Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI  ŚWIETLICY (Regulamin_swietlicy.docx)

 

Szkoły Podstawowej Nr 133

im. Stefana  Czarnieckiego

w Warszawie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                                (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Spis treści

 

Rozdział I                  Wstęp………………………………………………………………..... 3

Rozdział II                 Cele i zadania świetlicy…...…………………………………………  4

Rozdział III               Pracownicy świetlicy ……………………………………………….   5

Rozdział IV               Dokumentacja świetlicy …………………………………………….. 5                  

 Rozdział V                Założenia organizacyjne………………………………………… …. 6

Rozdział VI               Procedura postępowania przy nie odebraniu dziecka o czasie…….7

Rozdział VII              Procedura przyjęcia dzieci do świetlicy………………………...........8

Rozdział VIII            Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.....8

Rozdział IX               Zadania nauczycieli świetlicy………………………………………...9

Rozdział X                 Nagrody i kary……………………………………………………….10

 

 

Rozdział I

 

WSTĘP

 

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności  Szkoły. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas I – VI, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

 • czas pracy rodziców,
 • organizację dojazdu do szkoły,
 • lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji jej statutowych zadań. Działa ona zgodnie z zatwierdzonym Statutem Szkoły. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczym Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego Planu Pracy Świetlicy.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

Celem głównym działalności świetlicy szkolnej jest:

 

Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dla dzieci przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki podczas jedzenia posiłku.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.  
 4.  Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.  
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 7. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki  oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia  codziennego.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 

 

Rozdział III

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 

 1. Pracownikami świetlicy są: 
 • kierownik świetlicy,
 • nauczyciele świetlicy.
 1. Nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje zgodnie z zakresem obowiązków  kierownik świetlicy podległy Dyrektorowi szkoły.

 

 

Rozdział IV

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

  Dokumentację świetlicy stanowią :

 1. Regulamin Świetlicy
 2. Roczny Plan Pracy Świetlicy
 3. Karty zgłoszeń  dzieci do świetlicy
 4. Dzienniki zajęć poszczególnych grup

 

 

Rozdział V

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Świetlica pracuje w godzinach 7.00-18.00 w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie ma zajęć dydaktycznych określa Dyrektor.  
 3.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.  
 4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które  zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same,  przed lub po lekcjach.
 5. Za doprowadzenie uczniów do świetlicy szkolnej przed lekcjami odpowiadają rodzice
  a  po skończonych lekcjach - wychowawcy klas lub nauczyciele prowadzący ostatnie zajęcia.
 6. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców/ prawnych opiekunów złożoną w Karcie zgłoszenia. 
 7.   Uczniowie klas I-VI, z wyjątkiem uczniów sześcioletnich, mogą wracać do domu samodzielnie  o porze określonej przez rodziców /prawnych opiekunów w Karcie  zgłoszenia lub w innej pisemnej formie.
 8. Dzieci sześcioletnie uczęszczające do klasy pierwszej oraz objęte wychowaniem przedszkolnym  są   odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie w Karcie zgłoszenia przez rodziców /prawnych opiekunów,  zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 9. Osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko sześcioletnie  ze świetlicy szkolnej musi mieć ukończone 13 lat, posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ prawnych opiekunów  oraz nie budzić wątpliwości wychowawców, co do  należytego wywiązania się z obowiązków opiekuna.
 10.  Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczyciel świetlicy kontaktuje się z kierownikiem bądź członkiem dyrekcji, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.  
 2.  Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone  przez    dzieci z domu.

 

Rozdział VI

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY NIE ODEBRANIU DZIECKA O CZASIE

 

 1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci, a w sytuacji  niemożności dotarcia na czas do niezwłocznego  skontaktować się ze świetlicą szkolną.
 2. W sytuacji nie odebrania dziecka do godz. 18.00, nauczyciel świetlicy próbuje nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicami /prawnymi opiekunami w celu  ustalenia sposobu jak najszybszego odbioru dziecka przez osobę do tego upoważnioną (nie dłużej niż 30 minut).
 3.  W sytuacji braku kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami  o zaistniałym zdarzeniu wychowawca  informuje kierownika świetlicy lub Dyrektora szkoły i do czasu rozwiązania sytuacji nauczyciel pozostaje z uczniem w szkole.
 4. W następnej kolejności decyzją Dyrektora, szkoła zawiadamia  odpowiedni organ Rejonowej Komendy Policji. 

 

Rozdział VII

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECI DO ŚWIETLICY

 

 1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
  w szkole.  
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie Kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Rodzic, który chce, by jego dziecko korzystało z opieki świetlicy ma obowiązek w dniu rozpoczęcia roku szkolnego złożyć w świetlicy Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. Wszelkich zmian w Karcie zgłoszenia, w ciągu roku szkolnego,  rodzic jest zobowiązany dokonywać osobiście w formie pisemnej.

 

 

Rozdział VIII

 

ZADANIA NAUCZYCIELI ŚWIETLICY

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
  za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Do zadań nauczycieli świetlicy należy:
 1. współpraca z rodzicami i wychowawcami oraz innymi nauczycielami specjalistami,
 2. rozbudzanie zainteresowań uczniów,
 3. wyrabianie umiejętności i nawyków czytania i uczenia się oraz w miarę możliwości indywidualna pomoc uczniom mającym problemy w nauce,
 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy,
 5. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy,
 6. dyżurowanie w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem,
 7. organizowanie uroczystości oraz konkursów i nadzór nad ich przebiegiem,
 8. realizację innych zadań powierzonych przez Dyrektora szkoły.

 

 

Rozdział IX

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Wychowanek ma  prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. udziału w zajęciach poszerzających jego zainteresowania i uzdolnienia,
 3. pomocy przy odrabianiu lekcji,
 4. życzliwego traktowania,
 5. swobodnego wyrażania myśli,
 6. opieki wychowawczej,
 7. poszanowania godności osobistej.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania Regulaminu Świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
 4. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 5. pomagania słabszym,
 6. dbałości o porządek i wystrój świetlicy,
 7. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy - celowe zniszczenia dokonane przez ucznia w świetlicy odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

Rozdział X

NAGRODY I KARY

 

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać na koniec roku szkolnego nagrodę: za udział w konkursach, wzorowe zachowanie, przestrzeganie regulaminu świetlicy, kulturę osobistą w postaci:
 1. pochwały słownej,
 2. pochwały do wychowawcy klasy,
 3. pochwały na piśmie do rodziców,
 4. nagrody rzeczowej,
 5. dyplomu.
 1. Za nie przestrzeganie zasad, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
 1. upomnienie słowne,
 2. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu,,
 3. wnioskowanie o obniżenie oceny  z zachowania,
 4. ograniczenie pobytu w świetlicy do niezbędnego minimum dla ucznia, który swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innych dzieci i nie zmienił swojej postawy pomimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych (praca wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga) i ścisłej współpracy z domem rodzinnym.