• Człowiek - najlepsza inwestycja

   • W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu Człowiek - najlepsza inwestycja na którym będzie realizowany Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI). W ramach realizacji projektu pt „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez ORE - opracowany został program nauczania, którego innowacyjność polegać będzie na dwóch jego cechach:

    - wzmocnieniu części praktycznej (ćwiczenia i eksperymenty) w kształceniu 4 przedmiotów (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne) poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych,

    - realizacji ćwiczeń i eksperymentów w formie interdyscyplinarnej.

     

    Z podstawy programowej wydzielone zostały treści praktyczne, dla których opracowany zostanie m.in. zestaw eksperymentów łączących zagadnienia z zakresu 4 ww przedmiotów. Program nauczania podzielony jest na dwie części: w pierwszej zajęcia teoretyczne poszczególnych przedmiotów będą realizowane odrębnie (przedmiotowo) - tak jak w dotychczasowych programach nauczania, w drugiej zajęcia będą zintegrowane, a więc prowadzone będą ze wszystkich 4 przedmiotów razem.

    Eksperymenty wzmocnione zostaną poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych integrujących pomiary wielkości fizycznych i obserwacji przyrodniczych z obliczeniami matematycznymi i oprogramowaniem IT. Zestawy pomiarowe składać się będą z komputera i przekaźnika informacji do komputera (interfejsu). Dodatkowo, wykorzystywany będzie komplet czujników pomiarowych do pomiarów różnych wielkości np. temperatury, siły, przyśpieszenia, zanieczyszczenia wody itp. Z czujników, poprzez interfejs, wyniki pomiarów będą przesyłane do komputera, gdzie odpowiedni program pozwoli zestawiać te dane w postaci tabel, wykresów, diagramów.

    Poniższy program stwarza możliwość realizowania podstawy programowej w sposób praktyczny, na zajęciach interdyscyplinarnych wykorzystujących nowoczesne oprzyrządowanie i oprogramowanie komputerowe np.: interfejs.

    Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI) jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program uwzględnia określone w podstawie programowej cele kształcenia (wymagania ogólne), treści nauczania (wymagania szczegółowe), a także umiejętności ponad przedmiotowe sformułowane we wstępnej części podstawy oraz założenia wychowawcze wynikające z treści przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i technicznych.

    Program uwzględnia wszystkie elementy zalecane w rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

    Skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę w klasie czwartej w wybranych szkołach podstawowych województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego  i będzie on realizowany w ramach drugiego etapu edukacyjnego.

    Program nie narzuca sztywnego podziału na bloki tematyczne. Nauczyciele mogą swobodnie dobierać treści w tworzeniu własnych planów pracy, co ułatwia realizację zajęć interdyscyplinarnych metodą projektu edukacyjnego. Program zawiera szczegółowe cele i treści nauczania w każdym punkcie podstawy programowej z matematyki, przyrody, techniki i informatyki, wzbogacone o przykładowe ćwiczenia, które jednocześnie wskazują sposób osiągania zamierzonych celów.

    Obudowę programu uzupełniają szczegółowo opisane, wybrane ćwiczenia z każdego punktu podstawy programowej, bank eksperymentów i doświadczeń, gotowe przykładowe scenariusze zajęć interdyscyplinarnych prowadzonych metodą projektu edukacyjnego oraz przewodniego tekstu.

     

    Główne cele kształcenia:

     

    1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, informatyczno-technicznych, umiejętności badawczych.
    2. Przeprowadzanie analizy i syntezy zadań, sprawne ich rozwiązywanie, analizowanie.
    3. Uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.
    4. Uczenie właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki.
    5. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
    6. Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli, rysunków i wykresów w dziedzinie techniki oraz w sytuacjach związanych z życiem codziennym.
    7. Ukazywanie powiązań wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych z sytuacjami zachodzącymi w życiu codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy.
    8. Wdrażanie do stosowania doświadczenia i eksperymentu jako sposobu weryfikacji hipotez.
    9. Wyrabianie nawyku sprawdzania, czy otrzymany wynik ma sens, korygowanie popełnionych błędów.
    10. Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania.
    11. Przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania eksperymentów, czyli wykształcenie praktycznych umiejętności ucznia, które umożliwią mu bezpieczne funkcjonowanie w środowisku.
    12. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i praw, które ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących w środowisku człowieka.
    13. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody ożywionej.
    14. Kształtowanie w uczniach przekonania, że podstawą współczesnych nauk przyrodniczych, , jest eksperyment, co powinno skłaniać ucznia do dokonywania obserwacji i formułowania trafnych wniosków.
    15. Poznawanie różnorodności świata i środowisk życia organizmów.
    16. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
    17. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów.
    18. Zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu człowieka i kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
    19. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł i zarządzanie informacją (w tym rozważne i umiejętne korzystanie z mediów).
    20. Zastosowanie wiedzy teoretycznej do projektowania i przeprowadzania eksperymentów.
    21. Kształtowanie łatwości wypowiedzi, a przy tym omawianie efektów pracy zespołowej poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywnych i aktywizujących.
    22. Angażowanie uczniów w projekt edukacyjny, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu w sposób twórczy, z zastosowaniem różnorodnych metod pracy oraz przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki.
    23. Wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
    24. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, czyli umiejętność współpracy w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych (uczniowie wspólnie pokonują trudności, wspólnie podejmują decyzje).
    25. Umiejętność zajmowania stanowiska w dyskusji i wyrabianie własnej opinii.
    26. Organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie technik i narzędzi pracy.
    27. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
    28. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
    29. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
    30. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
    31. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
    32. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
    33. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
    34. Rozwijanie umiejętności manualnych.

     

    Rozwijanie kompetencji społecznych i kluczowych:

    1. Dobra organizacja pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
    2. Kształtowanie właściwego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
    3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania wniosków, problemów i argumentowania.
    4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
    5. Przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji.
    6. Przygotowanie ucznia do pokonywania stresu w różnych sytuacjach - sprawdzian, publiczne wystąpienia, autoprezentacja.
    7. Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego.
    8. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się i prezentacji.
    9. Rozwijanie umiejętności uczenia się.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych