• Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

   • Szkolny_Program_Edukacji_Kulturalnej_2019-2020.docx

     

     

    SZKOLNY PROGRAM
    EDUKACJI KULTURALNEJ

    NA ROK 2019/2020


                                            

    I   Podstawy prawne SzPEK

     

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
     w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).
    3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
     Dz.U. z 2018, poz.1679
    4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki    Dz.U. z 2018, poz.1533
    5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz.U. z 2018, poz. 1055
    6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  Dz.U. z 2018, poz. 1161
    7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018, poz. 1000
    8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” Dz.U. z 2018, poz. 910
    9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
     i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).
    10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r., poz. 204).
    11. Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 - 2020.
    12. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.
    13. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
    14. Dokumenty szkoły (Statut Szkoły, Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).

     

    II   Diagnoza placówki

     

              Szkoła Podstawowa Nr 133 mieszcząca się przy ul. Antoniego Fontany 3 jest nowoczesną, przyjazną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową. Funkcjonuje w niej 27 oddziałów klasowych oraz jedna grupa oddziału przedszkolnego. W przyszłym roku będziemy obchodzili 85-lecie istnienia naszej placówki.

                 Szkoła dysponuje atrakcyjną ofertą zajęć pozalekcyjnych, z której uczniowie
    chętnie korzystają. Są to koła przedmiotowe, sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne.
                Nauczyciele uatrakcyjniają swoje zajęcia stosując aktywizujące metody nauczania nie tylko na terenie szkoły. Częste wizyty w muzeach, teatrach, na wystawach oraz współpraca
    z różnymi instytucjami są precyzyjnie planowane i dostosowane do obowiązującej podstawy programowej. Duży nacisk kładzie się zarówno na pracę z uczniem zdolnym, jak i z tym mającym trudności w nauce. Do tradycji szkoły należy współpraca z bielańskimi przedszkolami, których wychowankowie uczestniczą w  lekcjach, aktywnie wchodząc w rolę uczniów.
                Na uwagę zasługuje prężnie działająca Rada Rodziców. Pełni ona rolę wspierającą oraz jest autorem wielu inicjatyw. Rodzice aktywnie włączają się także w proces edukacyjny. Uatrakcyjniają lekcje, jako goście reprezentujący interesujące zawody.
    Są współorganizatorami corocznych pikników szkolnych, które w znaczący sposób integrują środowisko lokalne oraz umożliwiają prezentację talentów i osiągnięć uczniów.

                Do priorytetów zawartych w programach i planach pracy szkoły należą bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dzieci. Naszym celem jest zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie rozwoju kulturalnego uczniów i wzmocnienie zaangażowania
    w działalność kulturalną zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców. Pragniemy, aby pobyt uczniów w naszej szkole był atrakcyjną, kształcącą przygodą, stymulującą zdobywanie wiedzy i odkrywanie coraz to nowszych talentów, poprzez budowanie wiary we własne możliwości i rozwijanie zainteresowań.

     

    III   Cele ramowe

     

    1. Kształtowanie i rozwijanie postaw pro kulturowych.
    2. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.
    3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
    4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.
    5. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.

     

    IV   Cele szczegółowe

     

    1. Zwiększenie zaangażowania uczniów w życie kulturalne szkoły, dzielnicy, miasta.
    2. Usystematyzowanie współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami kultury
     w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci.
    3. Wzbogacenie oferty szkoły w obszarze edukacji kulturalnej.
    4. Umożliwienie uczniom prezentowania się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.
    5. Zaangażowanie rodziców w realizację programu edukacji kulturalnej.

    V   Główne zadania

     

    1. Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym.
    2. Organizacja w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych.
    3. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
    4. Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego.
    5. Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
    6. Upowszechnianie dobrych praktyk poprzez udział w konkursie na najlepszy projekt
     z zakresu edukacji kulturalnej, w programie "Wars i Sawa".
    7. Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego
     i organizacji pozarządowych.
    8. Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatorów Edukacji Kulturalnej

    w Szkole.

     

    VI   Odbiorcy projektu

     

    Uczniowie i ich rodziny, środowisko lokalne, nauczyciele, przedstawiciele współpracujących
    ze szkołą instytucji.

     

    VII   Realizatorzy

     

    Nauczyciele, wychowawcy świetlicy, uczniowie, rodzice.

     

    VIII   Spodziewane efekty

     

    1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta.
    2. Współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci jest usystematyzowana.
    3. Bogata oferta szkoły w obszarze edukacji kulturalnej.
    4. Uczniowie prezentują się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.
    5. Rodzice angażują swój potencjał osobisty i zawodowy.

     

    IX   Monitoring

     

    Dokumentowanie i kontrola realizacji zajęć poprzez: dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
    karty wycieczek, Librus, sprawozdania z działalności kół, samorządów uczniowskich,
    kronika szkoły, zgromadzona dokumentacja fotograficzna.

     

    X   Ewaluacja

     

    1. Narzędzia ewaluacyjne:
     wywiad, obserwacje, analiza dokumentów, ankieta.

      
    2. Cele ewaluacji:

    - Określenie skuteczności programu oraz stopnia i sposobu jego realizacji.

    - Systematyczna diagnoza potrzeb odbiorców programu.

    - Inspirowanie do podejmowania decyzji służących poprawie efektywności programu.

     

    3) Przedmiot ewaluacji:
    Skuteczność funkcjonowania programu.

     

    XI   Podmioty współpracujące

     

    Centrum Prawa Europejskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Finansów, Kino Muranów, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodka Edukacji Technicznej „Pinokio”, Muzeum Etnograficzne, Stara Prochownia, Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Kino Wisła, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie, Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów", Zespół taneczny Costa Latina, bielańskie przedszkola, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Szkoły bielańskie, Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Dom Kultury "Kolorowa", Ośrodek kultury "Arsus", Bielański Ośrodek Kultury, Filharmonia Narodowa, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany, Uniwersytet Warszawski, WOŚP, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

     

    XII   Pozyskiwanie środków na realizację SZPEK

     

    1. Wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
    2. Wnioskowanie o dofinansowanie zajęć międzyszkolnych.
    3. Wnioskowanie o finansowanie zajęć dodatkowych, innowacji pedagogicznych, konkursów
     i przeglądów międzyszkolnych.
    4. Poszukiwanie sponsorów i patronów.

     

     

    XIII   Zaplanowane zadania na rok szkolny 2019/2020*
     

    * Plan ma charakter orientacyjny – ulega modyfikacjom w ciągu roku szkolnego.

     

    GŁÓWNE
    ZADANIA

    SPOSOBY

    REALIZACJI

    UCZESTNICY

    PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

    TERMIN
    REALIZACJI

    Kształcenie
    w obszarze kulturowym
    i artystycznym.

    Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

    uczniowie
     klas I-III

    Kino Muranów,
    Multikino

    cały rok

    Edukacja filmowa

    uczniowie
     klas I-III

    Kinoteka

    wyznaczone terminy

    Warsztaty historyczne

    uczniowie
    klas I-VIII

    Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

    cały rok

    Lekcje edukacyjne
    „Historia zabawki”

    Klasy II

    Muzeum Narodowe

    październik, listopad

    Lekcje muzealne: "Rycerze i ich świat"
    --------------
    "Spotkanie
    z Canalettem"
    --------------
    "Muzyka czterech
    pór roku"

     

     

     

     

     

     

     

    uczniowie
    klas I-III

     

     

    Zamek Królewski

     

     

     

     

     

     

     

    wg harmonogramu

    "Pory roku, pory dnia"
    -------------------
    ,,Warsztat rzeźbiarza”

    Muzeum Narodowe

    Warsztaty historyczne

    Muzeum Powstania Warszawskiego

    ,,Pod bożonarodzeniowym drzewkiem”'
    ------------
    "Bicie monet"
    --------------
    "Tkactwo pradziejowe"

     

    Muzeum archeologiczne

    Od korca do kilograma, od łokcia do metra - czyli o dawnych miarach i wagach
    na Mazowszu

     

    Muzeum Etnograficzne

    „Naukowa karuzela”

    warsztaty fizyczne

    uczniowie
    klasa Id

    Uniwersytet Warszawski

    wg harmonogramu

    Lekcja- Poznajemy teatr od kulis

    uczniowie klas I-III

    Teatr Guliwer

    wg harmonogramu

    Warsztaty plastyczne –

    zdobienie bombek

    uczniowie klas
    I-III

    Józefów

    listopad 2019r.

    Lekcje historii

    uczniowie
    klasy IV-VIII

    Muzeum Powstania Warszawskiego

    wg harmonogramu

    Zajęcia edukacyjne: "Sztuka ludowa dawniej i dziś",
    --------------------
    "Zwyczaje świąteczne"

    uczniowie
    klasy I-VIII

     

    Muzeum Etnograficzne

     

    listopad
    /kwiecień

    Zajęcia muzyczno
    -ruchowe

    uczniowie
    klas II

    Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

    cały rok

    Warsztaty edukacyjne
    o tematyce religijnej

    uczniowie
    klas IV-VIII

    Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie

    wg harmonogramu

    Warsztaty plastyczne "Kolorowy świat wyobraźni"

    uczniowie klasy I-III

    Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów"

    wg harmonogramu

    Festiwal Małych                    i Dużych Projektów Edukacyjnych

    uczniowie klas 0-III

    działania wewnątrzszkolne

    maj/czerwiec 2020r.

    Uroczystość pasowania
    na Ucznia

    uczniowie
    klas I, rodziny

    działania wewnątrzszkolne

    październik 2019r.

    Uroczystość pasowania
    na Czytelnika

    uczniowie
    klas I,

    działania wewnątrzszkolne

    październik 2019r.

    Wspólne lekcje
    dla wychowanków bielańskich przedszkoli

    Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkoły

    bielańskie przedszkola

    luty 2020r.

    "Dzień Talentu"

    uczniowie klas
    I-VIII

    działania wewnątrzszkolne

    maj 2020r.

    Piknik "Dzień Dziecka"

    uczniowie, nauczyciele, środowisko lokalne

    Rada Rodziców
    Urząd Dzielnicy  Bielany

    30 maja 2020r.

    Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

    uczniowie klas
    I-VIII

    działania wewnątrzszkolne

    20 listopada
    2019r.

    Kiermasze świąteczne

    uczniowie , nauczyciele, rodzice

    działania wewnątrzszkolne

    grudzień 2019r.

    kwiecień 2020r.

    Święto Patrona Szkoły

    uczniowie klas
     I-VIII

    działania wewnątrzszkolne

    luty 2020r.

    Dzień Książki

    uczniowie
    klas I-III

    działania wewnątrzszkolne

    kwiecień 2020r.

     

    Projektowanie gazetki szkolnej

    uczniowie klas IV-VIII

    działania wewnątrzszkolne

    cały rok szkolny

    Realizacja

    projektów
    z zakresu edukacji kulturalnej.

     

    Projekt czytelniczy "Zaczytana szkoła”

    uczniowie
     klas I - III

    Centrum Prawa Europejskiego

    I semestr

    Szkolny
    Dzień Teatru

    uczniowie klas IV-VIII

    działania wewnątrzszkolne

    wg harmonogramu

    Warsztaty historyczne
    „Uwierz w ducha”

    uczniowie
    klasy I-VIII

    Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

    wg harmonogramu

    Edukacja finansowa
    „Od grosika do złotówki”

    Klasy II

    Ministerstwo Finansów

    cały rok

    Edukacja w rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów- realizacja programu edukacyjnego „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?”

    Klasy 2.d, 3.j

    Uniwersytet Dzieci

    cały rok

    Edukacja ekologiczna
    „Ekologia z Enfosiem”

    Klasy II-III

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

    wrzesień
    /październik

     

    Udział
    w przedsięwzięciach

    na szczeblu
    dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

     

    Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"

    uczniowie klas
    I-VIII

    Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

    wg harmonogramu

    Bielański Konkurs Recytatorski "Literackie Bielany"

    uczniowie klas IV-VIII

    Szkoła Podstawowa
     nr 80

    wg harmonogramu

    Organizacja dzielnicowego etapu konkursu "Policjanci są wśród nas"

    uczniowie klas IV-VIII

    Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, bielańskie szkoły podstawowe

    maj 2020r.

    Wolontariat:
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

    uczniowie

    klas IV-VIII

    WOŚP

    styczeń 2020r.

    Upowszechnianie dobrych praktyk

    poprzez udział
    w konkursie
    na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej, w programie
    "Wars i Sawa".

     

    Kontynuacja projektu "Wars i Sawa grają
    w szachy"

    uczniowie
    klas I-III

    działania wewnątrzszkolne

    cały rok szkolny wg harmonogramu

    Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne, naukowe

    uczniowie
     klas I-VIII

    wybrane instytucje

    cały rok szkolny

    Spotkania
    z ciekawymi ludźmi(pisarze, aktorzy, sportowcy)

    uczniowie
    klas I-VIII

    wybrane instytucje

    cały rok szkolny

    "Ratujemy i Uczymy Ratować"

    Uczniowie klas I-III

    WOŚP

    cały rok szkolny

    ”Dotknąć teatr”

    -warsztaty teatralne

    uczniowie
    klas IV-VIII

    Pracownia Teatrów Lalkowych ”Łątka"

    wg harmonogramu

    Warsztaty:
    ”I Ty możesz zostać Kajtusiem Czarodziejem”

    uczniowie
    klas IV-VIII

    DSH, ul. Karowa

     

    cały rok

    Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. filmowiec, aktor, dziennikarz etc. )

    uczniowie klas I-VIII

    Wybrane instytucje

    cały rok

    Obróbka drewna, pokaz starych technik stolarskich, proste prace stolarskie

    uczniowie
    klasy I-III

    Ośrodek Edukacji Technicznej Pinokio

    wg harmonogramu

    Zajęcia muzyczne, komputerowe, ogólnorozwojowe etc.

    uczniowie klas I-III

    Mediateka

    wg harmonogramu

    Uroczyste pasowanie
    na czytelnika

    uczniowie
    klas I

    Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany

    marzec 2020r.

    Doskonalenie kadry

    nauczycielskiej, w tym Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Szkole.

     

    Szkolenie: "Tworzenie Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej"

    KEKS

    WCiES

    wg harmonogramu

    Seminarium:
     "Uczeń zdolny"

    nauczyciele

    WCiES

    wg harmonogramu

    Szkolenia tematyczne

    KEKS
    nauczyciele

    Ośrodki kształcenia nauczycieli

    wg
    harmonogramu