• W roku szkolnym 2021/2022 r. jako innowację pedagogiczną w naszej Szkole wprowadziłam Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”.

    Autor/Realizator Paulina Marcysia, Magdalena Wojdan, Agnieszka Raźna-Kubiak, Mariusz Berkowski/ Joanna Inez Majewska

    Cel: podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży.

    Adresaci/Odbiorcy uczniowie klasy 2j

    Plan: (przebieg, formy wdrażania, harmonogram działań i czynności, czas trwania)

    Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022r. Nauczyciel realizuje projekt we własnym tempie w terminie od 4 października 2021 do 31 maja 2022, a więc sam decyduje o podziale zadań i terminie ich realizacji. Zrealizowanie po pięć zadań z każdego modułu (łącznie 20) w terminie od 4 października 2021 do 31 maja 2022. Projekt dzieli się na następujące moduły: w krainie muz, tu jest moje miejsce, kocham, lubię, szanuję, kultury świata.

    Organizacja: (potrzebne zasoby, ludzie, środki, realizatorzy).

    Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury). Wypełnienie przez realizatora do 12 czerwca 2022 formularza ze sprawozdaniem oraz przesłanie w tym samym terminie 5 wybranych zdjęć z realizacji projektu na adres zkulturamidotwarzy@gmail.com.

    Spodziewane efekty: ( w jakim zakresie nastąpi poprawa jakości pracy szkoły?).

    - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;

    - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;

    - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;

    - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm ;

    - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

    - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;

    - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

    -współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

     

    Koordynator: Joanna Inez Majewska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych