• Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

   • SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK 2023/2024

     

                                            

    I   Podstawy prawne SzPEK

     

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 – j.t.).
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
     w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).
    3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
     Dz.U. z 2018, poz.1679
    4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki    Dz.U. z 2018, poz.1533
    5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz.U. z 2018, poz. 1055
    6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  Dz.U. z 2018, poz. 1161
    7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018, poz. 1000
    8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” Dz.U. z 2018, poz. 910
    9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
     i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).
    10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r., poz. 204).
    11. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.
    12. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
    13. Dokumenty szkoły (Statut Szkoły, Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).

     

    II   Diagnoza placówki

             Szkoła Podstawowa Nr 133 mieszcząca się przy ul. Antoniego Fontany 3 jest nowoczesną, przyjazną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową. Funkcjonują w niej 22 oddziały klasowe oraz jedna grupa oddziału przedszkolnego.         

    Szkoła dysponuje atrakcyjną ofertą zajęć pozalekcyjnych, z której uczniowie
    chętnie korzystają. Są to koła przedmiotowe, sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, zajęcia kształtujące kreatywność.

    Dzięki funkcjonującemu w naszej placówce Indeksowi Kulturalnemu, nauczyciele doceniają także pozaszkolne zaangażowanie naszych uczniów. W IQ uczniowie potwierdzają swoje uczestnictwo w różnych dodatkowych aktywnościach także tych, związanych
    z wolontariatem. Udokumentowana aktywność pozaszkolna może wpłynąć na ocenę z przedmiotów artystycznych oraz ocenę z zachowania.
                W naszej szkole nauczyciele uatrakcyjniają swoje zajęcia stosując aktywizujące metody nauczania nie tylko na terenie szkoły. Częste wizyty w muzeach, teatrach,
    na wystawach oraz współpraca z różnymi instytucjami są precyzyjnie planowane
    i dostosowane do obowiązującej podstawy programowej. Duży nacisk kładzie się zarówno
    na pracę z uczniem zdolnym, jak i z tym mającym trudności w nauce.

                Na uwagę zasługuje prężnie działająca Rada Rodziców. Pełni ona rolę wspierającą oraz jest autorem wielu inicjatyw. Rodzice aktywnie włączają się także w proces edukacyjny.
    Są współorganizatorami corocznych pikników szkolnych, które w znaczący sposób integrują środowisko lokalne oraz umożliwiają prezentację talentów i osiągnięć uczniów. 

     

                Do priorytetów zawartych w programach i planach pracy szkoły należą bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dzieci. Naszym celem jest zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie rozwoju kulturalnego uczniów i wzmocnienie zaangażowania w działalność kulturalną zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców. Pragniemy, aby pobyt uczniów w naszej szkole był atrakcyjną, kształcącą przygodą, stymulującą zdobywanie wiedzy i odkrywanie
    coraz to nowszych talentów, poprzez budowanie wiary we własne możliwości
    i rozwijanie zainteresowań.

     

    III   Cele ramowe

    1. Kształtowanie i rozwijanie postaw pro kulturowych.
    2. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.
    3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
    4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.
    5. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.

    IV   Cele szczegółowe

     

    1. Zwiększenie zaangażowania uczniów w życie kulturalne szkoły, dzielnicy, miasta.
    2. Usystematyzowanie współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami kultury
     w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci.
    3. Wzbogacenie oferty szkoły w obszarze edukacji kulturalnej.
    4. Umożliwienie uczniom prezentowania się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.
    5. Zaangażowanie rodziców w realizację programu edukacji kulturalnej.

    V   Główne zadania

    1. Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym.
    2. Organizacja w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych.
    3. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
    4. Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego.
    5. Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
    6. Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych.
    7. Funkcjonowanie indeksu kulturalnego
    8. Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Szkole.

    VI   Odbiorcy projektu

     

    Uczniowie i ich rodziny, środowisko lokalne, nauczyciele, przedstawiciele współpracujących
    ze szkołą instytucji.

     

    VII   Realizatorzy

     

    Nauczyciele, wychowawcy świetlicy, uczniowie, rodzice.

     

    VIII   Spodziewane efekty

     

    1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta.
    2. Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci jest usystematyzowana.
    3. Bogata oferta szkoły w obszarze edukacji kulturalnej.
    4. Uczniowie prezentują się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.
    5. Rodzice angażują swój potencjał osobisty i zawodowy.
      

    IX   Monitoring

     

    Dokumentowanie i kontrola realizacji zajęć poprzez: dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
    karty wyjść, wycieczek, Librus, sprawozdania z działalności kół, samorządów uczniowskich,
    kronika szkoły, zgromadzona dokumentacja fotograficzna.

     

    X   Ewaluacja

     

    1. Narzędzia ewaluacyjne:
     wywiad, obserwacje, analiza dokumentów, ankieta.

      
    2. Cele ewaluacji:

    - Określenie skuteczności programu oraz stopnia i sposobu jego realizacji.

    - Systematyczna diagnoza potrzeb odbiorców programu.

    - Inspirowanie do podejmowania decyzji służących poprawie efektywności programu.

     

    3) Przedmiot ewaluacji:
    Skuteczność funkcjonowania programu.

     

    XI   Podmioty współpracujące (m.in.):

     

    Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, Centrum Prawa Europejskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Finansów, Kino Muranów, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodka Edukacji Technicznej „Pinokio”, Muzeum Etnograficzne, Stara Prochownia, Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Kino Wisła, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie, Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów", Zespół taneczny Costa Latina, bielańskie przedszkola, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Szkoły bielańskie, Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Dom Kultury "Kolorowa", Ośrodek kultury "Arsus", Bielański Ośrodek Kultury, Filharmonia Narodowa, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany, Uniwersytet Warszawski, WOŚP,

     

    XII   Pozyskiwanie środków na realizację SZPEK

     

    1. Wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
    2. Wnioskowanie o dofinansowanie zajęć międzyszkolnych.
    3. Wnioskowanie o finansowanie zajęć dodatkowych, innowacji pedagogicznych, konkursów i przeglądów międzyszkolnych.
    4. Poszukiwanie sponsorów i patronów.

     

    Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej
                      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych