Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

 

Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości”

realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 133

w m.st. Warszawie/Dzielnicy Bielany

 

 

§1. Informacje o Projekcie

  

1. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości” realizowany jest przez Szkołę Podstawową
nr 133 w m.st. Warszawie/ Dzielnicy Bielany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

2. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie.

 

3. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości” zwanym dalej „Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Szkoła Podstawowa nr 133 w Warszawie/Dzielnicy Bielany, zwana dalej Organizatorem, będzie kwalifikowała do udziału w ramach Projektu „Dziecięca akademia przyszłości”  uczestników, których stanowić będą uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 133    w Warszawie/ Dzielnica Bielany.

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne (łącznie):

a)  być uczniem Szkoły Podstawowej nr 133 w Warszawie

b)  być zameldowanym w województwie  mazowieckim.

 

2. Warunki dodatkowe (do wyboru):

a) trudności edukacyjne,

b) problemy wychowawcze,

e) trudna sytuacja materialna,

f) inne.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz przynajmniej jednego kryterium dodatkowego.

 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie szkoły podstawowej w terminie określonym w § 4 pkt 1  wymaganego kompletu dokumentów, tj.:

a) karty zgłoszenia dotyczącej udziału w Projekcie,

b) deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie,

c) wstępnej ankiety kwalifikacyjnej.

 

 5. Formularz rekrutacyjny dostępny jest  na stronie internetowej: www sp133waw.edupage.org, w sekretariacie szkoły.

 

6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia.

 

7.Dokumenty  należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Balcerzaka 1

 

8Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą  niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów oraz o wyniku weryfikacji zgodnie z terminem określonym w § 4 pkt 3.

 

9. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie
z kryterium grupy docelowej określonym w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, według daty ich wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej.

 

10. Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do sekretariatu Szkoły Podstawowej wpłynie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, poświadczony wpisaniem daty wpływu przez pracownika sekretariatu Szkoły Podstawowej.

 

 

§ 4. Zasady rekrutacji

 

1.  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie rozpocznie się: 03.09.2012 r.
o godz. 8.00, a zakończy się  28.09.2012 r. o godz. 15.00

 

2.   Kolejność rekrutacji zależna będzie od liczby spełnianych kryteriów dodatkowych.

 

3.   W przypadku nieutworzenia się grupy docelowej określonej w § 2 w w/w terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do dnia 15.10.2012 r. do godziny 15.00.

 

4.   W szkole powołuje się zespół rekrutacyjny. Zespół ten liczy co najmniej 3 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe, pedagoga szkolnego lub wychowawcy i osoby monitorującej przebieg Projektu – opiekuna grupy projektowej.

 

5.   Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i wybiera grupę docelową.

 

6.   Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równości szans dziewcząt i chłopców
w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu.

 

7.   W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

8.   Miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od liczby spełnionych kryteriów dodatkowych i kolejności zgłoszenia.

 

9.   W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału
w Projekcie poprzez ponowne złożenie deklaracji.

 

10.    Listy rekrutacyjne zostają podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Projektu w szkole.

 

11.    Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

 

 

§ 5. Prawa uczestnika zajęć

 

1. Każdy Uczestnik zajęć ma prawo do:

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach,

b) nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym
do korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej.

 

 

§ 6. Obowiązki uczestnika zajęć

 1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczniowie mają obowiązek:

a) podpisać wraz z rodzicem/prawnym opiekunem oświadczenie uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia.

 

2.   Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

 

3.   Dodatkowe obowiązki uczestników:

a)  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

c) systematyczne uczestniczenie we wszystkich zajęciach,

d) przestrzeganie punktualności,

e) wypełnianie w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych,

f) usprawiedliwianie wszystkich nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 
w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,

g) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

§ 7. Zajęcia

 

1. W ramach realizacji Projektu „Dziecięca akademia przyszłości" od września 2012 r. do czerwca 2013 r. prowadzone będą zajęcia pozalekcyjnych obejmujące 200 godzin zajęć
w następującym podziale:

 

  1. zajęcia ICT: w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
  2. zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych: w 2012 r. – 12 godzin, w 2013 r. – 18 godzin;
  3. zajęcia z języków obcych:– w 2012 r. – 16 godzin, w 2013 r. – 24 godziny,
  4. zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 2012 r. – 12 godzin,
     w 2013 r. – 18 godzin,
  5. zajęcia sportowo-wychowawcze: w 2012 r. – 24 godziny, w 2013 r. – 36 godzin.

Godziny, o których mowa powyżej to godziny lekcyjne (45 minutowe).

Zajęcia realizowane w szkole odbywać się będą poza obowiązkowymi godzinami nauki.  

 

2. Grupy uczniowskie liczyć będą po 15 - 25 osób.

 

3.Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej www. sp133waw.edupage.org i tablicy informacyjnej szkoły podstawowej, gdzie będzie realizowany Projekt oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi.

 

4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niezwłocznie przekazane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji, po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie;

b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;

c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie;

e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.

 

6. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą dyrektora szkoły) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy powiadomić DEPiS.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych.

 

2.  Regulamin obowiązuje od  03.09.2012 r. do 30 czerwca 2013 roku.

 

3.   W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu naboru i uczestnictwa
w Projekcie oraz rozpatrywanie ewentualnych odwołań należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 133

 

4.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej www.sp133waw.edupage.org    

 

 

Załączniki do Regulaminu:

1.Karta zgłoszenia uczestnika

2.Ankieta Kwalifikacyjna (zalacznik_numer_1_i_2.doc)

3.Deklaracja_uczestnictwa_dziecka_w_Projekcie.doc