• Człowiek - najlepsza inwestycja

   • W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu Człowiek - najlepsza inwestycja na którym będzie realizowany Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI). W ramach realizacji projektu pt „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez ORE - opracowany został program nauczania, którego innowacyjność polegać będzie na dwóch jego cechach:

    - wzmocnieniu części praktycznej (ćwiczenia i eksperymenty) w kształceniu 4 przedmiotów (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne) poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych,

    - realizacji ćwiczeń i eksperymentów w formie interdyscyplinarnej.

     

    Z podstawy programowej wydzielone zostały treści praktyczne, dla których opracowany zostanie m.in. zestaw eksperymentów łączących zagadnienia z zakresu 4 ww przedmiotów. Program nauczania podzielony jest na dwie części: w pierwszej zajęcia teoretyczne poszczególnych przedmiotów będą realizowane odrębnie (przedmiotowo) - tak jak w dotychczasowych programach nauczania, w drugiej zajęcia będą zintegrowane, a więc prowadzone będą ze wszystkich 4 przedmiotów razem.

    Eksperymenty wzmocnione zostaną poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych integrujących pomiary wielkości fizycznych i obserwacji przyrodniczych z obliczeniami matematycznymi i oprogramowaniem IT. Zestawy pomiarowe składać się będą z komputera i przekaźnika informacji do komputera (interfejsu). Dodatkowo, wykorzystywany będzie komplet czujników pomiarowych do pomiarów różnych wielkości np. temperatury, siły, przyśpieszenia, zanieczyszczenia wody itp. Z czujników, poprzez interfejs, wyniki pomiarów będą przesyłane do komputera, gdzie odpowiedni program pozwoli zestawiać te dane w postaci tabel, wykresów, diagramów.

    Poniższy program stwarza możliwość realizowania podstawy programowej w sposób praktyczny, na zajęciach interdyscyplinarnych wykorzystujących nowoczesne oprzyrządowanie i oprogramowanie komputerowe np.: interfejs.

    Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI) jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program uwzględnia określone w podstawie programowej cele kształcenia (wymagania ogólne), treści nauczania (wymagania szczegółowe), a także umiejętności ponad przedmiotowe sformułowane we wstępnej części podstawy oraz założenia wychowawcze wynikające z treści przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i technicznych.

    Program uwzględnia wszystkie elementy zalecane w rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

    Skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę w klasie czwartej w wybranych szkołach podstawowych województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego  i będzie on realizowany w ramach drugiego etapu edukacyjnego.

    Program nie narzuca sztywnego podziału na bloki tematyczne. Nauczyciele mogą swobodnie dobierać treści w tworzeniu własnych planów pracy, co ułatwia realizację zajęć interdyscyplinarnych metodą projektu edukacyjnego. Program zawiera szczegółowe cele i treści nauczania w każdym punkcie podstawy programowej z matematyki, przyrody, techniki i informatyki, wzbogacone o przykładowe ćwiczenia, które jednocześnie wskazują sposób osiągania zamierzonych celów.

    Obudowę programu uzupełniają szczegółowo opisane, wybrane ćwiczenia z każdego punktu podstawy programowej, bank eksperymentów i doświadczeń, gotowe przykładowe scenariusze zajęć interdyscyplinarnych prowadzonych metodą projektu edukacyjnego oraz przewodniego tekstu.

     

    Główne cele kształcenia:

     

    1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, informatyczno-technicznych, umiejętności badawczych.
    2. Przeprowadzanie analizy i syntezy zadań, sprawne ich rozwiązywanie, analizowanie.
    3. Uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.
    4. Uczenie właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki.
    5. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
    6. Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli, rysunków i wykresów w dziedzinie techniki oraz w sytuacjach związanych z życiem codziennym.
    7. Ukazywanie powiązań wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych z sytuacjami zachodzącymi w życiu codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy.
    8. Wdrażanie do stosowania doświadczenia i eksperymentu jako sposobu weryfikacji hipotez.
    9. Wyrabianie nawyku sprawdzania, czy otrzymany wynik ma sens, korygowanie popełnionych błędów.
    10. Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania.
    11. Przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania eksperymentów, czyli wykształcenie praktycznych umiejętności ucznia, które umożliwią mu bezpieczne funkcjonowanie w środowisku.
    12. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i praw, które ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących w środowisku człowieka.
    13. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody ożywionej.
    14. Kształtowanie w uczniach przekonania, że podstawą współczesnych nauk przyrodniczych, , jest eksperyment, co powinno skłaniać ucznia do dokonywania obserwacji i formułowania trafnych wniosków.
    15. Poznawanie różnorodności świata i środowisk życia organizmów.
    16. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
    17. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów.
    18. Zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu człowieka i kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
    19. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł i zarządzanie informacją (w tym rozważne i umiejętne korzystanie z mediów).
    20. Zastosowanie wiedzy teoretycznej do projektowania i przeprowadzania eksperymentów.
    21. Kształtowanie łatwości wypowiedzi, a przy tym omawianie efektów pracy zespołowej poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywnych i aktywizujących.
    22. Angażowanie uczniów w projekt edukacyjny, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu w sposób twórczy, z zastosowaniem różnorodnych metod pracy oraz przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki.
    23. Wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
    24. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, czyli umiejętność współpracy w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych (uczniowie wspólnie pokonują trudności, wspólnie podejmują decyzje).
    25. Umiejętność zajmowania stanowiska w dyskusji i wyrabianie własnej opinii.
    26. Organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie technik i narzędzi pracy.
    27. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
    28. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
    29. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
    30. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
    31. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
    32. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
    33. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
    34. Rozwijanie umiejętności manualnych.

     

    Rozwijanie kompetencji społecznych i kluczowych:

    1. Dobra organizacja pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
    2. Kształtowanie właściwego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
    3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania wniosków, problemów i argumentowania.
    4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
    5. Przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji.
    6. Przygotowanie ucznia do pokonywania stresu w różnych sytuacjach - sprawdzian, publiczne wystąpienia, autoprezentacja.
    7. Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego.
    8. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się i prezentacji.
    9. Rozwijanie umiejętności uczenia się.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych