• Poznajemy zawody

   •  

     

    1.CEL OGÓLNY PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

     

     

    Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, mających na celu stopniowe wprowadzanie dziecka w zagadnienia pracy zawodowej, poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do wszystkich zawodów i ludzi pracujących.

    Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

     

    2. TREŚCI PROGRAMOWE 

     

     Treści programowe będą się koncentrowały wokół  4 głównych   zagadnień:

    • Poznawanie własnych zasobów:  zainteresowań, zdolności, mocnych i   słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia
    • Zawody i rynek pracy: poznawanie zawodów, poszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy
    • Edukacja i uczenie się przez całe życie
    • Planowanie własnego rozwoju

    Program innowacji ma charakter otwarty i może być poszerzony o zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych