• Kształcenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej

   • - innowacja w klasach 1.d i 1.p rok szkolny 2022/2023

    Innowacja polega na "przenikaniu" języka angielskiego we wszystkie obszary tematyczne prowadzonych zajęć w pierwszym etapie edukacyjnym.

    Mając świadomość, iż polska szkoła powinna przede wszystkim zapewnić uzyskanie sprawności komunikacji w języku ojczystym, to w świetle współczesnych potrzeb zadaniem szkoły powinno być także przygotowanie uczniów do komunikowania się w języku obcym. Cel ten można osiągnąć poprzez jak najczęstszy kontakt z językiem.

    Od dłuższego czasu obserwujemy duże zaangażowanie dzieci w naukę języka angielskiego. Sprawiają im radość gry i zabawy, w których oprócz barier sprawnościowych czy intelektualnych, pokonują także barierę językową. Postanowiliśmy więc poszerzyć kontakt z tym językiem. Pojawienie się angielskich poleceń w czasie zajęć ruchowych (np. Jump!, Clap your hand!, Turn around!), czy też w trakcie przerabiania treści matematycznych odczytywanie liczb w języku angielskim lub nazywanie barw na plastyce powodują, że lekcje stają się bardziej urozmaicone. Po kilku próbnych zajęciach tego typu zaobserwowaliśmy, iż uczniowie zdolniejsi utrwalają w ten sposób poznany już wcześniej na lekcjach języka angielskiego materiał. Stają się niejako asystentami nauczyciela tłumacząc w razie potrzeby polecenia na język polski (lub na j. angielski). Natomiast uczniowie, którzy mają pewne zaległości językowe, wielokrotnie osłuchują się z nowym słownictwem. Reagują na polecenia (np. Take out your crayons!, Open the door!) obserwując przez pewien okres reakcje pozostałych uczniów, a po jakimś czasie już samodzielnie kojarzą dźwięk słowa z jego znaczeniem. Taki system działania ma stanowić formę zabawy, nieobowiązkowych działań, które uświadomią dziecku komunikacyjną funkcję języka (rozumiemy się mówiąc nie tylko po polsku). Zachęci to uczniów także do dalszej nauki.

    Głównym celem proponowanej innowacji jest uświadomienie dzieciom komunikacyjnej funkcji języka obcego i wykorzystanie na to wszystkich możliwych momentów, bez względu na przerabiane aktualnie treści. Oczywiście w sytuacji omawiania trudnych zagadnień, których tłumaczenie na język angielski wniosłoby zbyteczny chaos i mogło doprowadzić do zagubienia sensu i celu lekcji, a co gorsza do zniechęcenia uczniów, ograniczać się będziemy do użycia języka obcego dla wydania poleceń i pytań typu: What did you say? (Co powiedziałeś?), Work in pairs, please. (Proszę pracować w parach.), Could you say it again, please? (Czy mógłbyś to powtórzyć?) itp. Taki system pracy nie narusza programu nauczania, który realizowany jest przez nauczyciela języka angielskiego, a stanowi doskonałą formę utrwalającą i przypominającą nowe zwroty.

     

    Cele ogólne: 

    - dzieci zostają wprowadzone w świat dźwięków języka obcego;

    - kształtowane jest zainteresowania nauką języka angielskiego;

    - uczniowie mają motywację do nauki języka obcego, poprzez wykształcenie świadomości, że język ten może stanowić środek komunikacji;

    - wzrasta w uczniach poczucie własnej wartości i wiary w swoje umiejętności.

     

    Cele szczegółowe:

    Słuchanie

    -  uczniowie osłuchują się z brzmieniem języka angielskiego;

    - rozpoznają dźwięki, głoski i intonację;

    - rozumieją wskazówki i polecenia nauczyciela;

    - orientują się w ogólnym sensie wypowiedzi rozmówcy w prostych sytuacjach komunikacyjnych;

    - rozumieją ogólnego sensu słuchanego tekstu.

     

    Mówienie

    - uczniowie opanowują poprawną wymowę i intonację;

    - powtarzają słowa i proste zdania;

    - stosują wyuczone zwroty w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

     

    Metody pracy:

    - metoda komunikacyjna - w postaci eklektycznej, zawierająca elementy różnych metod i technik nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Zgodnie z tą metodą wszystkie sytuacje występujące na lekcji służą komunikowaniu się;

    - metoda Total Physical Response (TPR) - uczenie poprzez działanie - w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje, niż dzięki werbalnemu powtarzaniu;

    Danuta Rybusińska

    Piotr Śmiałkowski

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych