• Regulamin świetlicy

   • Regulamin_swietlicy.pdf

     

     

    REGULAMIN
    DZIAŁALNOŚCI  ŚWIETLICY

    Szkoły Podstawowej Nr 133

    im. Stefana  Czarnieckiego

    w Warszawie 

     

     

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572 z późn. zm.)
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                                (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. z późn. zm.)
    3. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

    (Dz.U. z 2014r.,poz. 1170 ze zm.)

     

     

    Spis treści

     

     

    Rozdział I                  Wstęp………………………………………………………………..... 3

    Rozdział II                Cele i zadania świetlicy…...…………………………………………  4

    Rozdział III               Pracownicy świetlicy ……………………………………………….   5

    Rozdział IV         Dokumentacja świetlicy …………………………………………….. 5                  

     Rozdział V                Założenia organizacyjne……………………………………………. 6

    Rozdział VI               Procedura postępowania przy nie odebraniu dziecka o czasie…….7

    Rozdział VII             Procedura przyjęcia dzieci do świetlicy………………………...........8

    Rozdział VIII            Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.....8

    Rozdział IX               Zadania nauczycieli świetlicy………………………………………...9

    Rozdział X                 Nagrody i kary……………………………………………………….10

    Rozdział XI               Zasady obowiązujące na terenie świetlicy szkolnej w trakcie

                                    zagrożenia epidemicznego……………………………………11

     

     

     

     

    Rozdział I

     

    WSTĘP

     

    Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo- wychowawczej działalności  Szkoły. Ze świetlicy mogą korzystać  uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

    • czas pracy rodziców,
    • organizację dojazdu do szkoły.

      

    Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji jej statutowych zadań. Działa ona zgodnie z zatwierdzonym Statutem Szkoły. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego Planu Pracy Świetlicy. 

     

     

    Rozdział II

    CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

     

    Celem głównym działalności świetlicy szkolnej jest:

     

    Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dla dzieci przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

     

    Do zadań świetlicy należy w szczególności:

     

    1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia. 
    2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.  
    4. Zapewnienie uczniom opieki podczas jedzenia posiłków.
    5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
    7. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki  oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia  codziennego.
    8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem

           lokalnym szkoły. 

     

     

    Rozdział III

     

    PRACOWNICY ŚWIETLICY

     

    1. Pracownikami świetlicy są: 
    • kierownik świetlicy,
    • nauczyciele świetlicy.
    1. Nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje zgodnie z zakresem obowiązków  kierownik świetlicy podległy Dyrektorowi szkoły. 

     

    Rozdział IV

     

    DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

     

      Dokumentację świetlicy stanowią :

    1. Regulamin Świetlicy
    2. Roczny Plan Pracy Świetlicy
    3. Karty zgłoszeń  dzieci do świetlicy
    4. Dzienniki zajęć grup wychowawczych. 

     

    Rozdział V

     

    ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

     

    1. Świetlica pracuje w godzinach 7.00-18.00 w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne.
    2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej, w dni w których nie ma zajęć dydaktycznych, określa Dyrektor.  
    3.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.  
    4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które  zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same,  przed lub po lekcjach.
    5. Za doprowadzenie uczniów do świetlicy szkolnej przed lekcjami odpowiadają rodzice
     a  po skończonych lekcjach – w klasach I-III, wychowawcy klas lub nauczyciele prowadzący ostatnie zajęcia.
    6. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców/ prawnych opiekunów złożoną w Karcie zgłoszenia.
    7. Jeśli dziecko zostanie odebrane ze świetlicy szkolnej w danym dniu, to nie ma możliwości ponownego do niej powrotu.
    8. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej, z wyjątkiem uczniów sześcioletnich, mogą wracać do domu samodzielnie  o porze określonej przez rodziców /prawnych opiekunów w Karcie  zgłoszenia lub w innej pisemnej formie.
    9. Dzieci sześcioletnie uczęszczające do klasy pierwszej odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie w Karcie zgłoszenia przez rodziców /prawnych opiekunów,  zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
    10. Osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko sześcioletnie  ze świetlicy szkolnej musi mieć ukończone 13 lat, posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ prawnych opiekunów  oraz nie budzić wątpliwości wychowawców, co do  należytego wywiązania się z obowiązków opiekuna.
    11.  Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
    12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczyciel świetlicy kontaktuje się z kierownikiem bądź członkiem dyrekcji, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.  
    13.  Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone  przez    dzieci z domu.   

    Rozdział VI

     

    PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY NIE ODEBRANIU DZIECKA O CZASIE

     

    1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci, a w sytuacji  niemożności dotarcia na czas do niezwłocznego  skontaktować się ze świetlicą szkolną.
    2. W sytuacji nie odebrania dziecka do godz. 18.00, nauczyciel świetlicy próbuje nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicami /prawnymi opiekunami w celu  ustalenia sposobu jak najszybszego odbioru dziecka przez osobę do tego upoważnioną (nie dłużej niż 30 minut).
    3.  W sytuacji braku kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami  o zaistniałym zdarzeniu wychowawca  informuje kierownika świetlicy lub Dyrektora szkoły i do czasu rozwiązania sytuacji nauczyciel pozostaje z uczniem w szkole.
    4. W następnej kolejności decyzją Dyrektora, szkoła zawiadamia  odpowiedni organ Rejonowej Komendy Policji.  

     

     

    Rozdział VII

    PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECI DO ŚWIETLICY

     

    1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
     w szkole.  
    2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie Kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice /prawni opiekunowie.
    3. Rodzic, który chce, by jego dziecko korzystało z opieki świetlicy ma obowiązek w dniu rozpoczęcia roku szkolnego złożyć w świetlicy Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
    4. Wszelkich zmian w Karcie zgłoszenia, w ciągu roku szkolnego,  rodzic jest zobowiązany dokonywać osobiście w formie pisemnej. 

     

    Rozdział VIII

     

    ZADANIA NAUCZYCIELI ŚWIETLICY

     

    1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
     za jakość i wyniki tej pracy.
    2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
    3. Do zadań nauczycieli świetlicy należy:
    1. współpraca z rodzicami i wychowawcami oraz innymi nauczycielami specjalistami,
    2. rozbudzanie zainteresowań uczniów,
    3. wyrabianie umiejętności i nawyków czytania i uczenia się oraz w miarę możliwości indywidualna pomoc uczniom mającym problemy w nauce,
    4. systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy,
    5. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy,
    6. dyżurowanie w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem,
    7. organizowanie uroczystości oraz konkursów i nadzór nad ich przebiegiem,
    8. realizację innych zadań powierzonych przez Dyrektora szkoły. 

     

    Rozdział IX

     

    PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO
    DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     

    1. Wychowanek ma  prawo do:
    1. właściwie zorganizowanej opieki,
    2. udziału w zajęciach poszerzających jego zainteresowania i uzdolnienia,
    3. pomocy przy odrabianiu lekcji,
    4. życzliwego traktowania,
    5. swobodnego wyrażania myśli,
    6. opieki wychowawczej,
    7. poszanowania godności osobistej.
    1. Wychowanek jest zobowiązany do:
    1. przestrzegania Regulaminu Świetlicy,
    2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
    3. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
    4. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
    5. pomagania słabszym,
    6. dbałości o porządek i wystrój świetlicy,
    7. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

     

    Rozdział X

     

     

    NAGRODY I KARY

     

    1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, wzorowe zachowanie, przestrzeganie regulaminu świetlicy, kulturę osobistą w postaci:
    1. pochwały słownej,
    2. pochwały do wychowawcy klasy,
    3. pochwały na piśmie do rodziców,
    4. nagrody rzeczowej,
    5. dyplomu.
    1. Za nie przestrzeganie zasad, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
    1. upomnienie słowne,
    2. pisemne powiadomienie rodziców oraz wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu,
    3. wnioskowanie o obniżenie oceny  z zachowania,
    4. ograniczenie pobytu w świetlicy do niezbędnego minimum dla ucznia, który swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innych dzieci i nie zmienił swojej postawy pomimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych (praca wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga) i ścisłej współpracy z domem rodzinnym.

     

     

    Rozdział XI

     

     Zasady obowiązujące na terenie świetlicy szkolnej w trakcie zagrożenia epidemicznego.

     

    1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w ustalonych dla poszczególnych grup salach dydaktycznych.  
    2. Z opieki świetlicowej  korzystają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  
    3. Uczniowie korzystający z świetlicowej opieki porannej przychodzą do szkoły zgodnie z Harmonogramem wejść do szkoły. 
    4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
    5. Opiekunowie odprowadzający oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tzw. strefy Rodzica , zachowując zasady:
    • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
    1. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się za pomocą wideofonu lub podczas zajęć na boisku szkolnym bezpośrednio od  nauczyciela przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego( patrz pkt 5). 
    2. Po odebraniu dziecka bez zbędnej zwłoki należy opuścić teren szkoły lub boiska szkolnego. 
    3. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu po zakończonych zajęciach lekcyjnych, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Podczas korzystania świetlicy z przestrzeni ogólnodostępnych obowiązuje korzystanie z maseczek.
    4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w miarę możliwości na świeżym powietrzu na terenie szkolnym i pozaszkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
    5. Wyjścia ze świetlicy na boisko szkolne odbywają się zgodnie z Harmonogramem korzystania z boiska szkolnego, a do stołówki zgodnie z obowiązującym Harmonogramem korzystania ze stołówki szkolnej z zachowaniem zasad GIS. 
    6. W świetlicy oraz w  salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia świetlicowe rozmieszczone zostały  środki do dezynfekcji rąk  w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 
    7. W czasie zajęć świetlicowych dzieci korzystają z własnych przyborów i nie wymieniają się przyborami między sobą.
    8. Nauczyciele świetlicy są zobowiązani do przestrzegania podczas zajęć świetlicowych zasad  GIS obowiązujących w trakcie zagrożenia epidemicznego.
    9. Wietrzenie pomieszczeń świetlicy odbywa się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
    11. Do zajęć świetlicowych wykorzystywane mogą być przedmioty, pomoce dydaktyczne, które można poddać dezynfekcji lub wyczyścić.
    12. Korzystanie ze świetlicowego dystrybutora wody możliwe jest tylko po nadzorem nauczyciela świetlicy. 
    13. Nauczyciele świetlicy są zobowiązani do utrwalania i systematycznego, w miarę potrzeb przypominania zasad  zachowania się uczniów na terenie szkoły/ świetlicy obowiązujących w czasie epidemii.    
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych