    marzec

    Olga Kwiecień

    Joanna Majewska

    Agata Skotnicka

    Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN klasy I-III

    marzec

    Danuta Rybusińska

    Beata Serafin-Ibek

    Henryczek -klasy II-III

    marzec

    Agata Skotnicka

    Joanna Majewska

    Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

    marzec

    Dorota Matuszczak

    Beata Serafin-Ibek

    Konkurs języka angielskiego ,,We Know It”

    marzec/maj

    Agata Lipiec

    wychowawcy klas I-III

    Konkursy wewnątrzszkolne

    Na bieżąco

    Wychowawcy klas I-III

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych