• Dziecięca akademia przyszłości

   •  

    Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości”

    realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 133

    w m.st. Warszawie/Dzielnicy Bielany

     

    §1. Informacje o Projekcie

      

    1. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości” realizowany jest przez Szkołę Podstawową
    nr 133 w m.st. Warszawie/ Dzielnicy Bielany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    2. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie.

    3. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

    4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    § 2. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości” zwanym dalej „Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    2. Szkoła Podstawowa nr 133 w Warszawie/Dzielnicy Bielany, zwana dalej Organizatorem, będzie kwalifikowała do udziału w ramach Projektu „Dziecięca akademia przyszłości”  uczestników, których stanowić będą uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 133    w Warszawie/ Dzielnica Bielany.

     

    § 3. Warunki uczestnictwa

     

    1. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne (łącznie):

    a)  być uczniem Szkoły Podstawowej nr 133 w Warszawie

    b)  być zameldowanym w województwie  mazowieckim.

    2. Warunki dodatkowe (do wyboru):

    a) trudności edukacyjne,

    b) problemy wychowawcze,

    e) trudna sytuacja materialna,

    f) inne.

    3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz przynajmniej jednego kryterium dodatkowego.

    4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie szkoły podstawowej w terminie określonym w § 4 pkt 1  wymaganego kompletu dokumentów, tj.:

    a) karty zgłoszenia dotyczącej udziału w Projekcie,

    b) deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie,

    c) wstępnej ankiety kwalifikacyjnej.

     5. Formularz rekrutacyjny dostępny jest  na stronie internetowej: www sp133waw.edupage.org, w sekretariacie szkoły.

    6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia.

    7.Dokumenty  należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Balcerzaka 1

    8Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą  niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów oraz o wyniku weryfikacji zgodnie z terminem określonym w § 4 pkt 3.

    9. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie

    z kryterium grupy docelowej określonym w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, według daty ich wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej.

    10. Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do sekretariatu Szkoły Podstawowej wpłynie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, poświadczony wpisaniem daty wpływu przez pracownika sekretariatu Szkoły Podstawowej.

     

    § 4. Zasady rekrutacji

     

    1.  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie rozpocznie się: 03.09.2012 r.
    o godz. 8.00, a zakończy się  28.09.2012 r. o godz. 15.00

    2.   Kolejność rekrutacji zależna będzie od liczby spełnianych kryteriów dodatkowych.

    3.   W przypadku nieutworzenia się grupy docelowej określonej w § 2 w w/w terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do dnia 15.10.2012 r. do godziny 15.00.

    4.   W szkole powołuje się zespół rekrutacyjny. Zespół ten liczy co najmniej 3 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe, pedagoga szkolnego lub wychowawcy i osoby monitorującej przebieg Projektu – opiekuna grupy projektowej.

    5.   Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i wybiera grupę docelową.

    6.   Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równości szans dziewcząt i chłopców

    w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu.

    7.   W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

    8.   Miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od liczby spełnionych kryteriów dodatkowych i kolejności zgłoszenia.

    9.   W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału

    w Projekcie poprzez ponowne złożenie deklaracji.

    10.    Listy rekrutacyjne zostają podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Projektu w szkole.

    11.    Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

     

     

    § 5. Prawa uczestnika zajęć

    1. Każdy Uczestnik zajęć ma prawo do:

    a) nieodpłatnego udziału w zajęciach,

    b) nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym
    do korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej.

     

    § 6. Obowiązki uczestnika zajęć

     1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczniowie mają obowiązek:

    a) podpisać wraz z rodzicem/prawnym opiekunem oświadczenie uczestnika Projektu
    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia.

    2.   Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

    3.   Dodatkowe obowiązki uczestników:

    a)  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

    b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

    c) systematyczne uczestniczenie we wszystkich zajęciach,

    d) przestrzeganie punktualności,

    e) wypełnianie w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych,

    f) usprawiedliwianie wszystkich nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 
    w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,

    g) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     

    § 7. Zajęcia

    1. W ramach realizacji Projektu „Dziecięca akademia przyszłości" od września 2012 r. do czerwca 2013 r. prowadzone będą zajęcia pozalekcyjnych obejmujące 200 godzin zajęć

    w następującym podziale:

    1. zajęcia ICT: w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
    2. zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych: w 2012 r. – 12 godzin, w 2013 r. – 18 godzin;
    3. zajęcia z języków obcych:– w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
    4. zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 2012 r. – 12 godzin,
      w 2013 r. – 18 godzin,
    5. zajęcia sportowo-wychowawcze: w 2012 r. – 24 godziny, w 2013 r. – 36 godzin.

    Godziny, o których mowa powyżej to godziny lekcyjne (45 minutowe).

    Zajęcia realizowane w szkole odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami nauki.  

    2. Grupy uczniowskie liczyć będą po 15 - 25 osób.

    3.Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej www. sp133waw.edupage.org i tablicy informacyjnej szkoły podstawowej, gdzie będzie realizowany Projekt oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi.

    4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niezwłocznie przekazane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji, po złożeniu pisemnego oświadczenia

    o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

    5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

    a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie;

    b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;

    c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

    d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie;

    e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.

    6. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą dyrektora szkoły) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy powiadomić DEPiS.

     

    § 9. Postanowienia końcowe

     

    1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy
    o ochronie danych osobowych.

    2.  Regulamin obowiązuje od  03.09.2012 r. do 30 czerwca 2013 roku.

    3.   W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu naboru i uczestnictwa

    w Projekcie oraz rozpatrywanie ewentualnych odwołań należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 133

    4.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej www.sp133waw.edupage.org    

     

    Załączniki do Regulaminu:

    1.Karta zgłoszenia uczestnika

    2.Ankieta Kwalifikacyjna (zalacznik_numer_1_i_2.doc)

    3.Deklaracja_uczestnictwa_dziecka_w_Projekcie.doc

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych