Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

(WEWNaTRZSZKOLNY_SYSTEM_DORADZTWA_ZAWODOWEGO_-_SP_133.odt)

 

w Szkole Podstawowej nr 133
im. Stefana Czarnieckiego

w Warszawie

 

Spis treści:

 

1. Podstawy prawne

2. Wstęp ( założenia )

3. Cele ogólne i szczegółowe

4. Adresaci

5. Koordynator i osoby odpowiedzialne  za realizację programu

6.Treści i czas realizacji, organizacji programu

7. Metody i formy pracy doradczej

8. Współpraca

9. Przewidywane rezultaty (efekty)

10.Ocena i ewaluacja

 

 

1. Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017 poz.59)
  2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017 poz. 60)
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U.z 2016 poz 1943)

 

2. Wstęp i założenia

            Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w zakresie szkoły podstawowej to zbiór działań, które podejmuje placówka edukacyjna w celu właściwego przygotowania uczniów do dokonania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencje decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, poziom wykształcenia i wpływ środowiska. Dlatego też szkoła odgrywa znaczącą rolę w procesie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczeń podczas 8-letniego cyklu kształcenia powinien poznać swoje zainteresowania, predyspozycje i możliwości oraz uzyskać podpowiedzi jak i gdzie je rozwijać. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie oraz do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie przy jednoczesnym kształtowaniu  pro-aktywnych postaw i idei uczenia się przez całe życie.

WSDZ zakłada, że:

- środowisko szkolne i domowe odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów,

- szkoła przygotowuje ucznia do podejmowania świadomych decyzji dotyczących planowania własnej ścieżki edukacyjnej,

- wybór zawodu to proces rozwojowy i stanowi sekwencję decyzji, które podejmowane są na przestrzeni wielu lat,

- na wybór zawodu wpływa wiele czynników: środowisko, czynniki emocjonalne i wartości,

- WSDZ koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego i ma charakter działań planowych i zorganizowanych,

- WSDZ obejmuje grupową i indywidualną pracę z uczniami, ich rodzicami i wszystkimi nauczycielami.

 

 

3. Cele ogólne i szczegółowe

1. Cele ogólne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

  1. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia
  2. Określenie własnych predyspozycji i zainteresowań
  3. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych wyborów edukacyjno- zawodowych

 

2. Cele szczegółowe Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

Uczniowie:

 

- znają potrzebę całożyciowego uczenia się

- posiadają umiejętności pracy w zespole, umieją sprawnie się komunikować i kształtują właściwe relacje społeczne

- są przygotowani do zmian w życiu  w kontekście planowania kariery

- znają kwalifikacje i kompetencje potrzebne na rynku pracy

-  potrafią wymienić zawody oraz dopasować do nich kompetencje

- poznają i rozwijają własne zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia, predyspozycje i kompetencje

- znają swoje mocne strony i ograniczenia

- posiadają informacje o sytuacji na rynku pracy, zawodach i przyczynach bezrobocia

- znają możliwości uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami  zawodowymi

- znają czynniki odpowiedzialne za trafny wybór ścieżki zawodowej

- znają i korzystają ze źródeł informacji edukacyjnej

- planują i stawiają cele

- doskonalą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 

Nauczyciele:

- rozwijają zainteresowania, talenty, predyspozycje i zdolności swoich uczniów

 - diagnozują potrzeby i zasoby (możliwości psychofizyczne) swoich uczniów

- wspierają uczniów w podjętej decyzji edukacyjnej

- udzielają informacji rodzicom swoich uczniów bądź kierują ich do specjalistów, wspierają ich w procesie doradczym

 

Rodzice:

- pełnią rolę doradczą w procesie edukacyjnym własnych dzieci

- współpracują z nauczycielami i specjalistami ds. doradztwa zawodowego w celu poszukiwania pomocy w trudnych sytuacjach

- uczestniczą w pracy doradczej szkoły (m.in. prezentują swoje zawody i zakłady pracy)

4. Adresaci

Adresatami WSDZ są:

1. uczniowie

2. rodzice

3. nauczyciele

 

5. Koordynator i osoby odpowiedzialne  za realizację programu

1. Osoby odpowiedzialne za realizację Wewnątrz Szkolnego Systemy Doradztwa Zawodowego

- dyrektor szkoły

- szkolny koordynator ds. doradztwa zawodowego

2. Osoby współuczestniczące:

- nauczyciele

- wychowawcy klas

- psycholog, pedagog

 

Działania WSDZ skierowane do uczniów:

- porady indywidualne,

 - warsztaty,

 - spotkania z przedstawicielami zawodów,

 - spotkania z absolwentami SP 133,

 - zajęcia doskonalące umiejętności społeczne,

 - diagnoza zainteresowań, predyspozycji,

 - testy, kwestionariusze,

- udostępnianie materiałów informacyjnych,

 

Działania WSDZ skierowane do rodziców:

 -  konsultacje indywidualne,

-  zapraszanie rodziców do współpracy w zakresie prezentowania wykonywanych zawodów,

-  udostępnianie materiałów edukacyjnych,

-  wsparcie rodziców w przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do szkół

 

Działania WSDZ skierowane do nauczycieli:

-  wsparcie i współpraca z koordynatorem doradztwa zawodowego,

-  pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przez wychowawców,

- wymiana doświadczeń

 

6.Treści i czas realizacji, organizacji programu

Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach podstawy programowej dla klas I – VI, przez poszczególnych nauczycieli. W klasach VI,  VII zgodnie z poniższą tabelą, prowadzi się dodatkowo następujące rodzaje zajęć:

 

Rodzaj przedsięwzięcia. Temat

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin realizacji

1.

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość-PRACA

Pogadanka, prezentacja

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas VI

Kl. VI

Listopad – Grudzień 2018

2.

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość-Zawody

Pogadanka, prezentacja

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas VI

Kl. VI

Styczeń 2018

3.

Kim chce zostać w przyszłości

Pogadanka, prezentacja

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas VI

Kl. VI

Luty 2018

4.

Zainteresowania

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas VI

Kl. VI

Marzec / kwiecień 2018

5.

Umiejętności

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas VI

Kl. VI

Marzec / kwiecień 2018

6.

Mocne i słabe strony

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

 Luty

2018

7.

Zdolności i umiejętności

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Luty

2018

8.

Zainteresowania

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Marzec

2018

9.

Predyspozycje zawodowe

Pogadanka, prezentacja, testy

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Marzec 2018

10.

Osobowość zawodowa

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Kwiecień

2018

11.

Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Kwiecień

2018

12.

Motywacja

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Maj

2018

13.

Praca w zespole

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Maj

2018

14.

Świat zawodów

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Czerwiec

2018

15.

Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy

Pogadanka, kserówka

Koordynator doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

Kl. VII

Czerwiec

2018

 

 

7. Metody i formy pracy doradczej

Metody działań realizowanych w ramach WSDZ:

 

a) adresowane do uczniów:

 - prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

- udzielanie informacji o dniach otwartych i spotkaniach informacyjnych szkół,

- udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej zainteresowanym uczniom

 

 

b) adresowane do rodziców:

- udzielanie informacji z zakresu doradztwa zawodowego i/bądź kierowanie ich do specjalistów

 

c) adresowane do nauczycieli:

- śledzenie losów absolwentów,

- organizacja dni otwartych szkoły (promocja placówki).

Formy działań realizowanych w ramach WSDZ:

 

- informacja edukacyjno-zawodowa,

- poradnictwo indywidualne,

- poradnictwo grupowe

 

Zadania szkolnego koordynatora:

 

- prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla klas VII

- koordynowania działań z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VI

- gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,

- regularne diagnozowanie potrzeb uczniów związanych ze zdobyciem informacji edukacyjno-zawodowych i udzielanie im pomocy w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

- udzielanie porad edukacyjno-zawodowych zainteresowanym uczniom i ich rodzicom,

- prowadzenie grupowych zajęć mających na celu rozwój umiejętności interpersonalnych i autoprezentacyjnych oraz uświadamiających uczniom konieczność podjęcia świadomej decyzji co do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

- przekazanie informacji o możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy doradców zawodowych w PPP,

- współpraca z nauczycielami w ramach przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienia ciągłości działań WSDZ,

 

8. Współpraca

W ramach realizacji WSDZ zakłada współpracę ze środowiskiem lokalnym, tj: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna oraz rodzicami uczniów w celu przedstawienia zawodów oraz poznania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu.

 

9. Przewidywane rezultaty (efekty)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

- dokonać adekwatnej samooceny

- rozpoznać mocne i słabe strony

 - wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności

- racjonalnie planować ścieżkę  edukacyjno - zawodową

- dostosować się do zmian

- analizować źródła informacji edukacyjno- zawodowej

 - potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową  zgodną z jego zainteresowaniami.

 - współpracować w zespole

- zachować się asertywnie

- dopasować kompetencje do zawodu

 - sprawnie się komunikować

- przewidzieć skutki działań

- skutecznie się zaprezentować

- korzystać z informacji dotyczącą systemu szkolnictwa, zasad i terminów rekrutacji.

- wymienić podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy

-  trafnie podjąć decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w oparciu o wymagania szkoły i własne możliwości psychofizyczne.

 

Nauczyciele będą rozwijać zainteresowania i predyspozycje swoich uczniów w oparciu o uzyskaną wiedzę o nich.

 Rodzice będą brali czynny udział w procesie doradczym swoich dzieci.

 

10.Ocena i ewaluacja

 

Ocena i ewaluacji WSDZ będzie odbywać się poprzez rozmowy z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami oraz obserwację. Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania prowadzone przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego i pozostałych nauczycieli zgodne były z potrzebami uczniów i ich rodziców.