• Dziecięca akademia przyszłości

   •  

    Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości”

    realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 133

    w m.st. Warszawie/Dzielnicy Bielany

     

    §1. Informacje o Projekcie

      

    1. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości” realizowany jest przez Szkołę Podstawową
    nr 133 w m.st. Warszawie/ Dzielnicy Bielany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    2. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie.

    3. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

    4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    § 2. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości” zwanym dalej „Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    2. Szkoła Podstawowa nr 133 w Warszawie/Dzielnicy Bielany, zwana dalej Organizatorem, będzie kwalifikowała do udziału w ramach Projektu „Dziecięca akademia przyszłości”  uczestników, których stanowić będą uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 133    w Warszawie/ Dzielnica Bielany.

     

    § 3. Warunki uczestnictwa

     

    1. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne (łącznie):

    a)  być uczniem Szkoły Podstawowej nr 133 w Warszawie

    b)  być zameldowanym w województwie  mazowieckim.

    2. Warunki dodatkowe (do wyboru):

    a) trudności edukacyjne,

    b) problemy wychowawcze,

    e) trudna sytuacja materialna,

    f) inne.

    3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz przynajmniej jednego kryterium dodatkowego.

    4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie szkoły podstawowej w terminie określonym w § 4 pkt 1  wymaganego kompletu dokumentów, tj.:

    a) karty zgłoszenia dotyczącej udziału w Projekcie,

    b) deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie,

    c) wstępnej ankiety kwalifikacyjnej.

     5. Formularz rekrutacyjny dostępny jest  na stronie internetowej: www sp133waw.edupage.org, w sekretariacie szkoły.

    6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia.

    7.Dokumenty  należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Balcerzaka 1

    8Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą  niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów oraz o wyniku weryfikacji zgodnie z terminem określonym w § 4 pkt 3.

    9. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie

    z kryterium grupy docelowej określonym w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, według daty ich wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej.

    10. Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do sekretariatu Szkoły Podstawowej wpłynie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, poświadczony wpisaniem daty wpływu przez pracownika sekretariatu Szkoły Podstawowej.

     

    § 4. Zasady rekrutacji

     

    1.  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie rozpocznie się: 03.09.2012 r.
    o godz. 8.00, a zakończy się  28.09.2012 r. o godz. 15.00

    2.   Kolejność rekrutacji zależna będzie od liczby spełnianych kryteriów dodatkowych.

    3.   W przypadku nieutworzenia się grupy docelowej określonej w § 2 w w/w terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do dnia 15.10.2012 r. do godziny 15.00.

    4.   W szkole powołuje się zespół rekrutacyjny. Zespół ten liczy co najmniej 3 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe, pedagoga szkolnego lub wychowawcy i osoby monitorującej przebieg Projektu – opiekuna grupy projektowej.

    5.   Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i wybiera grupę docelową.

    6.   Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równości szans dziewcząt i chłopców

    w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu.

    7.   W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

    8.   Miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od liczby spełnionych kryteriów dodatkowych i kolejności zgłoszenia.

    9.   W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału

    w Projekcie poprzez ponowne złożenie deklaracji.

    10.    Listy rekrutacyjne zostają podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Projektu w szkole.

    11.    Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

     

     

    § 5. Prawa uczestnika zajęć

    1. Każdy Uczestnik zajęć ma prawo do:

    a) nieodpłatnego udziału w zajęciach,

    b) nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym
    do korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej.

     

    § 6. Obowiązki uczestnika zajęć

     1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczniowie mają obowiązek:

    a) podpisać wraz z rodzicem/prawnym opiekunem oświadczenie uczestnika Projektu
    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia.

    2.   Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

    3.   Dodatkowe obowiązki uczestników:

    a)  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

    b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

    c) systematyczne uczestniczenie we wszystkich zajęciach,

    d) przestrzeganie punktualności,

    e) wypełnianie w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych,

    f) usprawiedliwianie wszystkich nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 
    w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,

    g) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     

    § 7. Zajęcia

    1. W ramach realizacji Projektu „Dziecięca akademia przyszłości" od września 2012 r. do czerwca 2013 r. prowadzone będą zajęcia pozalekcyjnych obejmujące 200 godzin zajęć

    w następującym podziale:

    1. zajęcia ICT: w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
    2. zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych: w 2012 r. – 12 godzin, w 2013 r. – 18 godzin;
    3. zajęcia z języków obcych:– w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
    4. zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 2012 r. – 12 godzin,
      w 2013 r. – 18 godzin,
    5. zajęcia sportowo-wychowawcze: w 2012 r. – 24 godziny, w 2013 r. – 36 godzin.

    Godziny, o których mowa powyżej to godziny lekcyjne (45 minutowe).

    Zajęcia realizowane w szkole odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami nauki.  

    2. Grupy uczniowskie liczyć będą po 15 - 25 osób.

    3.Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej www. sp133waw.edupage.org i tablicy informacyjnej szkoły podstawowej, gdzie będzie realizowany Projekt oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi.

    4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niezwłocznie przekazane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji, po złożeniu pisemnego oświadczenia

    o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

    5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

    a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie;

    b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;

    c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

    d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie;

    e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.

    6. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą dyrektora szkoły) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy powiadomić DEPiS.

     

    § 9. Postanowienia końcowe

     

    1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy
    o ochronie danych osobowych.

    2.  Regulamin obowiązuje od  03.09.2012 r. do 30 czerwca 2013 roku.

    3.   W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu naboru i uczestnictwa

    w Projekcie oraz rozpatrywanie ewentualnych odwołań należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 133

    4.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej www.sp133waw.edupage.org    

     

    Załączniki do Regulaminu:

    1.Karta zgłoszenia uczestnika

    2.Ankieta Kwalifikacyjna (zalacznik_numer_1_i_2.doc)

    3.Deklaracja_uczestnictwa_dziecka_w_Projekcie.doc

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych