Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 

Opiekunowie: Dorota Matuszczak (wychowawca kl. 3d)

                        Katarzyna Bonat (wychowawca kl. 3k)

 

                        Przewodnicząca:  Mira Gruszczyńska (kl. 3i)

                                    Zastępca:  Fryderyk Rusiecki (kl. 3j)

 

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

 

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „ Mały Samorząd Uczniowski”
 • „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I- III.
 • Do organów „ Małego Samorządu” należą samorządy klas I- III.

 

Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

 • Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.
 • Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach.

 

Kompetencje „Małego Samorządu”

 • „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.
 • „Mały Samorząd” ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności w pisemku szkolnym.
 • „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

Plan pracy

Małego Samorządu - klasy I- III

w roku szkolnym 2017/2018

 

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

 

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 133 im. St. Czarnieckiego w Warszawie
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

 

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych
 • Współpraca z gazetką szkolną
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
 • Organizacja konkursów

 

Formy realizacji:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka
 • Organizowanie akcji charytatywnych
 • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

 

Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

 • Opiekunowie "Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami
 • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską
 • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

Lp.

Treści

Termin

1.

Wznowienie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

- organizacja Samorządów Klasowych klas I- III

- aktualizacja informacji na tablicy MSU

Apele organizacyjno-porządkowe:

- zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami.

- spotkanie z gospodarzami klas

Wrzesień

 

 

 

Cały rok - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

2.

Nadzorowanie, ocenianie i wystawianie prac plastycznych, literackich poszczególnych klas zgodnie z tematyką.

 

Cały rok szkolny na paletach i korytarzu na drugim piętrze

3.

Zbiórki charytatywne:

- Zbiórka zabawek dla chorych dzieci

- Zbiórka nakrętek.

- Zbiórka książek dla dzieci.

- Zbiórka żywności, środków czystości.

 

Cały rok szkolny

4.

Konkursy wewnątrzszkolne tematyczne.

 

Cały rok szkolny

Wg harmonogramu

5.

Konkursy w dzielnicy Bielany:

- Pocztówki okolicznościowe

- Chodzę i jeżdżę bezpiecznie

- Henryczek (kl. II-III)

- Mała olimpiada matematyczna (kl. III)

- I Ty możesz zostać mistrzem ortografii (kl. III)

- Ekologiczny (kl. III)

- Warszawska syrenka (kl. I-III)

- Konkurs Języka Angielskiego (kl. I-III)

Wg harmonogramu

6.

Spotkania tematyczne z osobami zaproszonymi:

- Bezpieczna droga do szkoły

- Higiena na co dzień, czy od święta

- Biblioteka Publiczna

- Straż Miejska,

- Policja

- autorzy książek dla dzieci.

Wg terminarza

7.

Okolicznościowe przedstawienia dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych gości.

 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

-Dzień Chłopaka- wybór w każdej klasie Super Chłopaka

- Ślubowanie klas pierwszych

- Dzień Edukacji Narodowej

- Andrzejki

- Mikołajki

- Przedstawienie „Jasełka”

- Bal karnawałowy

Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie Super Dziewczyny

- Dzień Wiosny
- Dzień Dziecka

- Dzień Rodziny

- Organizacja prezentacji pasji, hobby, zainteresowań uczniów klas I-III „PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS”

w szkolnym Dniu Talentów.

 

 

Wg terminarza

8.

Apele tematyczne klas I-III.

Wg terminarza

 

9.

Prace organizacyjno-porządkowe:

- Dyżury na korytarzu- „Bezpieczna przerwa”

- Moje miejsce pracy

- Moja klasa

- Tradycje i zwyczaje świąteczne

- Uroczystości rodzinne

Cały rok szkolny

 

                                                             

APELE SZKOLNE – kl. I-III

w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Temat

Treść

Odpowiedzialni

 

 

Wrzesień

Organizacyjno-porządkowy

Przypomnienie zasad BHP, powitanie klas.

Opiekunowie Samorządu

 

 

Październik

Dzień Nauczyciela

Uczczenie święta KEN

 

Inga

Budzyńska

 

Listopad

Rocznica Odzyskania

Niepodległości

11 Listopada

Przybliżenie faktów historycznych z dziejów Polski.

Katarzyna

Bonat

 

Grudzień

Polskie tradycje świąteczne, wigilijny stół

 

Przypomnienie głównych obrzędów Świąt Bożego Narodzenia, śpiewanie kolęd.

Dorota

Matuszczak

 

 

Styczeń

Bezpieczne Ferie

 

 

 

Dzień Babci

i Dziadka

Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych

 

Szacunek do osób starszych.

 

Iwona

Dąbrowiecka

 

 

Agata Skotnicka

 

Luty

Nasz patron-Stefan Czarniecki.

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły.

Danuta Rybusińska

 

Marzec

 

 

 

Kwiecień

Wiosna już

 

 

 

Zwyczaje wielkanocne

Zwiastuny wiosny.

 

 

 

Przy wielkanocnym stole.

 

Piotr Śmiałkowski

 

 

 

Beata Serafin- Ibek

 

Kwiecień

Dzień Ziemi

 

Jesteśmy cząstką przyrody i musimy zrobić wszystko, aby zachować, chronić oraz odnawiać środowisko przyrodnicze.

Aldona Gawlik

 

Maj

Ja i moja rodzina.

Dzień Matki.

Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.

Olga Kwiecień

 

 

Czerwiec

 

Bezpieczne wakacje

 

Przypomnienie                              i utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku.

Opiekunowie Samorządu.

 

 

                                                                                         

KONKURSY PLASTYCZNE  kl. I-III

w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Treść Konkursu

 

Odpowiedzialni

wrzesień- październik

Pani Jesień

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu klas I-III,

wychowawcy klas I-III,

 

listopad- grudzień

Najpiękniejsza  choinka

 

 

styczeń- luty

Moi dziadkowie

 

marzec- kwiecień

Wiosna wokół nas

 

maj - czerwiec

Kwiaty dla Mamy i Taty.

 

 

KONKURSY WIEDZY w  kl. I-III

w roku szkolnym 2017 /2018

Konkurs

Termin

Odpowiedzialni

Alfik matematyczny

 

listopad

Iwona Dąbrowiecka

Danuta Rybusińska

wychowawcy klas III

 

Warszawska syrenka

marzec

Agata Skotnicka,

Dorota Matuszczak

wychowawcy klas I-III

 

Kangur matematyczny

marzec

Inga Budzyńska

Wychowawcy klas III

 

I Ty możesz zostać Mistrzem ortografii

(dla kl. III)

marzec

Dorota Matuszczak,

Aldona Gawlik

wychowawcy kl. III

 

Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

marzec

Beata Serafin-Ibek

Olga Kwiecień

wychowawcy klas I-III

 

Ogólnopolski Konkurs „Zuch”(roczny)

marzec

Katarzyna Bonat,

Danuta Rybusińska

Wychowawcy klas I-III

 

Ogólnopolski Konkurs „Zuch- angielski”

(roczny)

marzec

Piotr Śmiałkowski,

wychowawcy klas I-III

 

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

marzec

Katarzyna Bonat,

Iwona Dąbrowiecka

Wychowawcy klas I-III

 

Henryczek (dla kl. II-III)

marzec/kwiecień

Dorota Matuszczak,

Beata Serafin-Ibek

wychowawcy kl. II-III

 

Mała Olimpiada Matematyczna

(dla kl. III)

kwiecień/maj

Inga Budzyńska,

Dorota Matuszczak

wychowawcy kl. III

 

Konkurs języka angielskiego

,,We Know It ”

 

marzec/maj

Piotr Śmiałkowski

wychowawcy klas I-III

Konkursy wewnątrzszkolne

Na bieżąco

Wychowawcy klas I-III

 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie: Dorota Matuszczak, Katarzyna Bonat