• Mały samorząd

   •  Plan Pracy Samorządu klas I- III

    w roku szkolnym 2019/2020

     

    Opiekunowie: Dorota Matuszczak (wychowawca kl. 2d)

                      Katarzyna Bonat (wychowawca kl. 2k)

                     Joanna Majewska (wychowawca kl. 3j)

     

    Cel główny:

    • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

     

    Cele szczegółowe:

     

    • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w Warszawie.
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
    • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
    • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
    • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
    • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną                        i ekologiczną.
    • Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.
    • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
    • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

     

    Założenia:

     

    • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
    • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
    • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
    • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
    • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
    • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
    • Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.
    • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
    • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
    • Organizacja konkursów.

    Formy realizacji:

    • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
    • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjne.
    • Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.
    • Organizowanie akcji charytatywnych.
    • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.
    • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.
    • Wzmacnianie czytelnictwa wśród uczniów poprzez udział społeczności szkolnej w konkursie Zaczytana Szkoła

     

    Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

    • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III czuwają nad całokształtem prac samorządu.
    • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
    • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
    •  

    Lp.

    Treści

    Termin

    1.

    Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

    - powołanie Samorządów Klasowych klas I- III

    - aktualizacja informacji na tablicy SU

    - udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

    - wybory klasowe pt. „Najsympatyczniejszy chłopak w naszej klasie”- konkurs.

    Apele organizacyjno-porządkowe:

    - zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

    - spotkanie z gospodarzami klas, wybór przedstawicieli SU kl. I-III.

     

    Wrzesień

     

     

     

    Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

    2.

    Nadzorowanie, ocenianie i wystawianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

     

    Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

    3.

    Zbiórki charytatywne:

    - Zbiórka zabawek dla chorych dzieci

    - Zbiórka nakrętek.

    - Góra Grosza.

    - Zbiórka książek dla dzieci.

    - Zbiórka żywności, środków czystości.

     

     

    Cały rok szkolny

    4.

    Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

    Cały rok szkolny

    Wg harmonogramu

    5.

    Konkursy w dzielnicy Bielany:

    - Pocztówki okolicznościowe

    - Chodzę i jeżdżę bezpiecznie

    - Henryczek (kl. II-III)

    - Mała olimpiada matematyczna (kl. III)

    - I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

    - Ekologiczny (kl. III)

    - Warszawska syrenka (kl. I-III)

    - Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

     

    Wg harmonogramu

    6.

    Spotkania tematyczne z osobami zaproszonymi:

    - Bezpieczna droga do szkoły

    - Biblioteka Publiczna

    - Straż Miejska,

    - Policja

    - autorzy książek dla dzieci, przedstawiciele wydawnictw

     

    Wg terminarza

    7.

    Okolicznościowe przedstawienia dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych gości.

    - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

    - Ślubowanie klas pierwszych

    - Dzień Edukacji Narodowej

    - Andrzejki

    - Mikołajki

    - Przedstawienie „Jasełka”

    - Bal karnawałowy

    - Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

    - Dzień Wiosny
    - Dzień Dziecka

    - Dzień Rodziny- Dzień Matki, Dzień Ojca

    - Jubileusz 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 133

    - Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego

    - Organizacja prezentacji pasji, hobby, zainteresowań uczniów klas I-III „PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS”

    w szkolnym Dniu Talentów.

     

     

    Wg terminarza

    8.

    Apele tematyczne klas I-III.

    Wg terminarza

     

    9.

    Prace organizacyjno-porządkowe:

    - Dyżury na korytarzu- „Bezpieczna przerwa”

    - Moje miejsce pracy

    - Moja klasa

    - Moja Szkoła

    - Tradycje i zwyczaje świąteczne

    - Uroczystości rodzinne

     

    Cały rok szkolny

     

     

     

    APELE SZKOLNE – kl. I-III

    w roku szkolnym 2019/2020

    Termin

    Temat

    Treść

    Odpowiedzialni

    Wrzesień

    Powitanie szkoły

     

     

    Powitanie klas.

     

    Pogadanka na temat „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły”.

     

    Opiekunowie Samorządu

    Październik

    Dzień Tornistra

     

     

    Nasz nauczyciel

    Ważenie plecaków.

     

     

    Uczczenie święta KEN

     

    Opiekunowie Samorządu

     

    Inga Budzyńska

    Listopad

    Poznajemy historię naszej Ojczyzny.

    Prezentacja faktów historycznych z historii Polski

     

    Prezentacja pieśni patriotycznych                          przygotowanych przez uczniów klas 0-III.

     

    Olga Kwiecień

     

     

     

    Wychowawcy klas 0-III.

    Grudzień

    Tradycje bożonarodzeniowe

    Główne obrzędy Świąt Bożego Narodzenia

     

    Agata Skotnicka

    Styczeń

    Bezpieczne ferie

     

     

     

     

    Dzień Babci i Dziadka

    Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych

     

    Okazywanie szacunku osobom starszym

     

    Katarzyna Bonat

     

     

     

     

    Joanna Majewska

    Marzec

    Wiosna tuż, tuż...

    Zwiastuny wiosny

     

    Beata Serafin-Ibek

    Kwiecień

    Wielkanoc: tradycje            i zwyczaje

    Wielkanocny czas świętowania

     

    Piotr Śmiałkowski

    Maj

    Święto Rodziny

    Moi Rodzice

     

    Danuta Rybusińska

    Czerwiec

    Bezpieczne wakacje

    Utrwalenie zasad

    bezpiecznego wypoczynku

    Opiekunowie Samorządu Szkolnego

                

      Opiekunowie: Dorota Matuszczak, Katarzyna Bonat, Joanna Majewska