• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

   • REGULAMIN

    REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

     

    „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

     

    Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

     

    Rozdział I

    Postanowienia ogólne

     

    1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – zwanym dalej „projektem”, realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, zwany dalej „projektodawcą”.

     

    1. Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     

    3.  Projekt jest realizowany w latach 2012-2013 na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

    Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

    Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

    Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     

    4. Czas realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu: IX.2012 – VI.2013.

     

    5. Projekt jest wdrażany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

     

    1. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

     

    1. Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

     

    1. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych należy do kompetencji Koordynatora Projektu oraz personelu zarządzającego projektem. Sprawy nieobjęte regulaminem powinny być zgłaszane do personelu zarządzającego projektem.

     

     

    Rozdział II

    Cele i zakres realizacji projektu

     

    Celem ogólnym projektu jest:

     

    Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

     

    Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

     

    1) objęcie uczniów i uczennic wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;

    2) rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej

    3) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji;

    4) wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziewcząt i chłopców mających trudności w nauce;

    5) kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;

    6) realizowanie idei wychowania poprzez sport.

     

    W ramach projektu uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:

     

    1) zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) – 4 godz. w miesiącu;

    2) zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu;

    3) zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu;

    4) zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu;

    5) zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu.

     

    Rozdział III

    Zasady rekrutacji uczestników projektu

     

    1.  Kryterium podstawowym uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu jest:

    •  Uczęszczanie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.,
    • Zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
    • Podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego i deklaracji udziału).

    2.   Kryteria dodatkowe

            Do grup projektowych w pierwszej kolejności kwalifikują się uczniowie:

    •   Mający trudności w nauce- w przypadku uczniów klas IV- VI brane będą pod uwagę oceny końcoworoczne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i języka obcego z ubiegłego roku szkolnego,
    • Wykazujący braki programowe ( brana będzie pod uwagę opinia nauczyciela przedmiotu),
    • Posiadający opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej,
    • Dzieci z rodzin wymagających wsparcia ( brana będzie pod uwagę opinia pedagoga lub · wychowawcy);
    • Zgodnie z zasadą równego dostępu do zajęć połowa miejsc w grupie zostanie zagwarantowana chłopcom i połowa miejsc w grupie zostanie zagwarantowana dziewczętom;
    • Każdy uczeń biorący udział w Projekcie jest zobowiązany do udziału we wszystkich rodzajach zajęciach wymienionych w Rozdziale II.
    • Możliwe jest przyjęcie kolejnych uczniów na zajęcia również w trakcie trwania projektu z listy rezerwowej w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika projektu.
    • Za przebieg rekrutacji odpowiada koordynator projektu.

     

    Kryteria wyboru nauczycieli.

    1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do nauczanego przedmiotu i opracowanie programu zajęć..
    1. Złożenie przez nauczyciela wymaganej dokumentacji: deklaracji uczestnictwa w projekcie, wypełnionego formularza osobowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL .
    1. Kadrę nauczycielską w projekcie stanowią nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie objętej projektem, a w uzasadnionych sytuacjach nauczyciele z innych szkół.
    1. Wyboru nauczycieli dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie na podstawie indywidualnej oceny wyników pracy dydaktycznej i wychowawczej.

     

    Załączniki:

    1. Regulamin_rekrutacji.doc

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych